W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry

Departament Kontroli i Nadzoru
 

 • rejestr spraw wpływających do komórki , w tym rejestr skarg i wniosków.
   

Departament Prawny
 

 • rejestry aktów normatywnych wydanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (zarządzeń i decyzji),

 • rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
   

Departament Zdrowia
 

 • rejestr osób uprawnionych do świadczeń na podstawie ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe”

 • rejestr lekarzy i stomatologów odbywających specjalizację w ZOZ MSWiA,

 • rejestr zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej MSWiA,

 • rejestr umów dotyczących przekazywania przez Ministra środków finansowych zakładom opieki zdrowotnej MSWiA.
   

Biuro Administracyjno-Finansowe
 

 • rejestr nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie i użytkowaniu Ministerstwa 
   

Departament Zezwoleń i Koncesji
 

 • rejestr nabytych lub objętych przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów lub akcji bez konieczności uzyskiwania zezwolenia, a także na podstawie wydanego przez ten organ zezwolenia,

 • rejestr wydanych zezwoleń na nabywanie nieruchomości w Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemców oraz na nabywanie lub obejmowanie przez cudzoziemców akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości.
   

Biuro Ministra
 

 • rejestr interpelacji, zapytań, dezyderatów, interwencji i oświadczeń poselskich i senatorskich oraz wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.
   

Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 

 • rejestr gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości
 • urzędowy rejestr gmin
   

Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji
 

 • rejestr decyzji i zarządzeń Dyrektora Generalnego,
 • rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora Generalnego.

Ewidencje

Departament Bezpieczeństwa
 

 • ewidencja spraw związanych z dostępem do informacji publicznej i ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego
   

Departament Kontroli i Nadzoru
 

 • ewidencja spraw załatwianych na podstawie wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową
   

Departament  Prawny
 

 • ewidencja aktów prawnych Ministra o charakterze wewnętrznym (zarządzeń i decyzji) oraz gromadzenie ich zbiorów

 • ewidencja pełnomocnictw i upoważnień
   

Departament Zdrowia
 

 • ewidencja zbiorcza majątku funduszu założycielskiego w zakładach opieki zdrowotnej MSWiA
   

Biuro Administracyjno-Finansowe
 

 • ewidencja ilościowo-wartościowa środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia Ministerstwa

 • ewidencja zagospodarowania pomieszczeń w obiektach Ministerstwa

 • ewidencja księgowa Ministerstwa

 • ewidencja ilościowo-wartościowa środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych użytkowanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa

 • ewidencja ilościowo-wartościowa obcych składników majątku będących w użytkowaniu komórek organizacyjnych Ministerstwa

 • ewidencja ilościowo-wartościowa środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w użytkowaniu innych jednostek
   

Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji
 

 • ewidencja pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora Generalnego

Archiwa

Departament Prawny

 
W zasobach archiwalnych znajdują się :
 

 • Dzienniki Ustaw od 1918 r.,
 • Monitory Polskie od 1948 r.,

 • Dziennik Urzędowe MSW i MSWiA od 1955 r.,
 • zarządzenia i decyzje wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji od 1990 r.,

Rejestr zbiorów danych

Rejestr zbiorów danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szczegółowy zakres danych i informacji gromadzonych w rejestrze można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. 2015 poz. 719)

Informacje dotyczące prowadzonego rejestru można uzyskać  w Departament Bezpieczeństwa MSWiA – Wydział Ochrony Danych Osobowych i Udostępniania Informacji Publicznej.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.08.2019 15:06 Joanna Ćmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Departament Komunikacji Społecznej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rejestry, ewidencje, archiwa 8.0 31.10.2019 15:06 Joanna Ćmiel
Rejestry, ewidencje, archiwa 7.0 21.08.2019 08:30 Adam Nowakowski
Rejestry, ewidencje, archiwa 6.0 21.08.2019 08:29 Adam Nowakowski
Rejestry, ewidencje, archiwa 5.0 21.08.2019 08:28 Adam Nowakowski
Rejestry, ewidencje, archiwa 4.0 20.08.2019 15:10 Joanna Ćmiel
Rejestry, ewidencje, archiwa 3.0 20.08.2019 15:09 Joanna Ćmiel
Rejestry, ewidencje, archiwa 2.0 20.08.2019 15:08 Joanna Ćmiel
Rejestry, ewidencje, archiwa 1.0 20.08.2019 15:06 Joanna Ćmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}