W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj status weterana funkcjonariusza

Krótkie wprowadzenie 

Brałeś udział w działaniach poza granicami kraju w ramach m.in. kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, Zadań Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa, grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej i chcesz mieć przyznany status weterana? Zostałeś poszkodowany podczas realizacji działań poza granicami kraju i chcesz otrzymać m.in. specjalne uprawnienia zdrowotne, zniżki komunikacyjne czy dofinansowanie do nauki? Sprawdź, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Złóż wniosek wraz z dokumentami w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Komu może być przyznany status weterana

Status weterana może być przyznany osobie, która przez co najmniej 60 dni nieprzerwanie brała udział w działaniach poza granicami kraju w ramach m.in.:

 • kontyngentu policyjnego;
 • kontyngentu Straży Granicznej;
 • zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa;
 • zapewnieniu bezpieczeństwa państwa.

Status weterana może być również przyznany osobie, która brała udział w działaniach poza granicami państwa w ramach grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

Komu może być przyznany status weterana poszkodowanego

Status weterana poszkodowanego może być przyznany osobie, która w czasie działań poza granicami państwa doznała uszczerbku na zdrowiu z powodu wypadku lub choroby.   

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Gdzie złożyć wniosek

Masz dwie możliwości złożenia wniosku:

 • Osobiście w biurze podawczym MSWiA

ul. Rakowiecka 2A, Warszawa
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
Pamiętaj! Jeżeli składasz podanie w biurze podawczym — pracownicy jedynie przyjmują dokumenty, nie rozpatrują ich i nie oceniają tego, czy są kompletne.

 • Listownie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa 

Jeśli mieszkasz za granicą, możesz złożyć wniosek przesyłając odpowiednie dokumenty do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa) 

Co zrobić

 • Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 • Złóż wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 • Czekaj na odpowiedź. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.  

Co przygotować

Przygotuj wniosek o uzyskanie statusu weterana. Nie ma ustalonego wzoru takiego wniosku – napisz go samodzielnie. Ważne, żeby w nim uwzględnić: 

Twoje dane:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • imię ojca,
 • numer PESEL,
 • aktualny adres korespondencyjny,
 • rodzaj formacji, w której funkcjonariusz służy lub z której został zwolniony,
 • datę i podstawę prawną zwolnienia ze służby,
 • rodzaj formacji, w ramach której został skierowany do działania poza granicami państwa,
 • okres uczestnictwa w działaniach poza granicami państwa,
 • zajmowane stanowisko służbowe lub funkcję pełnioną podczas udziału w działaniach poza granicami państwa,
 • numer telefonu kontaktowego. 

Dodatkowo dołącz:

Jeśli ubiegasz się o status weterana:

 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - aby je otrzymać złóż odpowiedni formularz w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy ul. Czerniakowskiej 100, 00-454 Warszawa, nr tel.: 22 39 76 200, nr faxu: 22 39 76 205. Formularz możesz też złożyć w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju lub przesłać pocztą na adres KRK. Wydanie zaświadczenia kosztuje 50 zł. Jeśli składasz formularz osobiście, musisz okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości. Więcej niezbędnych informacji możesz uzyskać na stronie internetowej;
 • zaświadczenie wydane odpowiednio przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Szefa Biura Ochrony Rządu, Komendanta Służby Ochrony Państwa lub Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzające Twoje uczestnictwo w działaniach poza granicami państwa; 
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o przyznanie statusu weterana lub weterana poszkodowanego o pełnieniu służby jako funkcjonariusz, wraz z informacją o posiadanym stopniu służbowym, lub oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy pracownika, o którym mowa w art. 12; 
 • oświadczenie o posiadanym statusie weterana lub weterana poszkodowanego przyznanym przez jeden z organów, o którym mowa w art. 5 ust. 1. 

Zaświadczenie to powinno zawierać wymienione poniżej dane:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • nazwę i rodzaj działania poza granicami państwa, w którym uczestniczono,
 • okres uczestnictwa w działaniach poza granicami państwa,
 • zajmowane stanowisko służbowe lub pełnioną funkcję podczas udziału w działaniach poza granicami państwa.

Jeśli otrzymasz pisemne potwierdzenie, że szef Twojej formacji nie może wydać Ci odpowiedniego zaświadczenia, nadal możesz ubiegać się o przyznanie statusu weterana. 
W takim wypadku musisz przedstawić inne dokumenty lub dowody poświadczające udział w działaniach poza granicami państwa. Dowody te przedstaw razem z wnioskiem i pisemnym potwierdzeniem braku możliwości wydania ww. zaświadczenia.

Do kogo zwrócić się o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w działaniach poza granicami państwa

 • w przypadku funkcjonariuszy Policji – do Komendy Głównej Policji: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa, nr tel.: 22 62 102 51,
 • w przypadku funkcjonariuszy Straży Granicznej - do Komendy Głównej Straży Granicznej: al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa, nr tel.: 22 500 40 00,
 • w przypadku funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa – do Służby Ochrony Państwa: ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, nr tel.: 22 606 50 00,
 • w przypadku strażaków – do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej: ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, nr tel.: 22 523 39 41. 

Jeśli ubiegasz się o status weterana poszkodowanego do ww. dokumentów dołącz także:

 • protokół powypadkowy albo decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej,
 • orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku Twojego uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem który nastąpił w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą przez Ciebie podczas wykonywania obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa ALBO
 • orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • decyzję administracyjną o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.

Ile będziesz czekać

Decyzje wydawane są w ciągu 30 dni od dnia wpływu do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadkach gdy sprawa ma złożony charakter rozpatrzenie wniosku może zostać wydłużone do 2 miesięcy od dnia wpływu do Ministerstwa.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji służy prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odwołanie możesz złożyć osobiście, w biurze podawczym MSWiA lub listownie. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Komu nie przysługuje status weterana i weterana poszkodowanego

Osobie skazanej prawomocnym wyrokiem sądu za:

 • przestępstwo popełnione umyślnie;
 • przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie w związku z wykonywaniem zadań lub obowiązków służbowych podczas udziału w działaniach poza granicami państwa;
 • przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli wszczęto postepowanie sądowe w związku z którymś z wymienionych powyżej przestępstw wobec osoby już ubiegającej się o nadanie statusu weterana, rozpatrzenie wniosku o jego przyznanie będzie wstrzymane aż do zakończenia postępowania. 

Pozbawienie statusu weterana i weterana-poszkodowanego

Jeśli posiadasz status weterana  lub weterana poszkodowanego i zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem za któreś z ww. przestępstw, stracisz status weterana z dniem ostatecznego rozstrzygnięcia.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zagadnieniami przyznawania statusu weterana i weterana poszkodowanego zajmuje się Zespół do Spraw Funkcjonariuszy Służb Mundurowych Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji:

Barbara Kremer
e-mail: barbara.kremer@mswia.gov.pl
tel.: 22 601 40 57

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
27.10.2020 15:06 Magdalena Jakubiak
Pierwsza publikacja:
13.12.2018 15:55 Karolina Ołtarzewska
{"register":{"columns":[]}}