W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż sprawozdanie z działalności fundacji

Kogo dotyczy?

Fundacje, dla których organem nadzoru, zgodnie z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, są obowiązane do składania corocznie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności. 
Obowiązek dostarczenia sprawozdania nie dotyczy jedynie fundacji posiadających status organizacji pożytku publicznego, które zamieściły na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w BIP sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Jakie informacje powinno zawierać sprawozdanie?

Sprawozdanie z działalności fundacji powinno zawierać dane, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 36), tj.:

1) nazwę fundacji, jej siedzibę i adres, aktualny adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli fundacja taki posiada, datę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS, statystyczny numer identyfikacyjny REGON, dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja) oraz określenie celów statutowych fundacji,

2) zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych,

3) informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

4) odpisy uchwał zarządu fundacji,

5) informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego) oraz formy płatności (np. gotówka, przelew), 

6) informację o wysokości odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; 

7) jeżeli prowadzono działalność gospodarczą - wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł,

8) informację o poniesionych kosztach na:
    a) realizację celów statutowych,
    b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),
    c) działalność gospodarczą,
    d) pozostałe koszty
– z wyodrębnieniem formy płatności (np. gotówka, przelew),

9) dane o:
    a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
    b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób     zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
    c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością     gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
    d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
    e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy     statutowej udzielania takich pożyczek,
    f) kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w przypadku     rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, oraz kwotach     zgromadzonych w gotówce,
    g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
    h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,
    i) nabytych pozostałych środkach trwałych,
    j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

10) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,

11) informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych,

12) informację, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655, 1798 i 2088),

13) informację o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji,

14) informację, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była - to jej wyniki.

W prawidłowo sporządzonym sprawozdaniu należy ująć każdy punkt (z § 2 i § 3) ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji, a jeżeli dane zdarzenie nie wystąpiło w roku sprawozdawczym, to powinna o tym być uczyniona wzmianka, np. poprzez adnotację „nie miało miejsca”. W sprawozdaniu nie należy używać sformułowania „nie dotyczy”, bowiem każdy punkt ww. przepisów dotyczy działalności fundacji. 

Przy sporządzaniu sprawozdań należy pamiętać o ich czytelnym i rzetelnym przygotowaniu oraz o tym, że nie należy używać terminów wieloznacznych.

UWAGA! Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu instytucjami obowiązanymi są fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Nie istnieje urzędowy wzór sprawozdania. Sprawozdanie powinno zawierać ww. dane oraz być prawidłowo podpisane. Przygotowując sprawozdanie można skorzystać z przygotowanego poniżej formularza.

Co należy dołączyć do sprawozdania?

Do sprawozdania należy dołączyć odpisy uchwał zarządu fundacji podjętych w danym roku sprawozdawczym.
Kserokopie dokumentów powinny być odpowiednio uwierzytelnione (organ dopuszcza uwierzytelnienie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji).

Kiedy należy złożyć sprawozdanie?

Sprawozdanie należy złożyć do końca roku kalendarzowego za rok ubiegły (np. sprawozdanie za rok 2021 należy złożyć do końca roku 2022).

Kto powinien podpisać sprawozdanie?

Jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej, sprawozdanie powinno być podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu (podpisy powinny być czytelne).

Gdzie załatwię sprawę?

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Departament Zezwoleń i Koncesji MSWiA
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa
adres skrytki ePUAP: /MSWIA/domyslna oraz /MSWIA/SkrytkaESP

Co zrobi Organ?

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji po otrzymaniu sprawozdania dokona jego analizy pod kątem spełniania wymogów wskazanych w ww. rozporządzeniu. Jeżeli sprawozdanie będzie zawierało braki lub niejasności Organ wystąpi z wezwaniem do jego uzupełnienia czy skorygowania. W przypadku nadesłania kompletnego sprawozdania lub po jego prawidłowym uzupełnieniu Organ zatwierdzi sprawozdanie, o czym nie musi informować podmiotu składającego sprawozdanie.
Jeżeli, pomimo wezwania, do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie zostanie nadesłane sprawozdanie lub jego uzupełnienie, Organ może wystąpić do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego.

Materiały

Wzór sprawozdania z działalności fundacji
Wzor​_sprawozdania​_z​_dzialalnosci​_fundacji​_2106616.DOCX 0.03MB
Wzór sprawozdania z działalności fundacji
Wzor​_sprawozdania​_z​_dzialalnosci​_fundacji​_2106616.pdf 0.73MB

Przetwarzanie danych osobowych:

Materiały

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzla​_sprawozdanie​_fundacje.pdf 0.39MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
30.09.2022 16:22 Malwina Rysak
Pierwsza publikacja:
14.12.2018 11:36 Karolina Ołtarzewska
{"register":{"columns":[]}}