W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj zgodę na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (Dz. U. Nr 68 poz. 438):

 1. Obywatel polski może przyjąć służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a w przypadku byłych żołnierzy zawodowych za zgodą Ministra Obrony Narodowej.
 2. Zgody udziela się wyłącznie na pisemny wniosek obywatela polskiego, sporządzony według wzoru, złożony do właściwego organu.
 3. Do wniosku należy dołączyć załączniki (oryginały) – zgodnie z art. 199a ust. 6 powołanej ustawy:
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • zaświadczenie właściwego naczelnika właściwego urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych,
 • zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego o niefigurowaniu w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
 • potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej.
 1. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać pocztą na adres: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa lub dostarczyć do Punktu Obsługi Klienta, znajdującego się w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2A – budynek Biura Przepustek, czynny w godzinach od 8:15 do 16:15.
 2. Dokumenty należy przesłać lub dostarczyć, w terminie nie późniejszym niż na około 3 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia wnioskowanej służby.
 3. W przypadku byłych żołnierzy zawodowych wniosek (z załącznikami) należy kierować do Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem właściwej wojskowej komendy uzupełnień.
 4. Obywatele polscy zamieszkujący lub przebywający za granicą czasowo powyżej 3 miesięcy składają wniosek wraz z kompletem z załącznikami za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego lub ambasady w kraju przebywania – wniosek zwolniony jest wówczas z opłaty skarbowej, natomiast podlega opłacie konsularnej.
 5. Złożenie wniosku nie powoduje obowiązku skierowania obywatela polskiego do komisji lekarskiej w celu określenia kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 6. Udzielenie zgody na podjęcie służby nie rodzi odpowiedzialności organów Rzeczypospolitej Polskiej za następstwa jej podjęcia.
 7. Udzielenie zgody lub odmowa jej udzielenia następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie.
 8. Zgody nie udziela się w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz w razie wprowadzenia na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu wojennego lub stanu wyjątkowego.
 9. O uzyskanie zgody nie muszą wnioskować obywatele polscy będący jednocześnie obywatelami innego państwa, jeżeli stale zamieszkują na jego terytorium i zamierzają przyjąć służbę w siłach zbrojnych lub organizacji wojskowej tego państwa.

Zgoda na służbę może być udzielona obywatelowi polskiemu tylko w przypadku, gdy:

 1. Posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej (w Polsce).
 2. Nie jest żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz nie posiada nadanego przydziału kryzysowego, przydziału mobilizacyjnego, pracowniczego przydziału mobilizacyjnego lub przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego, a właściwy wojskowy komendant uzupełnień nie prowadzi postępowania w sprawie nadania temu obywatelowi któregokolwiek z tych przydziałów.
 3. Spełnione są łącznie następujące warunki: służba ta nie narusza interesów Rzeczypospolitej Polskiej, służba nie jest zakazana przez prawo międzynarodowe, służba nie wpłynie na zadania wykonywane przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie zachodzi przeszkoda, o której mowa w pkt 2.

Nie udziela się zgody obywatelowi polskiemu, pomimo spełnienia innych warunków, który:

 1. Został przeniesiony do rezerwy wskutek uznania przez właściwą komisję lekarską za niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kat. „D”).
 2. Nie spełnił choćby jednego z wymienionych niżej obowiązków:

1)    nie dopełnił obowiązku zgłoszenia się do rejestracji, jeśli był do niej wzywany,
2)    nie dopełnił obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
3)    nie zgłosił się do wojskowego komendanta uzupełnień w celu uregulowania stosunku 
do powszechnego obowiązku obrony,
4)    nie dopełnił obowiązku stawienia się przed wojskowym komendantem uzupełnień niezwłocznie 
po upływie okresu odroczenia,
5)    w przypadku kobiet posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku,
6)    nie zgłosił się na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony,
7)    nie zgłosił właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień zmian imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu.

 1. Nie uzyskał zgody właściwego organu wojskowego na wyjazd i pobyt za granicą, będąc do tego zobowiązanym.
 2. Nie został powołany i nie odbył zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, ćwiczeń wojskowych, ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji lub służby w obronie cywilnej, z przyczyn leżących po stronie obywatela.
 3. Został uznany przez właściwą komisję lekarską za trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kat. „E”).
 4. Złożył wniosek o przeznaczenie go do służby zastępczej, został przeznaczony do tej służby, został skierowany do odbycia służby zastępczej, odbywał służbę zastępczą, został przeniesiony do rezerwy po odbyciu służby zastępczej lub bez jej odbycia.
 5. Został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę co najmniej jednego roku pozbawienia wolności, w tym także z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.
 6. Odbywa karę pozbawienia wolności lub oczekuje na jej wykonanie.
 7. Znajduje się w okresie próby w wykonywaniu warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.
 8. Odbywa karę ograniczenia wolności.
 9. Ma zaległości podatkowe lub zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
 10. Jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych.
   

Informacje odnośnie stosunku wnioskodawcy do służby wojskowej oraz czy służba nie wpłynie na zadania wykonywane przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, organ uprawniony do wydania zgody uzyskuje od wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na ostatni adres pobytu stałego na terenie kraju.

Opinię w zakresie, czy służba we wnioskowanym wojsku nie naruszy interesów Rzeczypospolitej Polskiej oraz czy nie jest zakazana przez prawo międzynarodowe, organ uprawniony do wydania zgody uzyskuje od Ministra Spraw Zagranicznych, w formie postanowienia, które otrzymuje również wnioskodawca.

Wniosek rozpatrywany jest zgodnie z terminami określonymi w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256, z późn. zm.) - nie później jednak  niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Zgoda na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej może być udzielona obywatelowi polskiemu, tylko i wyłącznie, spełniającemu wymienione wyżej wymogi prawne i formalne, w tym braku przeciwskazań Ministra Spraw Zagranicznych oraz właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

Kto, będąc obywatelem polskim, przyjmie bez zgody właściwego organu obowiązki wojskowe w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - art. 141 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.).

Opłata skarbowa

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1546, z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku 
o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku. Opłatę skarbową za dokonanie czynności urzędowej (aktualnie 10 zł.) należy wnieść na rachunek bankowy: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070, Centrum Obsługi Podatnika, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57  lub opłacić w kasie Urzędu Dzielnicy Warszawa-Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27.
Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.
 

Materiały

Wniosek o udzielenie obywatelowi polskiemu zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej
wniosek​_o​_udzielenie​_obywatelowi​_polskiemu​_zgody​_na​_sluzbe​_w​_obcym​_wojsku​_lub​_obcej​_organizacji​_wojskowej.doc 0.04MB
Wzór wypełnienia wniosku
wzor​_wypelnienia​_wniosku​_.DOCX 0.02MB
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula​_informacyjna.DOCX 0.02MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
16.11.2020 13:58 Joanna Ćmiel
Pierwsza publikacja:
14.01.2019 14:30 Karolina Ołtarzewska