Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Obowiązujące dokumenty

Pomoc dla osób fizycznych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  zatwierdził zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

pdf Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

0.43MB

pdf Zasady - tekst z 24 czerwca 2016 r.

0.48MB

pdf Zmiana zasad - 17 sierpnia 2017 r.

2.19MB

pdf Zmiana zasad - 29 sierpnia 2017 r.

0.64MB

pdf Zmiana zasad - 25 maja 2018 r.

0.28MB

Pomoc dla JST

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 marca br. zatwierdził nowe wytyczne w sprawie uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Wytyczne te wchodzą w życie z dniem ich zatwierdzenia, z zastrzeżeniem, że stosuje się je od dnia 1 stycznia 2016 r.

Wytyczne dotyczące powodzi i innych klęsk żywiołowych - z wyłączeniem osuwisk i erozji brzegu morskiego

pdf Wytyczne w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości

0.41MB

doc zał. 1 do wytycznych powodziowych - wykaz dokumentów

0.03MB

doc zał. 2 do wytycznych powodziowych - wzór umowy

0.08MB

doc zał. 2 do wytycznych powodziowych - rozliczenie końcowe

0.05MB

Wytyczne dotyczące osuwisk

pdf Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego

0.49MB

docx zał. 1 do wytycznych osuwiskowych - zestawienie zadań

0.02MB

doc zał. 2 do wytycznych osuwiskowych - wykaz dokumentów

0.03MB

doc zał. 3 do wytycznych osuwiskowych - wzór umowy

0.08MB

doc zał. 3 do wytycznych osuwiskowych - rozliczenie końcowe

0.05MB

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.01.2019 13:16
Osoba publikująca: Adam Nowakowski
Zmodyfikowano: 04.01.2019 13:16
Osoba modyfikująca: Adam Nowakowski