W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż sprawozdanie z działalności fundacji

Kogo dotyczy?

Fundacje, które jako właściwy, ze względu na zakres działania resortu i cele działania fundacji, organ nadzoru wskazały Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (lub którym właściwy sąd rejestrowy wyznaczył Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jako organ nadzoru – w przypadkach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących).

Co przygotować?

Sprawozdanie z działalności fundacji  oraz odpisy uchwał zarządu podjętych w roku badanym – w formie papierowej, w jednym egzemplarzu. W celu weryfikacji informacji zawartych w sprawozdaniu z działalności organ zaleca także nadesłanie sprawozdania finansowego.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Ustawodawca nie skonstruował załącznika w postaci wzoru sprawozdania z działalności fundacji. Urząd zaleca korzystanie z załączonego formularza. Należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną poniżej.

Jak wypełnić dokumenty?

Sprawozdanie sporządza się w układzie określonym w nw. przepisach. 

W prawidłowo sporządzonym sprawozdaniu należy ująć każdy punkt (z § 2 i § 3) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji, a jeżeli dane zdarzenie nie wystąpiło w roku badanym, to powinna o tym być uczyniona wzmianka, np. poprzez adnotację „nie miało miejsca”. W sprawozdaniu nie należy używać sformułowania „nie dotyczy”, bowiem każdy punkt ww. przepisów dotyczy działalności fundacji. 

Przy sporządzaniu sprawozdań należy pamiętać o ich czytelnym i rzetelnym przygotowaniu. Nie należy zatem używać terminów wieloznacznych, zwłaszcza bez ich uprzedniego wyjaśnienia. 

Każdy dokument załączany do sprawozdania lub je uzupełniający stanowi integralną część sprawozdania i powinien być, podobnie jak sprawozdanie, prawidłowo podpisany (zgodnie z reprezentacją wskazaną w statucie zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym lub przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji – jeżeli statut nie zawiera stosownych uregulowań). 

Przy załączaniu dokumentów będących kserokopiami, proszę pamiętać o ich uwierzytelnieniu (organ dopuszcza uwierzytelnienie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji).

Ile muszę zapłacić?

Złożenie sprawozdania z działalności fundacji nie jest objęte obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej.

Kiedy złożyć dokumenty?

Sprawozdanie składa się najpóźniej do dnia 31 grudnia każdego roku z działalności za rok ubiegły (przykładowo sprawozdanie z działalności w 2015 r. należało złożyć do dnia 31 grudnia 2016 r.).

Gdzie załatwię sprawę?

Dla fundacji nadzorowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwy jest:

Departament Zezwoleń i Koncesji MSWiA
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.

Co zrobi urząd?

Zadaniem urzędu jest przeanalizowanie sprawozdania z działalności fundacji pod kątem spełniania wymogów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. W razie wystąpienia braków lub niejasności organ występuje z prośbą o uzupełnienie lub wyjaśnienia. Jeżeli dokument jest kompletny, zostaje zatwierdzony, o czym organ nie ma obowiązku informowania podmiotu składającego sprawozdanie.

Jaki jest czas realizacji?

Ustawodawca nie wskazał terminu, jednak sprawy są realizowane bez zbędnej zwłoki, zgodnie z kolejnością wpływu do urzędu.

Jak się odwołać?

Ustawodawca nie przewidział trybu odwoławczego.

Informacje dodatkowe

Składanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sprawozdań z tytułu posiadania przez fundację statusu organizacji pożytku publicznego (OPP) od dnia 9 listopada 2015 r. zwalnia fundację z ustawowego obowiązku składania sprawozdania z działalności fundacji także ministrowi właściwemu ze względu na cele fundacji (na mocy art. 12 ust. 2a ustawy o fundacjach).

Do pobrania

Materiały

Formularz sprawozdania z działalności fundacji
formularz​_sprawozdania​_z​_dzialalnosci​_fundacji​_021219.DOC 0.07MB
Formularz sprawozdania z działalności fundacji
formularz​_sprawozdania​_z​_dzialalnosci​_fundacji​_021219.pdf 0.28MB

Przetwarzanie danych osobowych:

Materiały

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzla​_sprawozdanie​_fundacje.pdf 0.39MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
02.12.2019 11:03 Magdalena Jakubiak
Pierwsza publikacja:
14.12.2018 11:36 Karolina Ołtarzewska