W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zarejestruj, zmień statut lub wyrejestruj związek międzygminny, związek powiatów, związek powiatowo-gminny

Jednostki samorządu terytorialnego tworzą związki międzygminne, związki powiatowe oraz związki powiatowo-gminne w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. Związki takie mają osobowość prawną a przekazane im zadania wykonują w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Tworzenie związków

Utworzenie związku przez jednostki samorządu terytorialnego wymaga przyjęcia bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy lub powiatu uzgodnionego uprzednio z wojewodą statutu. Związek nabywa osobowość prawną po rejestracji, z dniem opublikowania statutu związku w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Zmiany statutu dokonuje zgromadzenie związku w drodze uchwały.

Jakie zadania realizują związki

 • związki międzygminne wykonują zadania publiczne określone w ustawie o samorządzie gminnym;
 • związki powiatów wykonują zadania publiczne określone w ustawie o samorządzie powiatowym;
 • związki powiatowo-gminne wykonują zadania publiczne, komplementarne na szczeblu gminnym i powiatowym.

Rejestry związków jednostek samorządu terytorialnego

Minister właściwy do spraw administracji publicznej prowadzi rejestr związków międzygminnych, rejestr związków powiatów oraz rejestr związków powiatowo-gminnych. Wpisanie związku do rejestru odbywa się na wniosek wojewody. Rejestr zawiera dane dotyczące:

 • kolejnego numeru rejestru pod jakim wpisany jest dany związek;
 • nazwę związku i jego siedzibę;
 • oznaczenie jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w związku;
 • zadania związku;
 • czas trwania związku;
 • datę rejestracji związku;
 • datę ogłoszenia statutu związku oraz jego zmian;
 • datę likwidacji albo przekształcenia związku.

Wykazy Związków

Materiały

Wykaz związków powiatowo-gminnych
31​_12​_2022​_wykaz​_zwiazkow​_powiatowo​_gminnych.DOC 0.10MB
Wykaz związków powiatowych
31​_12​_2022​_wykaz​_zwiazkow​_powiatowych.DOC 0.04MB
Wykaz związków międzygminnych
31​_12​_2022​_wykaz​_zwiazkow​_miedzygminnych.DOC 0.91MB

Edytowalne wzory zgłoszeń wojewodów

Materiały

Zgłoszenie w sprawie rejestracji związku międzygminnego
zgloszenie​_w​_sprawie​_rejestracji​_zwiazku​_miedzygminnego.docx 0.01MB
Zgłoszenie w sprawie wykreślenia związku międzygminnego z rejestru związków międzygminnych
zgloszenie​_w​_sprawie​_wykreslenia​_zwiazku​_miedzygminnego​_z​_rejestru​_zwiazkow​_miedzygminnych.docx 0.01MB
Zgłoszenie w sprawie zmiany statutu związku międzygminnego
zgloszenie​_w​_sprawie​_zmiany​_statutu​_zwiazku​_miedzygminnego.docx 0.01MB
Zgłoszenie w sprawie rejestracji związku powiatów
zgloszenie​_w​_sprawie​_rejestracji​_zwiazku​_powiatow.docx 0.01MB
Zgłoszenie w sprawie wykreślenia związku powiatów z rejestru związków powiatów
zgloszenie​_w​_sprawie​_wykreslenia​_zwiazku​_powiatow​_z​_rejestru​_zwiazkow​_powiatow.docx 0.01MB
Zgłoszenie w sprawie zmiany statutu związku powiatów
zgloszenie​_w​_sprawie​_zmiany​_statutu​_zwiazku​_powiatow.docx 0.01MB
Zgłoszenie w sprawie rejestracji związku powiatowo-gminnego
zgloszenie​_w​_sprawie​_rejestracji​_zwiazku​_powiatowo​_gminnego.docx 0.01MB
Zgłoszenie w sprawie wykreślenia związku powiatowo-gminnego z rejestru związków powiatowo-gminnych
zgloszenie​_w​_sprawie​_wykreslenia​_zwiazku​_powiatowo​_gminnego​_z​_rejestru​_zwiazkow​_powiatowo​_gminnych.docx 0.01MB
Zgłoszenie w sprawie zmiany statutu związku powiatowo-gminnego
zgloszenie​_w​_sprawie​_zmiany​_statutu​_zwiazku​_powiatowo​_gminnego.docx 0.01MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
09.01.2023 12:27 Alicja Zakrzewska
Pierwsza publikacja:
02.07.2019 17:12 Karolina Ołtarzewska
{"register":{"columns":[]}}