W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności IJHARS

Deklaracja dostępności serwisu Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Główny Inspektorat Jakości Handlowej ArtykułówRolno-Spożywczych zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-07

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-06-12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • dokumenty pochodzą z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • dokumenty opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • dokumenty są w trakcie przystosowywania.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-06-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Izabelą Zdrojewską, samodzielne stanowisko ds. mediów, e-mail: izdrojewska@ijhars.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu numer telefonu 22 25 57 899.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać:

 • pisemnie na adres: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa bądź bezpośrednio w sekretariacie Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w godzinach 8.15 - 16.00 przy Al. Jerozolimskich 98 (piętro 8),
 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ijhars.gov.pl
 • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie PUAP: /4xdb7l76l4/SkrytkaESP,
 • faksem pod nr +48 22 25 57 801,
 • skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu (tel. +48 22 25 57 923).

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową, aplikację mobilną lub element strony internetowej lub aplikacji mobilnej chodzi,
 • sposób kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie o przyczynach opóźnienie oraz kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych mieści się w lokalizacji: Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.
Budynek przy Al. Jerozolimskich 98 jest częściowo dostosowany do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami:

 • Urząd mieści się w budynku myhive Nimbus (całe piętro 8 i część piętra 10).
 • Obiekt usytuowany jest w dogodnym punkcie komunikacyjnym Warszawy:
  • stacja metra Rondo Daszyńskiego (1400 metrów),
  • dojazd tramwajem: linie 1, 7, 9, 14, 15, 25 – przystanki: Wawelska 03 i 04 (900 metrów) oraz Pl. Narutowicza 07 i 08 (750 metrów),
  • dojazd autobusem: linie 182, 187, 517, 523 – przystanki: Hala Kopińska 01 i 02, autobus linii 157 – przystanki Hala Kopińska 01 i 04 (650 metrów), linie 127, 158, 159 przystanki: Białobrzeska 01 (40 metrów) i Białobrzeska 02 (120 metrów).
 • Bezpośrednio przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Teren jest publiczny. Najbliższe miejsca parkingowe, oznakowane znakami poziomymi i pionowymi, znajdują się przed budynkami: Al. Jerozolimskie 96 (ok. 110 kroków od wejścia do budynku Nimbus), Al. Jerozolimskie 100 (ok. 130 kroków od wejścia do budynku Nimbus).
 • Różnica poziomów przed wejściem do budynku – krawężnik o wysokości 8 centymetrów.
 • Wejścia główne do budynku zostały wyposażone w drzwi obrotowe oraz drzwi rozwierane, otwierane na wniosek przez pracowników ochrony/recepcji. Brak przycisku do wezwania pracownika recepcji.
 • Recepcja umieszczona jest na wprost wejść do budynku. Na recepcji brak dostępu do usług tłumaczy języka migowego oraz pętli indukcyjnej.
 • Przed holami windowymi znajdują się bramki systemu kontroli dostępu. W zespole bramek zapewniono jedną szerszą, na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, otwieraną na wniosek przez pracowników ochrony/recepcji.
 • W budynku oznakowano kondygnacje.
 • Wszystkie kondygnacje dostępne są za pomocą dźwigów osobowych.
 • Zastosowano wymiary kabin dźwigów osobowych dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Dźwigi osobowe nie są dostępne dla osób niewidomych i słabowidzących – nie posiadają oznaczeń w systemie Braille'a oraz sygnalizacji dźwiękowej
 • Drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm, przy uwzględnieniu powierzchni manewrowej, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie z niepełnosprawnościami.
 • Na 8 piętrze jest toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, zlokalizowana naprzeciwko pokoju 8.03  - wejście wymaga pomocy ze względu na konieczność użycia karty dostępu. Toaleta ogólnodostępna zlokalizowana jest na parterze na lewo za recepcją (patrząc na wprost od wejścia).
 • Światło w częściach ogólnodostępnych oraz w toaletach uruchamiane jest na stałe lub automatycznie.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Budynek jest chroniony przez całą dobę.
 • Do Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (na piętrach 8 i 10) można wejść przy użyciu karty dostępowej. Po lewej stronie drzwi głównych na piętrach 8 i 10 znajduje się dzwonek. Drzwi główne na piętrze 8 zlokalizowane są na prawo od wyjścia z wind A,B i C (stosownie na lewo od wyjścia z wind D,E i F). Drzwi na piętrze 10 zlokalizowane są na lewo od wyjścia z wind A,B i C – w głębi korytarza, z wind D,E i F należy kierować się w prawo i skręcić w prawo w korytarz.
 • Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą na powierzchni urzędu, podłogi wyłożono wykładziną antypoślizgową z zastosowaniem pasa kontrastowego i kolorystyki wyróżniającej tor ruchu pieszego. Nie występują progi podłogowe. Drzwi zostały zaopatrzone w samozamykacze.

Kontakt do koordynatora do spraw dostępności
Anna Protasowicka, tel. 22 25 57 923, e-mail: aprotasowicka@ijhars.gov.pl
Paweł Badowski, tel. 22 25 57 910, e-mail: pbadowski@ijhars.gov.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz. U. 2019 poz. 848 z późniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz. U. 2020 r. poz. 1062 z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. 2017 poz. 2247

Materiały

raport o dostępności 2021
raport​_o​_dostępności​_2021.pdf 0.07MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.03.2021 12:30 Izabela Zdrojewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Protasowicka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności IJHARS 4.0 04.07.2022 11:37 Izabela Zdrojewska
Deklaracja dostępności IJHARS 3.0 06.04.2022 14:46 Izabela Zdrojewska
Deklaracja dostępności IJHARS 2.0 12.04.2021 14:34 Izabela Zdrojewska
Deklaracja dostępności IJHARS 1.0 23.03.2021 12:30 Izabela Zdrojewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}