W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj zezwolenie na utworzenie przedstawicielstwa fundacji zagranicznej

Kogo dotyczy?

Fundacje (których cele działania są zbieżne z zakresem kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) mające siedzibę za granicą, ale wyrażające chęć utworzenia przedstawicielstwa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Co przygotować?

 1. Wniosek Fundacji Macierzystej o zezwolenie na podjęcie działalności, zawierający następujące dane:
  • oficjalna nazwa fundacji,
  • adres fundacji,
  • cele statutowe fundacji,
  • skład zarządu fundacji wraz z informacją kto może wydawać oświadczenia woli w imieniu fundacji (wraz z dokumentem potwierdzającym powyższe dane),
  • kto będzie reprezentował przedstawicielstwo fundacji w Polsce (wraz z adresem do korespondencji),
  • planowana nazwa przedstawicielstwa w Polsce,
  • adres przedstawicielstwa w Polsce (wraz z tytułem do lokalu),
  • główne cele przedstawicielstwa w Polsce,
  • zakres działania przedstawicielstwa w Polsce,
  • źródła finansowania przedstawicielstwa w Polsce,
  • informacja czy fundacja planuje prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski.
 2. Oświadczenie zarządu Fundacji Macierzystej o:
  • zamiarze utworzenia w Polsce swojego przedstawicielstwa,
  • ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania fundacji przed organami administracji w Polsce (wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty sądowej od pełnomocnictwa),
  • zobowiązaniu się do przestrzegania przepisów prawa polskiego,
  • zobowiązaniu się do corocznego składania sprawozdania z działalności w Polsce,
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego rejestrację fundacji w kraju macierzystym (lub informacja, że w danym kraju fundacje nie podlegają obowiązkowi rejestracji) wraz z kopią tekstu statutu Fundacji Macierzystej.
 4. Sprawozdanie z działalności Fundacji Macierzystej w roku poprzedzającym wniosek.
 5.  Potwierdzenie dokonania opłat skarbowych od wniosku o zezwolenie oraz od ustanowienia pełnomocnika.

Jak wypełnić dokumenty?

Wszystkie wyżej wskazane dokumenty powinny zostać dostarczone w oryginale (lub w formie uwierzytelnionej kopii) oraz jeżeli są sporządzone w języku obcym to także w formie przetłumaczonej na język polski i poświadczonej przez tłumacza przysięgłego lub przez właściwą, ze względu na siedzibę zagranicznej fundacji, polską misję dyplomatyczną lub urząd konsularny.

Ile muszę zapłacić?

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Zgodnie z załącznikiem do ww. ustawy opłaty skarbowe z tytułu wydania powyższego zezwolenia wynoszą:

 • Zezwolenie na utworzenie przez fundację zagraniczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa - 855 zł.
 • Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/27 lub na rachunek bankowy tego Urzędu.

Rachunek opłaty skarbowej:

Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

(tytułem: MSWiA - opłata skarbowa za …..).

UWAGA: Numer konta bankowego Urzędu Dzielnicy Mokotów należy każdorazowo zweryfikować na stronie internetowej: www.mokotow.waw.pl

Co zrobi urząd?

Zadaniem urzędu jest przeanalizowanie wniosku zagranicznej fundacji pod kątem właściwości, ze względu na zakres działania urzędu oraz cele utworzenia przedstawicielstwa. W następnej kolejności badane jest spełnienie wymogów formalnych, wskazanych w niniejszej Karcie Usługi oraz w przepisach powszechnie obowiązujących. W razie wystąpienia braków lub niejasności organ występuje z prośbą o stosowne uzupełnienie lub wyjaśnienia. Jeżeli dokumenty są kompletne, minister wydaje zezwolenie, o czym organ informuje podmiot składający wniosek, za pośrednictwem wskazanego pełnomocnika.

Dane Kontaktowe

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Zezwoleń i Koncesji
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

telefon: +48 22 601 16 02
fax: +48 22 848 97 81
e-mail: waii@mswia.gov.pl

Przetwarzanie danych osobowych:

Materiały

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula​_uzyskaj​_utowrzenie​_fundacji​_zagranicznej.pdf 0.39MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
14.12.2018 11:57 Karolina Ołtarzewska
Pierwsza publikacja:
14.12.2018 11:57 Karolina Ołtarzewska