W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj zezwolenie na użytkowanie pojazdu samochodowego jako uprzywilejowanego w ruchu drogowym

Art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi, że zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym wydawane są w przypadkach wykorzystywania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego.

Wniosek o wydanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na użytkowanie pojazdu samochodowego jako uprzywilejowanego w ruchu drogowym, skierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, powinien zawierać uzasadnienie, z którego wynikać będzie jednoznacznie, że pojazd spełnia wymogi ustawowe do jego uprzywilejowania w ruchu drogowym, tzn. jest używany stale w akcjach związanych bezpośrednio z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego. Ponadto we wniosku należy wskazać numer Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ponadto, do wniosku należy dołączyć:

  1. uwierzytelnioną kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu proponowanego do uprzywilejowania w ruchu drogowym,
  2. inne dokumenty, z których będzie wynikać, że świadczone przez wnioskodawcę usługi związane są z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, np.: umowy zawarte z podmiotami leczniczymi, z jednostkami Policji lub Straży Pożarnej.

Wszelkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego radcą prawnym lub adwokatem (art. 76a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Jeżeli pojazd ma być używany przez Straż Ochrony Kolei to wniosek, sporządzony na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie trybu i warunków uznawania pojazdów Straży Ochrony Kolei za pojazdy uprzywilejowane, składa komendant Straży Ochrony Kolei za pośrednictwem właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji. Wniosek ten – zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia – podlega zaopiniowaniu przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.

Gdy ustaną okoliczności uzasadniające wykorzystywanie pojazdu samochodowego jako uprzywilejowanego w ruchu drogowym, tj. pojazd przestanie być wykorzystywany stale i bezpośrednio w akcjach związanych z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, należy zwrócić się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia udzielonego zezwolenia (art. 53 ust. 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Dane kontaktowe

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Zezwoleń i Koncesji
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

telefon: +48 47 728 16 02
fax: +48 22 848 97 81
e-mail: waii@mswia.gov.pl

Przetwarzanie danych osobowych:

Materiały

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula​_uzyskaj​_pojazdy​_uprzywilejowane.pdf 0.41MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
24.06.2024 13:30 Joanna Ćmiel
Pierwsza publikacja:
23.01.2019 12:29 Marzena Zaręba
{"register":{"columns":[]}}