W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności IJHARS

Deklaracja dostępności serwisu Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Główny Inspektorat Jakości Handlowej ArtykułówRolno-Spożywczych zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-07

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-06-12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • dokumenty pochodzą z różnych źródeł,
  • dokumenty opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • dokumenty opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • dokumenty są w trakcie przystosowywania.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Izabelą Zdrojewską, Samodzielne Stanowisko ds. Mediów, e-mail: izdrojewska@ijhars.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu numer telefonu 22 623 29 22.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa.

Główne wejście do siedziby Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych usytuowane jest od strony ul. Wspólnej 30. Do budynku prowadzi również wejście od strony ul. Żurawiej, przeznaczone dla pracowników. Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim możliwy jest z obydwu ulic tj. ul. Wspólnej i Żurawiej. Od ul. Żurawiej przy schodach do wejścia zamontowana jest platforma przy schodowa, zaś na schodach od. ul. Wspólnej wykonano pochylnię. Wewnątrz budynku na parterze trzystopniowe schody wyposażono w platformy przy schodowe, które umożliwiają osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim samodzielne przemieszczanie się na wyższe kondygnacje.

W budynku od ul. Wspólnej zorganizowany jest punkt obsługi interesantów-biuro podawcze, którego zadaniem jest pomoc wszystkim osobom z zewnątrz, w sprawnym załatwieniu zgłaszanych spraw.

Wejścia od strony ul. Wspólnej i Żurawiej są dozorowane przez służby ochrony oraz objęte systemem kontroli dostępu (bramki wejściowe), monitoringiem wizyjnym.

Przed budynkiem od strony ul. Żurawiej znajduje się parking samochodowy. Na parkingu wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych, również dwa takie miejsca są wyznaczone na podjeździe od ul. Wspólnej.

Wjazd na dziedziniec wewnętrzny znajduje się od strony ul. Wspólnej.

Wewnętrzne klatki schodowe oraz windy zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.

W budynku znajdują się dwie windy dostępne dla osób niepełnosprawnych, panel sterowania windy opisany jest w alfabecie Braill’a. Windy wyposażone są w urządzenia informujące o otwieraniu/zamykaniu drzwi, pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Przyciski umieszczone są na wysokości umożliwiającej dostęp do nich osobie na wózku. W budynku oznakowano kondygnacje.

Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku, z wyłączeniem stref objętych kontrolą dostępu. Podłogi wyłożono wykładziną antypoślizgową z zastosowaniem pasa kontrastowego i kolorystyki wyróżniającej tor ruchu pieszego, na stopniach schodowych zamontowano taśmy antypoślizgowe, wyróżniające koniec i początek ich biegu. W obiekcie nie występują progi podłogowe.

Kontakt do Koordynatora do spraw dostępności:

Anna Protasowicka
tel. 22 623 29 66

Paweł Badowski
tel. 22 623 29 64

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526.

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848.

Materiały

raport o dostępności 2021
raport​_o​_dostępności​_2021.pdf 0.07MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.03.2021 12:30 Izabela Zdrojewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Protasowicka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności IJHARS 2.0 12.04.2021 14:34 Izabela Zdrojewska
Deklaracja dostępności IJHARS 1.0 23.03.2021 12:30 Izabela Zdrojewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}