W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj informację publiczną

Dostęp do informacji publicznej

Sprawy dotyczące dostępu do  informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Podstawowe informacje o działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji są zamieszczone na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub portalu danych, jest udostępniana na wniosek.

Złożenie wniosku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony:

  • elektronicznie – na adres email MSWiA: kontakt@mswia.gov.pl
  • elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP
  • listownie na adres:

Kancelaria Główna
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

Terminy

Udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ww. terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do MSWiA.

Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, jakimi dysponuje MSWiA to uniemożliwiają.

Opłaty

W przypadku, gdyby MSWiA ponieść miało dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, od wnioskodawcy może zostać pobrana opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W tej sytuacji, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku wnioskodawca zostanie powiadomiony przez MSWiA o wysokości opłaty.

Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych; ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa; w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.

Przetwarzanie danych osobowych:

Materiały

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula​_informacja​_publiczna.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.10.2019 16:10 Karolina Ołtarzewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Departament Bezpieczeństwa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uzyskaj informację publiczną 3.0 09.05.2022 11:34 Karolina Ołtarzewska
Uzyskaj informację publiczną 2.0 30.10.2019 13:14 Joanna Ćmiel
Uzyskaj informację publiczną 1.0 18.10.2019 16:10 Karolina Ołtarzewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}