W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności IJHARS

Deklaracja dostępności serwisu Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Główny Inspektorat Jakości Handlowej ArtykułówRolno-Spożywczych (GIJHARS) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych stanowiącej część serwisu internetowego Gov.pl.

GIJHARS zapewnia dostępność w zakresie materiałów i treści przez niego umieszczanych. Za dostępność cyfrową treści prezentowanych w serwisie Gov.pl odpowiadają właściciele poszczególnych stron.

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-07

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-06-12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • dokumenty pochodzą z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • dokumenty opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • dokumenty są w trakcie przystosowywania,
 • dokumenty zostały niepoprawnie przygotowane przez pracowników GIJHARS lub podmioty zewnętrzne.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-23

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2023-05-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, którą przeprowadziły osoby wskazane do pełnienia funkcji koordynatorów do spraw dostępności w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Agnieszką Jedynak, Główny Specjalista Biuro Strategii i Kontroli Wewnętrznej, e-mail: ajedynak@ijhars.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu numer telefonu 22 255 78 97.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać:

 • pisemnie na adres: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa bądź bezpośrednio w sekretariacie Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w godzinach 8.15 - 16.00 przy Al. Jerozolimskich 98 (piętro 8),
 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ijhars.gov.pl
 • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie PUAP: /4xdb7l76l4/SkrytkaESP,
 • faksem pod nr +48 22 25 57 801,
 • skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu (tel. +48 22 25 57 923).

Niedostępne elementy i części

Informacje tutaj zawarte prezentują stan na dzień 09.01.2023r. i są wynikiem audytu wewnętrznego przeprowadzonego przez osobę wskazaną do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności. Po audycie strony przeprowadzonym na początku stycznia 2023 roku stwierdzono niedostępność części materiałów. GIJHARS pracuje nad poprawieniem dostępności materiałów z poniższej listy. Informacje tutaj przedstawione są uporządkowane według struktury strony internetowej:

 1. Zakładka „O IJHARS”
  • Praca - podstrona „Ogłoszenia o naborze na stanowiska pomocnicze i obsługi poza korpusem służby cywilnej” - załączone materiały (ogłoszenia) są niedostępne.
  • System zarządzania jakością - podstrona „Certyfikaty” oraz materiały na niej umieszczone są niedostępne (materiały wyłączone ze stosowania Ustawy na podstawie artykułu 3 ustępu 2 punktu 5 litera a i litera b)
  • Ochrona danych osobowych: Zamieszczone materiały są niedostępne.
  • Środki poprawy efektywności energetycznej - materiały są niedostępne.
  • Informacje o przekazanych składnikach mienia - materiały są niedostępne.
  • Sprawozdania finansowe - materiały są niedostepne.
 2. Zakładka „Co robimy”
  • Jakość handlowa
   • Kontrola jakości handlowej - na podstronie „Schemat procedur kontroli” schemat jest niedostępny oraz na podstronie „Obowiązki przedsiębiorców” załącznik „ZGLOSZENIE_DZIALALNOSCI_F7_wyd_10.docx” jest niedostępny.
  • Rolnictwo ekologiczne
   • Zgłoszenie działalności - Plik „objaśnienia_dotyczące_wypelniania_zgłoszenia_-_w_tym_kategorii_działalności.pdf” jest niedostępny.
   • Jednostki certyfikujące - Plik „Jednostki_certyfikujące.pdf” jest niedostępny.
   • Egzaminy na inspektorów rolnictwa ekologicznego - na podstronie „Terminy egzaminów na poszczególne specjalizacje” pliki „F-1-PG-BRE-08_Zgloszenie_zamiaru_przystapienia_do_egzaminu_na_inspektora_rolnictwa_ekologicznego.docx” i „Z-1_PG-BRE-08_Regulamin_egzaminu.pdf” są niedostępne. Na podstronie „Rejestr inspektorów” plik „Tabela_korelacji_rodzajów_specjalizacji_inspektorów_rolnictwa_ekologicznego.docx” jest niedostępny.
   • Dane o rolnictwie ekologicznym - spora część materiałów jest niedostępna. Niektóre z nich są wyłączone z stosowania ustawy na podstawie na podstawie artykułu 3 ustępu 2 punktu 8.
   • Wykaz producentów w rolnictwie ekologicznym - Plik „Objaśnienia_oznaczeń_kategorii_działalności_do_wykazu.xlsx” jest niedostępny.
   • Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej - na podstronie „Decyzje wydawane przez WIJHARS” - materiały są niedostępne.
   • Rejestry zwierząt ekologicznych - Plik „Wniosek_o_wpis_do_rejestru_zwierząt_ekologicznych_lub_ekologicznych_młodocianych_osobników_zwierząt_akwakultury.docx” jest niedostępny.
  • Produkty tradycyjne i regionalne
   • System chronionych produktów - Plik „Formularz_zgłoszenia_podejrzenia_naruszenia_prawa_dotyczącego_ochrony_produktów_posiadających_zarejestrowane_nazwy_jako_ChNP,_ChOG_lub_GTS.docx” jest niedostępny.
   • Wniosek o dokonanie kontroli zgodności procesu produkcji produktu regionalnego ze specyfikacją - pliki „F-1_BRE-06-IR-01_Wniosek_o_kontrole_zgodnosci_ze_specyfikacja_ChNP_ChOG_i_GTS.xlsx” i „Instrukcja_do_wniosku_o_kontrolę_zgodności_ze_specyfikacją_procesu_produkcji_produktu_posiadającego_zarejestrowaną_nazwę_jako_chron.pdf” są niedostępne.
  • Współpraca transgraniczna - Plik „ulotka_Interreg_na_strone.pdf” jest niedostępny.
  • Brexit - Pliki „pytania_i_odpowiedzi_BAR.docx”, „Webinarium 27 stycznia 2021 roku - Transport towarów w portach Morza Północnego.pdf”, „Webinarium_17122020_Sektor_rolno-spozywczy-strona_brytyjska.pdf”, „Webinarium_17122020-prezentacja_GIJHARS.pdf” oraz inne pliki są niedostępne. Większość tych materiałów jest wyłączona ze stosowania Ustawy na podstawie artykułu 3 ustępu 2 punktu 5 litera a.
  • Wzory dokumentów - materiały nie są w pełni dostępne.
 3. Zakładka „Aktualności”
  • Opracowania i publikacje - wszystkie podstrony zawierają niedostępne materiały. Część opracowań i publikacji (opublikowane przed 23 września 2019) są wyłączone z stosowania ustawy na podstawie artykułu 3 ustępu 2 punktu 8.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową, aplikację mobilną lub element strony internetowej lub aplikacji mobilnej chodzi,
 • sposób kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie o przyczynach opóźnienie oraz kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W strukturę Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wchodzi siedziba główna i 7 laboratoriów. Siedziba główna mieści się w Warszawie, a laboratoria w miastach: Poznań, Kielce, Gdynia, Olsztyn, Białystok, Lublin i Warszawa. Wojewódzkie Inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nie należą do struktury GIJHARS - są podmiotami podległymi pod Urzędy Wojewódzkie.

Siedziba główna w Warszawie

Siedziba Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych mieści się w lokalizacji: Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.
Budynek przy Al. Jerozolimskich 98 jest częściowo dostosowany do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami:

 • Urząd mieści się w budynku myhive Nimbus (całe piętro 8 i część piętra 10).
 • Obiekt usytuowany jest w dogodnym punkcie komunikacyjnym Warszawy:
  • stacja metra Rondo Daszyńskiego (1400 metrów),
  • dojazd tramwajem: linie 1, 7, 9, 14, 15, 25 – przystanki: Wawelska 03 i 04 (900 metrów) oraz Pl. Narutowicza 07 i 08 (750 metrów),
  • dojazd autobusem: linie 182, 187, 517, 523 – przystanki: Hala Kopińska 01 i 02, autobus linii 157 – przystanki Hala Kopińska 01 i 04 (650 metrów), linie 127, 158, 159 przystanki: Białobrzeska 01 (40 metrów) i Białobrzeska 02 (120 metrów),
  • dworzec kolejowy Warszawa-Zachodnia (1000 metrów), na którym zatrzymują się pociągi dalekobieżne oraz ma bezpośrednie połączenie z lotniskiem Chopina (co ok.30 minut),
  • dworzec Warszawa-Ochota (950 metrów).
 • Bezpośrednio przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Teren jest publiczny. Najbliższe miejsca parkingowe, oznakowane znakami poziomymi i pionowymi, znajdują się przed budynkami: Al. Jerozolimskie 96 (ok. 110 kroków od wejścia do budynku Nimbus), Al. Jerozolimskie 100 (ok. 130 kroków od wejścia do budynku Nimbus).
 • Różnica poziomów przed wejściem do budynku – krawężnik o wysokości 8 centymetrów.
 • Wejścia główne do budynku zostały wyposażone w drzwi obrotowe oraz drzwi rozwierane, otwierane na wniosek przez pracowników ochrony/recepcji. Brak przycisku do wezwania pracownika recepcji.
 • Recepcja umieszczona jest na wprost wejść do budynku. Na recepcji brak dostępu do usług tłumaczy języka migowego oraz pętli indukcyjnej.
 • Przed holami windowymi znajdują się bramki systemu kontroli dostępu. W zespole bramek zapewniono jedną szerszą, na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, otwieraną na wniosek przez pracowników ochrony/recepcji.
 • W budynku oznakowano kondygnacje.
 • Wszystkie kondygnacje dostępne są za pomocą dźwigów osobowych.
 • Zastosowano wymiary kabin dźwigów osobowych dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Dźwigi osobowe nie są dostępne dla osób niewidomych i słabowidzących – nie posiadają oznaczeń w systemie Braille'a oraz sygnalizacji dźwiękowej
 • Drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm, przy uwzględnieniu powierzchni manewrowej, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie z niepełnosprawnościami.
 • Na 8 piętrze jest toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, zlokalizowana naprzeciwko pokoju 8.03  - wejście wymaga pomocy ze względu na konieczność użycia karty dostępu. Toaleta ogólnodostępna zlokalizowana jest na parterze na lewo za recepcją (patrząc na wprost od wejścia).
 • Światło w częściach ogólnodostępnych oraz w toaletach uruchamiane jest na stałe lub automatycznie.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Budynek jest chroniony przez całą dobę.
 • Do Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (na piętrach 8 i 10) można wejść przy użyciu karty dostępowej. Po lewej stronie drzwi głównych na piętrach 8 i 10 znajduje się dzwonek. Drzwi główne na piętrze 8 zlokalizowane są na prawo od wyjścia z wind A,B i C (stosownie na lewo od wyjścia z wind D,E i F). Drzwi na piętrze 10 zlokalizowane są na lewo od wyjścia z wind A,B i C – w głębi korytarza, z wind D,E i F należy kierować się w prawo i skręcić w prawo w korytarz.
 • Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą na powierzchni urzędu, podłogi wyłożono wykładziną antypoślizgową z zastosowaniem pasa kontrastowego i kolorystyki wyróżniającej tor ruchu pieszego. Nie występują progi podłogowe. Drzwi zostały zaopatrzone w samozamykacze.

Laboratorium w Poznaniu

Laboratorium mieści się w lokalizacji: ul. Władysława Reymonta 11/13, 60-791 Poznań

Wejście do budynku jest usytuowane na wysokim parterze do którego prowadzą schody. Budynek nie jest dostosowany do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami. Budynek nie jest zaopatrzony w windę. Pomieszczenia laboratorium rozmieszczone są na trzech kondygnacjach budynku.

Laboratorium w Kielcach

Laboratorium mieści się w lokalizacji: ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce

Laboratorium zajmuje 3 kondygnacje budynku. Budynek nie jest dostosowany do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście do budynku z podjazdem, drzwi wejściowe szerokie. Ciągi poziome w laboratorium mają szerokość około 2 metrów. Światło drzwi wejściowych do pomieszczeń - 81 centymetrów.

Laboratorium w Gdyni

Laboratorium mieści się w lokalizacji: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia.

Laboratorium zajmuje wszystkie kondygnacje budynku. Budynek nie jest dostosowany do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych. Do głównego wejścia do budynku prowadzą schody i podest. Drzwi wejściowe szerokie. Z tyłu budynku znajduje się parking zamknięty. W budynku jest winda towarowa obsługiwana przez wyszkolonych pracowników (szerokość wejścia to około 87 centymetrów). Ciągi poziome o szerokości około 170 centymetrów.

Laboratorium w Olsztynie

Laboratorium mieści się w dwóch budynkach. Siedziba główna laboratorium znajduje się w lokalizacji: ul. Poprzeczna 16, 10-282 Olsztyn. Druga część laboratorium mieści się w budynku przy ulicy Poprzecznej 15A, 10-282 Olsztyn. Oba budynki laboratorium są oddalone od siebie o około 600m.

W budynku, w którym znajduje się główna siedziba laboratorium, pomieszczenia laboratorium zlokalizowane są na pierwszym piętrze budynku.
Druga część laboratorium znajduje się na pierwszym piętrze budynku przy Poprzecznej 15A w pomieszczeniach wynajmowanych. Do pomieszczeń laboratorium prowadzi klatka schodowa o szerokości około 120 centymetrów i drzwi wejściowe dwudzielne o pełnej szerokości 132 centymetry. Budynki nie są dostosowane do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami. Nie posiadają windy.

Laboratorium w Białymstoku

Laboratorium mieści się w lokalizacji: ul. Ogrodowa 10, 15-027 Białystok. W tym samym budynku znajduje się Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza. Wejście do budynku znajduje się patrząc od ulicy Ogrodowej z boku po prawej stronie (od strony północno-zachodniej).

Laboratorium znajduje się na wysokim parterze, do wejścia prowadzą schody. Budynek nie jest dostosowany do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście do budynku od strony ulicy: szerokie, 7 schodów, brak podjazdu. Drzwi wejściowe zaopatrzone w domofon. Ciągi poziome w laboratorium mają szerokość około 190 centymetrów, nie są zaopatrzone w listwy kontrastowe. W budynku jest winda towarowa należąca do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Laboratorium w Lublinie

Laboratorium mieści się w lokalizacji: ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin. W tym samym budybku mieści się siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Główna część laboratorium mieści się na parterze, pomieszczenia znajdują się także w piwnicy i na wyższej kondygnacji. Budynek nie jest dostosowany do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście główne do budynku jest na wysokości podłoża, szerokość furtki to około 90 centymetrów, drzwi wejściowe do budynku: dwudzielne o szerokości około 120 centymetrów, są zaopatrzone w próg o wysokości około 5 centymetrów.

Laboratorium w Warszawie

Laboratorium mieści się w lokalizacji: ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

Laboratorium mieści się na piątym piętrze budynku w pomieszczeniach wynajmowanych. Przed budynkiem, na wprost wejścia, znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do drzwi wejściowych (szerokich dwuskrzydłowych) prowadzą 2 schody. Przy wejściu do budynku umieszczony jest dzwonek dla osoby z niepełnosprawnościami - nie jest on połącznony z pomieszczeniami laboratorium. Budynek wyposażony jest w windę niedostosowaną dla osób ze szczególnymi potrzebami, jest ona bardzo wąska. Budynek nie jest dostosowany do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe osób pełniących funkcję koordynatora do spraw dostępności

Anna Protasowicka, tel. 22 25 57 923, e-mail: aprotasowicka@ijhars.gov.pl
Paweł Badowski, tel. 22 25 57 912, e-mail: pbadowski@ijhars.gov.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. 2023 poz. 1440
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz.U. 2022 poz. 2240
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. 2017 poz. 2247

Materiały

raport o dostępności 2021
raport​_o​_dostępności​_2021.pdf 0.07MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.03.2021 12:30 Izabela Zdrojewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Protasowicka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności IJHARS 9.0 22.02.2024 10:05 Maciej Liszyk
Deklaracja dostępności IJHARS 8.0 22.02.2024 10:02 Maciej Liszyk
Deklaracja dostępności IJHARS 7.0 21.02.2024 14:21 Maciej Liszyk
Deklaracja dostępności IJHARS 6.0 15.05.2023 10:59 Paweł Badowski
Deklaracja dostępności IJHARS 5.0 31.03.2023 16:43 Paweł Badowski
Deklaracja dostępności IJHARS 4.0 04.07.2022 11:37 Izabela Zdrojewska
Deklaracja dostępności IJHARS 3.0 06.04.2022 14:46 Izabela Zdrojewska
Deklaracja dostępności IJHARS 2.0 12.04.2021 14:34 Izabela Zdrojewska
Deklaracja dostępności IJHARS 1.0 23.03.2021 12:30 Izabela Zdrojewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}