W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Komórki organizacyjne

Biuro Kontroli Jakości Handlowej

Do zadań Biura należy koordynacja działań w zakresie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz środków produkcji na rynku krajowym i w obrocie międzynarodowym, a w szczególności:

 1. Opracowywanie rocznych ramowych planów kontroli Inspekcji uwzględniających propozycje działań kontrolnych przekazane przez wojewódzkie inspektoraty JHARS, biura Głównego Inspektoratu, departamenty Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostki uczestniczące w realizacji polityki rolnej państwa.
 2. Opracowywanie szczegółowych programów kontroli planowych i doraźnych przeprowadzanych przez wojewódzkie inspektoraty JHARS.
 3. Opracowywanie instrukcji w sprawie organizacji, planowania oraz szczegółowych zasad i trybu postępowania przy wykonywaniu kontroli i oceny jakości handlowej przez wojewódzkie inspektoraty JHARS.
 4. Opracowywanie innych instrukcji i wytycznych określających zasady i tryb postępowania wojewódzkich inspektoratów JHARS, mających związek z działaniami Inspekcji koordynowanymi przez Biuro.
 5. Opracowywanie informacji zbiorczych o wynikach kontroli planowych i doraźnych, na podstawie materiałów przekazanych przez wojewódzkie inspektoraty JHARS oraz przekazywanie tych opracowań wszystkim zainteresowanym jednostkom.
 6. Koordynowanie działań w zakresie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 7. Nadzorowanie wojewódzkich inspektoratów JHARS w zakresie certyfikacji chmielu i produktów chmielowych.
 8. Koordynowanie działań związanych z wydawaniem świadectw potwierdzających pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych osobników męskich.
 9. Koordynowanie działań związanych ze zwalnianiem podmiotów z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu spożywczego bezpośrednio z miejsca produkcji.
 10. Koordynowanie działań związanych z klasyfikacją tusz wołowych i wieprzowych
  w systemie EUROP.
 11. Koordynowanie działań związanych z kontrolą prawidłowości przekazywania danych rynkowych.
 12. Koordynowanie działań związanych z kontrolą mięsa pochodzącego z bydła w wieku do dwunastu miesięcy.
 13. Koordynowanie zadań kontrolnych związanych z produkcją wina gronowego z upraw własnych.
 14. Przygotowywanie informacji dla Komisji Europejskiej przewidzianych w przepisach UE, w ramach zakresu kompetencji Biura.
 15. Przekazywanie do Głównego Urzędu Statystycznego informacji o powierzchni plantacji  i wielkości zbiorów chmielu.
 16. Prowadzenie baz danych na potrzeby Biura.
 17. Udział w realizacji programów pomocowych w zakresie objętym działaniem Biura.
 18. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wojewódzkimi inspektoratami JHARS, biurami Głównego Inspektoratu oraz jednostkami realizującymi politykę rolną państwa w zakresie wynikającym z zadań Biura.
 19. Opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie kompetencji Biura.
 20. Uczestniczenie w posiedzeniach Komitetów Technicznych PKN oraz opiniowanie projektów norm.
 21. Planowanie i przygotowanie pod względem merytorycznym szkoleń organizowanych przez Główny Inspektorat w zakresie kompetencji Biura.
Biuro Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych

Do zadań Biura należy wykonywanie zadań wynikających z przepisów o rolnictwie ekologicznym oraz przepisów o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, a w szczególności:

 1. Prowadzenie audytów i inspekcji jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym.
 2. Przeprowadzanie analiz danych i informacji dostarczanych przez jednostki certyfikujące.
 3. Opracowywanie programów i wytycznych do kontroli sprawdzających u producentów w rolnictwie ekologicznym, przeprowadzanych przez wojewódzkie inspektoraty JHARS.
 4. Koordynowanie działań w zakresie kontroli sprawdzających i kontroli doraźnych, przeprowadzanych przez wojewódzkie inspektoraty JHARS.
 5. Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących jednostek certyfikujących działających w obszarze rolnictwa ekologicznego.
 6. Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o producentach w rolnictwie ekologicznym.
 7. Udostępnianie danych i informacji na temat produkcji ekologicznej i producentów ekologicznych.
 8. Przekazywanie do Głównego Urzędu Statystycznego informacji o producentach oraz rodzajach produkcji w rolnictwie ekologicznym.
 9. Rozpatrywanie wniosków o pozwolenie na zastosowanie przewidzianych prawem odstępstw od zasad produkcji ekologicznej.
 10. Przygotowywanie egzaminów na inspektorów rolnictwa ekologicznego oraz prowadzenie rejestru tych inspektorów.
 11. Prowadzenie audytów i inspekcji jednostek certyfikujących w zakresie przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów zgodności dla produktów posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami dokonywana w ramach sprawowanego nadzoru nad tymi jednostkami.
 12. Opracowywanie programów kontroli i wytycznych do kontroli artykułów rolno-spożywczych posiadających zarejestrowane, na podstawie odrębnych przepisów, chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami przeprowadzanych przez wojewódzkie inspektoraty JHARS.
 13. Koordynowanie kontroli zgodności procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami ze specyfikacją, przeprowadzanych przez wojewódzkie inspektoraty JHARS.
 14. Współpraca z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, biurami Głównego Inspektoratu, wojewódzkimi inspektoratami JHARS, agencjami płatniczymi oraz jednostkami i instytucjami w zakresie wynikającym z zadań Biura.
 15. Opracowywanie projektów decyzji oraz postanowień Głównego Inspektora w przypadku wniesienia przez stronę odwołania od decyzji w zakresie działalności Biura.
 16. Zgłaszanie do Biura Kontroli Jakości Handlowej propozycji tematów kontroli do rocznego ramowego planu kontroli Inspekcji oraz przekazywanie planów kwartalnych w zakresie kompetencji Biura.
 17. Rozpatrywanie wniosków kierowanych do Inspekcji w zakresie kompetencji Biura.
 18. Opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie kompetencji Biura.
 19. Planowanie i przygotowanie pod względem merytorycznym szkoleń organizowanych przez Główny Inspektorat w zakresie kompetencji Biura.
Biuro Orzecznictwa, Legislacji i Laboratoriów

Do zadań Biura należy :

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych.
 2. Reprezentowanie Głównego Inspektora w procesie legislacyjnym.
 3. Reprezentowanie Głównego Inspektora przed sądami administracyjnymi.
 4. Koordynacja działalności laboratoriów GIJHARS.
 5. Planowanie i koordynowanie organizacji egzaminów na rzeczoznawców.
 6. Prowadzenie postępowań w sprawie upoważnienia do prowadzenia szkoleń dla rzeczoznawców w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw.
 7. Planowanie i organizacja egzaminów dla pracowników IJHARS.
 8. Prowadzenie punktu kontaktowego ds. oszustw związanych z żywnością.
 9. Informowanie pracowników IJHARS o zmianach w obowiązujących przepisach.
 10. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcje agencji płatniczej i wykonawczej w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w realizacji operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Biuro Współpracy Międzynarodowej

Do zadań Biura należy prowadzenie spraw z zakresu współpracy międzynarodowej z właściwymi organizacjami międzynarodowymi, z instytucjami Unii Europejskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państwami trzecimi, a w szczególności:

 1. Prowadzenie Punktu Kontaktowego Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO dla Polski, w tym m.in.: opiniowanie dokumentów kodeksowych, koordynacja przygotowań polskich delegatów na spotkania kodeksowe, utrzymywanie kontaktów z polskimi ekspertami i instytucjami współpracującymi oraz formułowanie polskich stanowisk do dokumentów kodeksowych.
 2. Koordynacja współpracy z Grupą Roboczą Rady Unii Europejskiej ds. Kodeksu Żywnościowego.
 3. Prowadzenie polskiego Sekretariatu Współpracy z Grupą Roboczą ds. Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ).
 4. Prowadzenie współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ramach Systemu Stosowania Międzynarodowych Norm dla Owoców Warzyw.
 5. Koordynacja i prowadzenie prac z zakresu ogólnych zagadnień związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, a w szczególności związanych z udziałem przedstawicieli Głównego Inspektoratu w pracach organów Unii Europejskiej.
 6. Sporządzanie informacji o nowych przepisach Unii Europejskiej oraz aktualizacjach przepisów prawnych Unii Europejskiej w zakresie kompetencji Inspekcji.
 7. Koordynacja kontaktów z zagranicą, w tym przygotowywanie tematów do rozmów i stanowisk w zakresie kompetencji Inspekcji.
 8. Koordynacja realizacji służbowych podróży zagranicznych pracowników Głównego Inspektoratu.
 9. Organizacja lub pomoc w organizacji oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych w urzędzie.
 10. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wojewódzkimi inspektoratami, komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu oraz jednostkami realizującymi politykę rolną państwa w zakresie wynikającym z zadań Biura.
Biuro Kontroli Wewnętrznej

Do zadań Biura należy kontrola jednostek organizacyjnych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a w szczególności:

 1. Organizacja i przeprowadzanie kontroli działania Inspekcji.
 2. Organizacja i przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej w zakresie finansów w  Głównym Inspektoracie.
 3. Opracowywanie programów kontroli w zakresie zadań Biura.
 4. prowadzenie kontroli doraźnych w zakresie zadań Biura.
 5. Rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do Głównego Inspektora.
 6. Opracowywanie rocznych i kwartalnych sprawozdań z realizacji ustawowych zadań Inspekcji na podstawie danych przekazywanych przez wojewódzkie inspektoraty JHARS i komórki organizacyjne Głównego Inspektoratu.
 7. Opracowywanie okresowych informacji o wynikach kontroli planowych przeprowadzonych przez Biuro.
 8. Opracowywanie sprawozdań w zakresie sposobu rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Inspekcji, na podstawie dokumentów Głównego Inspektoratu i  wojewódzkich inspektoratów JHARS.
 9. Zgłaszanie do Biura Kontroli Jakości Handlowej propozycji tematów kontroli do rocznego ramowego planu kontroli Inspekcji.
 10. Aktualizacja zakresu danych gromadzonych w programie „Sprawozdawczość".
 11. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wojewódzkimi inspektoratami, biurami Głównego Inspektoratu oraz jednostkami realizującymi politykę rolną państwa w zakresie wynikającym z zadań Biura.
 12. Opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie kompetencji Biura.
 13. Planowanie i przygotowanie pod względem merytorycznym szkoleń organizowanych przez Główny Inspektorat w zakresie kompetencji Biura.
Biuro Kontroli Ex-post

Do podstawowych zadań Biura należy:

 1. Nadzorowanie i koordynowanie pracy WIJHARS w zakresie przeprowadzania kontroli ex-post (kontroli transakcji).
 2. Przygotowywanie programów, harmonogramów i sprawozdań dotyczących kontroli ex-post.
 3. Opracowywanie wytycznych, instrukcji i procedur kontroli dla WIJHARS.
 4. Współpraca z: Krajową Administracją Skarbową w Ministerstwie Finansów, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w realizacji zadań systemie kontroli ex-post.
 5. Koordynowanie realizacją kontroli wnioskowanych do wykonania do innych Państw członkowskich Unii Europejskiej.
 6. Reprezentowanie instytucji i koordynowanie działań Inspekcji podczas przeprowadzania misji audytowych i kontroli przez instytucje Unii Europejskiej.
Biuro Administracji

Do zadań Biura należy prowadzenie spraw administracyjnych i gospodarczych Głównego Inspektoratu JHARS, a w szczególności: 

 1. Prowadzenie spraw administracyjno-własnościowych laboratoriów.
 2. Gospodarowanie mieniem.
 3. Udzielanie i realizacja zamówień publicznych.
 4. Planowanie, opracowywanie i wdrażanie systemów teleinformatycznych oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem.
 5. Prowadzenie archiwum zakładowego.
Biuro Budżetowo - Rachunkowe

Do zadań Biura należy prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją budżetu oraz obsługą księgową Głównego Inspektoratu, a w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw wchodzących w zakres księgowości Głównego Inspektoratu.
 2. Koordynowanie i sporządzanie projektów budżetu finansowego i zadaniowego Głównego Inspektoratu.
 3. Sporządzanie układu wykonawczego i aktualizowanie go w trakcie roku budżetowego.
 4. Sporządzanie i aktualizacja rocznego harmonogramu realizacji dochodów i wydatków.
 5. Sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu Głównego Inspektoratu.
 6. Sporządzanie sprawozdań finansowych i informacji dotyczących stanu realizacji budżetu Głównego Inspektoratu.
 7. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem oraz rozliczaniem wpłat na PFRON.
 8. Prowadzenie spraw płacowych pracowników Głównego Inspektoratu i ich rozliczanie.
 9. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń z tytułu wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych oraz rejestru tych umów.
 10. Prowadzenie spraw związanych z obsługą finansową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Głównego Inspektoratu.
 11. Prowadzenie spraw związanych ze statystyką w zakresie wynagrodzeń i środków trwałych.
 12. Prowadzenie wartościowej ewidencji składników majątkowych Głównego Inspektoratu.
 13. Prowadzenie rejestru wpływu dokumentów zewnętrznych i rozdzielanie ich według kompetencji komórkom organizacyjnym Głównego Inspektoratu.
 14. Prowadzenie spraw związanych z obsługą informatyczną systemu budżetu państwa.
 15. Prowadzenie rozliczeń z kontrahentami i pracownikami.
 16. Współpraca z agencjami płatniczymi w zakresie rozliczeń zadań delegowanych i innych.
 17. Prowadzenie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych Głównego Inspektoratu.
Biuro Kadr i Szkoleń

Do zadań Biura należy realizacja zadań polityki personalnej i szkoleniowej oraz czynności z zakresu prawa pracy i świadczeń socjalnych wobec pracowników Głównego Inspektoratu, a w szczególności:

 1. Prowadzenie naboru pracowników do Głównego Inspektoratu.
 2. Prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników.
 3. Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem opisów i wartościowaniem stanowisk pracy.
 4. Koordynacja dokonywania pierwszych ocen w służbie cywilnej oraz ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej.
 5. Organizowanie służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej.
 6. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją polityki szkoleniowej pracowników.
 7. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 8. Realizacja ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów prawa pracy dotyczących pracowników.
 9. Prowadzenie ewidencji i rozliczenia czasu pracy w celu przestrzegania czasu pracy pracowników w okresie rozliczeniowym oraz prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich.
 10. Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych.
 11. Prowadzenie ewidencji pełnomocnictw i upoważnień.
 12. Opracowywanie okresowych analiz stanu kadry.
 13. Prowadzenie spraw związanych ze statystyką państwową w zakresie kadrowym i szkoleniowym.
 14. Prowadzenie ewidencji książek nabywanych na potrzeby Głównego Inspektoratu.
 15. Opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie kompetencji Biura.
 16. Przygotowywanie pod względem merytorycznym szkoleń organizowanych przez Główny Inspektorat w zakresie kompetencji Biura.
Samodzielne Stanowisko ds. informacji niejawnych

Do zadań Samodzielnego Stanowiska do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych, a w szczególności:

 1. Realizacja zadań określonych ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz.1631 z późn. zm.).
 2. Prowadzenie postępowań sprawdzających.
 3. Prowadzenie okresowych i doraźnych kontroli, ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.
 4. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 5. Wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa.
 6. Nadzór nad kierownikiem Kancelarii Tajnej Głównego Inspektoratu JHARS.
 7. Prowadzenie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 8. Opracowywanie planów ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie ich realizacji.
 9. Opracowywanie wykazu stanowisk i prac zleconych, na których wymagane jest posiadanie poświadczeń bezpieczeństwa.
 10. Prowadzenie i aktualizacja wykazu osób posiadających poświadczenia bezpieczeństwa i przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Audytor Wewnętrzny

Do zadań Audytora Wewnętrznego należy realizacja zadań wynikających z przepisów o audycie wewnętrznym, a w szczególności:

 1. Przygotowanie w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym rocznego planu audytu wewnętrznego.
 2. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego na podstawie rocznego planu.
 3. Rozpoznawanie obszarów problematycznych i inicjowanie prowadzenia działań doradczych na rzecz kierownictwa GIJHARS.
 4. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego poza planem audytu, na wniosek członka kierownictwa GIJHARS, w tym czynności doradczych.
 5. Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych.
 6. Opracowywanie i prowadzenie akt stałych i bieżących audytu.
 7. Współpraca z audytorami zewnętrznymi oraz Ministerstwem Finansów.
 8. Opracowywanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni.
 9. Planowanie i przygotowywanie pod względem merytorycznym szkoleń organizowanych przez Główny Inspektorat w zakresie kompetencji Stanowiska.
 10. Wykonywanie audytu wewnętrznego zleconego na podstawie ustawy.
Radca Prawny

Do zadań Radcy Prawnego należy realizacja zadań wynikających z przepisów o radcach prawnych, a w szczególności:

 1. Ochrona prawna interesów Głównego Inspektoratu.
 2. Sporządzanie opinii prawnych.
 3. Udzielanie porad i konsultacji prawnych.
 4. Zastępstwo prawne i procesowe.
 5. Wykonywanie innych zadań, zgodnie z uprawnieniami określonymi w ustawie.
Samodzielne Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Do zadań Samodzielnego Stanowiska do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy realizacja zadań wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, a w szczególności:

 1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przepisów BHP i ppoż. w GIJHARS.
 2. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej wypadków w pracy.
 3. Przygotowywanie planów i raportów związanych z realizacją przepisów BHP i ppoż. w Głównym Inspektoracie.
 4. Planowanie, przygotowywanie i prowadzenie szkoleń BHP dla pracowników Głównego Inspektoratu.
Samodzielne Stanowisko ds. systemu zarządzania jakością

Do zadań Samodzielnego Stanowiska do Spraw Systemu Zarządzania Jakością należy nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością w Głównym Inspektoracie, a w szczególności:

 1. Opracowywanie dokumentacji w ramach Systemu Zarządzania Jakością we współpracy z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.
 2. Planowanie i nadzór nad realizacją audytów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Głównym Inspektoracie oraz wewnętrznych audytów krzyżowych w Inspekcji.
 3. Nadzór nad realizacją działań korygujących i zapobiegawczych.
 4. Nadzór nad realizacją działań podjętych na przeglądzie zarządzania.
 5. Nadzór nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością.
 6. Współpraca i koordynowanie działań pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Jakością w Inspekcji.
 7. Sprawdzanie procedur wdrażanych w wojewódzkich inspektoratach JHARS.
 8. Prezentowanie, uzgodnionego z Głównym Inspektorem, stanowiska Inspekcji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością.
 9. Planowanie i przygotowywanie pod względem merytorycznym szkoleń organizowanych przez Główny Inspektorat w zakresie kompetencji Stanowiska.
Samodzielne Stanowisko ds. mediów

Do zadań Samodzielnego Stanowiska do Spraw Mediów należy obsługa Głównego Inspektora w zakresie publikacji, wydawnictw i strony internetowej, a w szczególności:

 1. Koordynowanie i współorganizowanie działań o charakterze promocyjnym i informacyjnym dotyczących Inspekcji.
 2. Opracowywanie i przygotowywanie materiałów informacyjnych o Inspekcji.
 3. Współudział w działalności wydawniczej Inspekcji.
 4. Opracowanie i realizacja strategii medialnej Inspekcji.
 5. Organizacja i prowadzenie konferencji prasowych i innych spotkań z udziałem mediów.
 6. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z dziennikarzami, a także z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi grupami otoczenia.
 7. Zbieranie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji o bieżących pracach kierownictwa i komórek organizacyjnych Inspekcji.
 8. Przygotowywanie projektów pisemnych wypowiedzi dla kierownictwa Inspekcji.
 9. Przygotowywaniem biuletynu informacyjnego Inspekcji.
 10. Aktualizacja i zarządzanie stroną internetową Inspekcji oraz BIP.
 11. Udział w opracowywaniu koncepcji i prowadzeniu działań informacyjnych skierowanych do pracowników Inspekcji (komunikacja wewnętrzna).
 12. Współpraca ze służbami prasowymi ministerstw, urzędów centralnych, samorządowych oraz organizacji współpracujących z Inspekcją.
 13. Monitoring mediów (przeglądy prasy) oraz przygotowywanie analiz i raportów prasowych.
 14. Gromadzenie, uaktualnianie i rozpowszechnianie informacji o działalności Inspekcji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Głównego Inspektoratu.
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych

Do zadań Samodzielnego Stanowiska do Spraw Obronnych należy realizacja zadań wynikających z przepisów o obronności kraju oraz zarządzania kryzysowego, a w szczególności:

 1. Realizowanie przedsięwzięć związanych z Sektorową Strategią Bezpieczeństwa.
 2. Realizacja zadań wynikających z uruchomienia Stałych Dyżurów w Głównym Inspektoracie.
 3. Realizacja zadań związana z uruchomieniem Punktu Kontaktowego Host Nation Suport (PK HNS).
 4. Zbieranie i aktualizacja bazy danych HNS dla potrzeb MRiRW.
 5. Aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Głównego Inspektoratu.
 6. Opracowanie Planu Szkolenia Obronnego dla Głównego Inspektoratu.
 7. Prowadzenie Szkolenia Obronnego w Głównym Inspektoracie.
 8. Udział w szkoleniach, seminariach dotyczących spraw obronnych.
 9. Realizacja zadań na Stanowisku Kierowania Głównego Inspektora JHARS w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej lub wojny.
Laboratoria

Laboratoria Głównego Inspektoratu JHARS spełniają wymagania stawiane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin. Posiadają kompetencje potwierdzone poprzez akredytację zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, a wdrożony i utrzymywany system zarządzania jest właściwy dla zakresu ich działalności, zapewnia wysoką jakość wyników badań. 

W strukturach bazy laboratoryjnej GIJHARS znajduje się obecnie 9 laboratoriów będących podstawą działania inspekcji:

 • Centralne Laboratorium w Poznaniu LP, nr akredytacji AB 370,
 • Laboratorium Specjalistyczne w Białymstoku LB, nr akredytacji AB 705,
 • Laboratorium Specjalistyczne w Gdyni LG, nr akredytacji AB 285,
 • Laboratorium Specjalistyczne w Kielcach LK, nr akredytacji AB 704,
 • Laboratorium Specjalistyczne w Katowicach LKT, nr akredytacji AB 717,
 • Laboratorium Specjalistyczne w Lublinie LL, nr akredytacji AB 775,
 • Laboratorium Specjalistyczne w Olsztynie LO, nr akredytacji AB 433,
 • Laboratorium Specjalistyczne w Warszawie LW, nr akredytacji AB 592.

Laboratoria Głównego Inspektoratu JHARS przeprowadzają badania cech artykułów rolno-spożywczych:

 • w ramach urzędowej kontroli na podstawie kwartalnych planów kontroli oraz kontroli doraźnych, 
 • w ramach współpracy z państwowymi jednostkami organizacyjnymi, realizującymi politykę rolną państwa,
 • na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy.

Przeprowadzane badania laboratoryjne artykułów rolno-spożywczych obejmują właściwości organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne w zakresie jakości handlowej wynikające z przepisów prawa lub zadeklarowane przez producenta.

Laboratoria GIJHARS dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze, wyposażeniu w nowoczesny sprzęt analityczny oraz stałemu wdrażaniu nowych, specjalistycznych metodyk badawczych, skutecznie realizują ustawowe zadania Inspekcji, przyczyniając się tym samym do eliminowania nieuczciwych praktyk fałszowania żywności i wprowadzania jej do obrotu oraz wszelkich innych praktyk mogących wprowadzić konsumenta w błąd. 

Laboratoria GIJHARS sukcesywnie poszerzają zakres metodyk objętych akredytacją a biegłość analityczną weryfikują poprzez udział w badaniach biegłości i porównań międzylaboratoryjnych, zarówno krajowych, jak i  zagranicznych. Laboratoria GIJHARS są również doceniane na forum międzynarodowym. W strukturach GIJHARS znajdują się laboratoria pełniące funkcję laboratoriów referencyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz laboratorium będące referencyjnym w zakresie badania zawartości wody dodanej w mięsie drobiowym (załącznik XI Rozporządzenia Komisji (WE) NR 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego).

Polityka Jakości

Podstawowym zadaniem Laboratoriów GIJHARS jest wykonywanie badań artykułów rolno-spożywczych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia prawidłowej kontroli i oceny jakości handlowej oraz świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie badania żywności na poziomie spełniającym wymagania i oczekiwania naszych klientów.

Cel ten osiągamy przez:

udokumentowany, wdrożony i utrzymywany system zarządzania zgodny z normą
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Dzięki utrzymaniu i ciągłemu doskonaleniu systemu zarządzania zapewniamy wiarygodność, bezstronność i konkurencyjność usług badawczych. Potwierdzamy, że Laboratoria są kompetentne i zdolne do uzyskiwania rzetelnych wyników.

Naszą politykę realizujemy poprzez:

 • zapewnienie właściwego poziomu badań w zakresie urzędowej kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obszarze regulowanym prawnie, w pełni spełniającego wymagania klientów,
 • przestrzeganie wymagań ustawowych i przepisów prawnych,
 • spełnianie wymagań klienta tak, aby wyniki badań były odpowiednie dla zadania zleconego przez klienta oraz terminową realizację zleceń metodami ustalonymi z klientem, właściwymi do zastosowania w obszarze regulowanym prawnie.
 • systematyczne dostosowywanie zakresu akredytacji do potrzeb klienta poprzez wprowadzanie i stosowanie elastycznego zakresu akredytacji,
 • zagwarantowanie rzetelności wyników badań poprzez stosowanie certyfikowanych materiałów odniesienia i wzorców oraz zabezpieczenie odpowiednich warunków środowiska i pomieszczeń,
 • zagwarantowanie wysokiej jakości wyników badań poprzez uczestnictwo w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych (PT/ILC),
 • zatrudnianie odpowiednio wykształconego, kompetentnego personelu, ustawicznie podnoszącego swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe,
 • wdrażanie nowych metod i technik badawczych,
 • stosowanie do badań nowoczesnej aparatury pomiarowo-badawczej,
 • zapewnienie spójności pomiarowej ze wzorcami jednostek miar,
 • stosowanie metod pracy gwarantujących niezawodność i prawidłowe działanie wyposażenia pomiarowo-badawczego,
 • utrzymywanie integralności systemu zarządzania podczas planowania i wdrażania zmian,
 • identyfikację, analizę i ocenę występujących ryzyk oraz pojawiających się szans jak również podejmowanie działań w odpowiedzi na nie,
 • niezależność kierownictwa i personelu od handlowych i finansowych nacisków wewnętrznych i  zewnętrznych oraz przestrzeganie zasad poufności badań,
 • przestrzeganie dyspozycji zawartych w Głównej Księdze Jakości, procedurach systemu zarządzania, gwarantujących wykonanie badań w sposób rzetelny, bezstronny, niezależny i wiarygodny,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności funkcjonującego systemu zarządzania w oparciu o systematyczną współpracę z jednostką akredytującą - Polskim Centrum Akredytacji.
{"register":{"columns":[]}}