W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż wniosek o zatwierdzenie jednostki na potrzeby przyjmowania cudzoziemców

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 577) nałożyła na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nowe obowiązki. Zgodnie z nowymi przepisami Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdza, przedłuża okres zatwierdzenia lub cofa zatwierdzenie: jednostek prowadzących studia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów, jednostek naukowych dla potrzeb przyjmowania cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, jednostek organizacyjnych, na rzecz których cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako wolontariusz dla potrzeb przyjmowania cudzoziemców jako wolontariuszy oraz organizatorów stażu dla potrzeb przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia stażu.

Stosownie do art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 577), minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza w drodze decyzji, jednostkę prowadzącą studia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub  kontynuacji studiów, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. Jednostka prowadząca studia istnieje od co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku i w tym czasie prowadziła ona działalność polegającą na prowadzeniu studiów;
 2. Nie sprzeciwiają się temu względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 3. Nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej.
   

Jednostka zainteresowana uzyskaniem zatwierdzenia powinna złożyć wniosek (w formie pisma) skierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który powinien zawierać informacje o jej istnieniu przez co najmniej 5 lat przed jego złożeniem oraz o prowadzeniu przez nią w tym okresie działalności polegającej na prowadzeniu studiów. Do pisma powinny zostać załączone dokumenty potwierdzające spełnienie tych przesłanek. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdza jednostkę prowadzącą studia, która spełnia wymagane warunki, na okres 5 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na okres krótszy wydając w tej sprawie decyzję. 

Wyjątki od zasady zatwierdzenia jednostek określa art. 144 ust. 5 ustawy, zgodnie z którym obowiązkowi zatwierdzenia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów nie podlegają:

 1. uczelnie akademickie w rozumieniu art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 2. uczelnie zawodowe w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które są publicznymi uczelniami zawodowymi;
 3. uczelnie wojskowe, o których mowa w art. 433 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 4. uczelnie służb państwowych, o których mowa w art. 433 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 5. uczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, których stosunek do Rzeczypospolitej Polskiej reguluje umowa międzynarodowa lub ustawa.
   

Stosownie do art. 151 ust. 4 ustawy, minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza w drodze decyzji jednostkę naukową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, na wniosek tej jednostki, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. Jednostka naukowa istnieje od co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku i w tym czasie prowadziła ona działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 2. Nie sprzeciwiają się temu względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 3. Nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej.
   

Jednostka naukowa zainteresowana uzyskaniem zatwierdzenia powinna złożyć wniosek (w formie pisma) skierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który powinien zawierać informacje o jej istnieniu przez co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku i prowadzeniu w tym czasie działalności naukowej samodzielnie i w sposób ciągły. Do pisma powinny zostać załączone dokumenty potwierdzające spełnienie tych przesłanek. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdza jednostkę naukową, która spełnia wymagane warunki, na okres 5 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na okres krótszy wydając w tej sprawie decyzję.

Stosownie do art. 157a ust. 6 ustawy, minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza w drodze decyzji organizatora stażu na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia stażu, na wniosek tego organizatora, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. Organizator stażu istnieje od co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku i w tym czasie prowadził działalność uzasadniającą przyjmowanie stażystów;
 2. Nie sprzeciwiają się temu względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 3. Nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej.
   

Organizator stażu zainteresowany uzyskaniem zatwierdzenia powinien złożyć wniosek (w formie pisma) skierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który powinien zawierać informacje o jego istnieniu od co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku i prowadzeniu w tym czasie działalności uzasadniającej przyjmowanie stażystów. Do pisma powinny zostać załączone dokumenty potwierdzające spełnienie tych przesłanek. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdza organizatora stażu, który spełnia wymagane warunki na okres 2 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na okres krótszy wydając w tej sprawie decyzję.

Stosownie do art. 157g ust. 1 pkt 3 i ust. 5 ustawy, minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza w drodze decyzji jednostkę organizacyjną, na rzecz której cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako wolontariusz, na potrzeby przyjmowania cudzoziemców jako wolontariuszy, na wniosek tej jednostki, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. Jednostka ta istnieje od co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku i w tym czasie prowadziła działalność uzasadniającą przyjmowanie wolontariuszy;
 2. Nie sprzeciwiają się temu względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 3. Nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej.
   

Jednostka organizacyjna zainteresowana uzyskaniem zatwierdzenia powinna złożyć wniosek (w formie pisma) skierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który powinien zawierać informacje o jej istnieniu od co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku i prowadzeniu przez nią działalności uzasadniającej przyjmowanie wolontariuszy. Do pisma powinny zostać załączone dokumenty potwierdzające spełnienie tych przesłanek. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdza jednostkę organizacyjną na okres 2 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na okres krótszy wydając w tej sprawie decyzję.

Materiały

Lista jednostek prowadzących studia zatwierdzonych na potrzeby przyjmowania cudzoziemców
lista​_studia​_17​_05​_2023.pdf 0.27MB
Lista jednostek naukowych zatwierdzonych na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych
lista​_badania​_17​_05​_2023.pdf 0.26MB
Lista organizatorów stażu zatwierdzonych na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia stażu
lista​_staz​_17​_05​_2023.pdf 0.19MB
Lista zatwierdzonych jednostek organizacyjnych, na rzecz których cudzoziemcy mają wykonywać świadczenia jako wolontariusze
lista​_wolontariat​_17​_05​_2023.pdf 0.24MB

Jednocześnie informujemy, iż obowiązkowi zatwierdzenia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów nie podlegają uczelnie akademickie w rozumieniu art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (podstawa prawna zwolnienia – art. 144 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach).

Lista uczelni zwolnionych na mocy prawa z obowiązku występowania o zatwierdzenie na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest dostępna na stronie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on oraz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, do których linki znajdują się poniżej, przy czym zwolnienie z zatwierdzenia dotyczy jedynie uczelni.

Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

{"register":{"columns":[]}}