W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Organizacje pozarządowe

Fundacja Light House to chrześcijańska organizacja praw człowieka powstała w  2017 roku, posiadająca jednak zaplecze 10 lat doświadczenia w walce z  handlem ludźmi i współczesnym niewolnictwem na skalę międzynarodową.

Celem działania Fundacji Light House jest przeciwdziałanie i zwalczanie handlu ludźmi, pracy przymusowej, współczesnego niewolnictwa, przymusowej prostytucji, niesienie pomocy ofiarom tych i podobnych przestępstw oraz wspieranie ich w odbudowie życia.     

Tel881 22 33 33

Fundacja oferuje:

 • interwencję kryzysową, pomoc i wsparcie już na etapie pierwszego kontaktu z organami ścigania (zapewnienie pożywienia, środków higienicznych, ubrań, wsparcie psychologiczne); 
 • zakwaterowanie, wyżywienie, podstawową opiekę medyczną, najpotrzebniejsze leki, odzież, środki higieniczne, pomoc tłumacza, konsultacje prawne, pomoc psychologiczną i duszpasterską, pomoc w regulacji pobytu, pomoc w otrzymaniu wsparcia finansowego z systemu pomocy społecznej;
 • transport na terenie kraju, oraz poza jego granicami, na terenie Unii Europejskiej; 
 • szkolenia i praktyki z zakresu przygotowania zawodowego do pracy w obiektach hotelarskich i gastronomicznych, włączając w to podstawowe szkolenia języka polskiego i angielskiego, oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia; 
 • w razie potrzeby pomoc w zorganizowaniu bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia, lub jako oficjalny członek Europejskiej Sieci Wolności (European Freedom Network) pomoc w zorganizowaniu wyjazdu do innego kraju na terenie Unii Europejskiej, jeżeli istnieje taka prawna możliwość i zdefiniowana potrzeba osoby korzystającej z pomocy Fundacji Light House; 
 • analizę ryzyka powrotowego.

  Armia Zbawienia (ang. The Salvation Army) zajmuje się pomocą ofiarom handlu ludźmi od początku swojego istnienia tj. od lat 80 XIX wieku. Od 2011 r., w ramach zadania publicznego, zarządza wsparciem dorosłych ofiar współczesnego niewolnictwa w Anglii i Walii. Szacuje się, że od lipca 2011 r. do marca 2016 r. Armia Zbawienia wspierała ponad 4500 poszkodowanych. 

  W związku z tym, że w 2015 roku Polacy znajdowali się w pierwszej piątce ofiar handlu ludźmi w Wielkiej Brytanii, Armia Zbawienia postanowiła stworzyć projekt prewencyjny na terenie Polski, którego głównym celem jest zmniejszenie liczby ofiar wśród Polaków.

  Powyższy cel jest realizowany poprzez praktyczną pomoc w uzyskaniu sprawiedliwego i stabilnego zatrudnienia, podnoszenie świadomości za pośrednictwem warsztatów oraz aktywną współpracę z pozostałymi interesariuszami działającymi na rzecz zakończenia przestępstwa handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa

  Tel. +48 727 55 44 33 

  Tel: +48 609 84 94 94 

  weryfikacja.pracy@armia-zbawienia.pl

  https://www.armia-zbawienia.pl/przeciw-niewolnictwu.html

  https://www.facebook.com/weryfikacja.pracy

  Armia Zbawienia w Polsce:

 • świadczy pomoc ofiarom handlu ludźmi w zakresie znalezienia bezpiecznego zatrudnienia w Polsce;
 • analizuje sytuację danej osoby na rynku pracy z uwzględnieniem m.in. jej doświadczenia zawodowego, wykształcenia, sytuacji prawnej i psychologicznej, uwarunkowań oraz preferencji;
 • przeprowadza analizę potrzeb oraz tworzy indywidualny plan działania, w zakres którego – w zależności od indywidualnego przypadku - może wchodzić uporządkowanie informacji dotyczących prawa pracy i rynku pracy w Polsce;
 • przeprowadza szkolenia umiejętności niezbędnych do skutecznego samodzielnego poszukiwania pracy (pisanie CV i listu motywacyjnego, tworzenie dokumentów rekrutacyjnych, przeglądanie i ocenianie ofert pracy, ćwiczenie rozmowy kwalifikacyjnej itp.).

  Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć to pozarządowa organizacja pożytku publicznego założona w 2002 roku w Krakowie. 

  Tel/ WhatsApp: +48 693 390 502 

  Tel: +48 12 633 72 23

  biuro@pomocprawna.org

  porady@pomocprawna.org

  CPPHN działa na rzecz ochrony praw człowieka, przede wszystkim:

 • świadcząc bezpłatną pomoc prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym osobom ubogim, ofiarom przemocy domowej, cudzoziemcom i uchodźcom;
 • prowadzi monitoringi przestrzegania standardów praw człowieka, podejmuje interwencje prawne i działalność orzeczniczą;
 • realizuje projekty badawcze i edukacyjne;
 • podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi, w tym dziećmi, poprzez organizowanie kampanii społecznych oraz udzielanie wsparcia prawnego ofiarom;
 • publikuje cykliczne raporty dotyczące handlu ludźmi w Polsce, w których oprócz analizy skali i obrazu zjawiska, jest oceniany także system pomocy ofiarom przestępstwa;

współpracuje z Fundacją La Strada w sprawach cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi w Polsce.


Działająca od 1991 roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) wspiera dzieci i ich rodziny niosąc pomoc w sytuacjach krzywdzenia. Prowadzi Centra Pomocy Dzieciom w Warszawie  cpd@fdds.pl tel. 22 826 88 62, w Starogardzie Gdańskim cpdstarogard@fdds.pl, tel. 58 531 00 45 i Gdańsku: cpdgdansk@fdds.pl, tel. 58 718 73 68, 

Placówki zapewniają: 

 • pomoc psychologiczną i prawną dzieciom, które doświadczyły krzywdzenia (przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, cyberprzemocy) oraz ich rodzinom;
 • wsparcie dzieci w przezwyciężeniu traum, jakie niosą za sobą doświadczenia krzywdy;
 • przesłuchiwanie dzieci w procedurze karnej w przyjaznym pokoju.

Fundacja aktywnie współpracuje z Policją w zwalczania przestępstw związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Prowadzi całodobowy, bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, oraz telefon 800 100 100 dla rodziców i opiekunów dotyczących bezpieczeństwa dzieci, jest inicjatorem strony internetowej www.stopseksturystyce.fdds.pl, gdzie można zgłaszać przypadki wystąpienia przestępstw wykorzystywania seksualnego dzieci bezpośrednio do  Policji. 

Więcej informacji na stronie www.fdds.pl


Stowarzyszenie PoMoc dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej założone zostało w 2001 roku. Pomaga kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętych przemocą seksualną, fizyczną i psychiczną, ofiarom handlu ludźmi oraz ich rodzinom. W ramach działań zapobiegających powstawaniu zjawiska „handlu ludźmi” Stowarzyszenie prowadzi warsztaty dla młodzieży i szkolenia dla pracowników instytucji pomocowych. Zwiększają one również bezpieczeństwo młodzieży w zakresie wyjazdów za granicę oraz podejmowania skutecznych kroków w poszukiwaniu ewentualnej pomocy.

telefon: (32)2553869
e-mail: biuro@po-moc.pl

Prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników szkolenia poszerzają grono osób udzielającej profesjonalnej pomocy psychologicznej i wsparcia ofiarom „handlu ludźmi” i „przymuszonej prostytucji” zwłaszcza wśród pedagogów, wychowawców i innych specjalistów instytucji pomocowych.

Stowarzyszenie prowadzi również Punkt Konsultacyjny, będący miejscem indywidualnych spotkań z profesjonalistami udzielającymi wsparcia psychologicznego, terapeutycznego oraz pomocy prawnej i zawodowej. Zapewnia bezpieczne schronienie poprzez prowadzenie całodobowego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego. W Ośrodku mogą uzyskać schronienie kobiety i kobiety z dziećmi, które z różnych przyczyn znajdują się w sytuacji kryzysowej, a także ofiary współczesnych form niewolnictwa (jak przymuszona prostytucja, praca niewolnicza, itd.).


La Strada fundacja przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu powstała w roku 1995 jako organizacja realizująca Program Prewencji Handlu Kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej, który działał w latach 1995-2004. Celem Fundacji jest: Działanie na rzecz poszanowania  praw człowieka, zwalczanie  handlu ludźmi, niewolnictwa i pracy przymusowej oraz przeciwdziałanie eksploatacji prostytucji a także przestępstwom przeciwko wolności i zdrowiu jednostki. 

telefon zaufania: +48 22 628 99 99

telefon dla klientów wietnamsko-języcznych: + 48 22 621 56 18

W ramach tego celu Fundacja:

 • prowadzi jedyny w Polsce całodobowy telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi,
 • pomaga osobom pokrzywdzonym handlem ludźmi, wykorzystywanym w pracy niewolniczej a także w seksbiznesie,
 • ostrzega i informuje prowadząc poradnictwo przedwyjazdowe, prowadzi działania profilaktyczne dla osób planujących emigrację zarobkową i wyjazdy zagraniczne w celu nieturystycznym (np. matrymonialnym, a także dla osób pracujących za granicą,
 • prowadzi  schroniska dla  ofiar handlu ludźmi: schronisko dla pełnoletnich kobiet oraz mieszkanie rotacyjne dla mężczyzn i rodzin.
 • szkoli i konsultuje profesjonalistów, którzy z racji wykonywanego zawodu mogą zetknąć się z ofiarą lub potencjalną ofiarą handlu ludźmi,
 • informuje i uczy o handlu ludźmi poprzez wystąpienia medialne, kampanie informacyjne, konferencje oraz działania artystyczne; w ciągu swego istnienia Fundacja przygotowała i zrealizowała 5 kampanii informacyjno-świadomościowych o handlu ludźmi,
 • prowadzi skuteczny lobbing na rzecz zmian prawnych uwzględniających prawa ofiar handlu ludźmi,
 • realizuje badania naukowe dot. świadomości zjawiska handlu ludźmi i wiedzy na ten temat.

Jesteśmy ośrodkiem eksperckim służącym wiedzą i konsultacjami instytucjom oraz organizacjom w kraju i za granicą. 

W latach 2001-2002 Fundacja była organizacją współtworzącą Krajowy Program (później plan)  Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.  Od roku 2009 realizuje na zlecenie Ministra SWiA  zadanie pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi.  W roku 2014 z inicjatywy Fundacji La Strada powstała Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych przeciwko handlowi ludźmi. Wszystkie działania organizacji podejmowane są w duchu poszanowania praw i wolności człowieka.


 

{"register":{"columns":[]}}