W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w MSWiA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) z siedzibą w Warszawie, przy ul. S. Batorego 5, kod pocztowy: 02-591. W przypadku skierowania Pani/Pana wystąpienia do będącego administratorem danych osobowych innego podmiotu (organu) obsługiwanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ten podmiot. W szczególności administratorem jest także Inspektor Nadzoru Wewnętrznego (BNW).

Z administratorem (MSWiA i BNW) można skontaktować się pisemnie na adres siedziby MSWiA oraz  telefonicznie na nr: (22) 2500 112 (MSWiA) i (22) 601 18 29 (BNW) oraz faxem na nr: (22) 601 39 88 (MSWiA) i (22) 601 17 82 (BNW).

Administrator (MSWiA oraz BNW) wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: iod@mswia.gov.pl (MSWiA) oraz iod.bnw@mswia.gov.pl (BNW). Z właściwym inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do:

 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w szczególności do załatwienia sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 3. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, a także w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; zwanego dalej RODO. Szczegółowa podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zależy od treści Pani/Pana wystąpienia.

Pani/Pana dane osobowe będą:

 1. udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i stosownie do obowiązujących przepisów prawa;
 2. przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W braku takich przepisów, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody (w tym dobrowolnego przekazania danych przez Panią/Pana), dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadkach, na zasadach i w trybie określonych w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do treści danych oraz ich sprostowania;
 2. usunięcia danych  (zob. art. 17 RODO);
 3. ograniczenia przetwarzania (zob. art. 18 RODO);
 4. przenoszenia danych – w tym jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody (zob. art. 20 RODO);
 5. cofnięcia zgody (jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody) w dowolnym momencie;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (zob. art. 21 RODO).

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych, z zastrzeżeniem szczególnych przepisów prawa, jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia/załatwienia Pani/Pana wystąpienia, w szczególności w trybie właściwych przepisów.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Biurze Nadzoru Wewnętrznego (BNW) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w celach zapobiegania i zwalczania przestępczości

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (zwanej dalej DODO), dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Inspektor Nadzoru Wewnętrznego. 

Z administratorem Biura Nadzoru Wewnętrznego można skontaktować się pisemnie na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) z siedzibą w Warszawie, przy ul. S. Batorego 5, kod pocztowy: 02-591 oraz telefonicznie na nr: (22) 601 20 19 lub faxem na nr: (22) 601 17 82.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w BNW  z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: iod.bnw@mswia.gov.pl lub telefonicznie na nr: (22) 601 18 29.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarza w celach zapobiegania i zwalczania przestępczości w związku z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.    

W związku z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z DODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych) jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana prawa zostały naruszone przez przetwarzanie jego danych osobowych. Kontakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, bądź drogą elektroniczną poprzez stronę: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Monitoring wizyjny - informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) z siedzibą przy ul. S. Batorego 5, w Warszawie, kod pocztowy: 02-591.

Kontakt:

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa,
tel. 22 60-139-48.

MSWiA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się poprzez adres mailowy: iod@mswia.gov.pl.

Przetwarzanie przez MSWiA Pani/Pana danych osobowych utrwalonych na nagraniach obrazu jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 lit c. RODO w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182), art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn.zm.).

Monitoring obejmuje zewnętrzny oraz wewnętrzny teren obiektów.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Nagrania obrazu będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane i będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Nagranie obrazu stanowiące dowód w spawie związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego oraz ochrony tajemnic prawnie chronionych w Ministerstwie może być przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy, następnie podlega zniszczeniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, w przypadku gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych ani prawo do złożenia sprzeciwu.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych MSWiA
Beata Konieczna-Drzewiecka
iod@mswia.gov.pl

Osoba zastępująca Inspektora Ochrony Danych MSWiA
Iwona Trzpis
iod@mswia.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych BNW
Jacek Ciechański
iod.bnw@mswia.gov.pl

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.05.2020 15:13 Magdalena Jakubiak
Pierwsza publikacja:
24.07.2019 19:00 Karolina Ołtarzewska
{"register":{"columns":[]}}