W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Produkty tradycyjne i regionalne

Podstawa prawna

Ustawa z dnia z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych wyznacza organy i jednostki kompetentne w dwóch obszarach:

 • oceny wniosków o rejestrację produktów, 
 • kontroli produktów.

I. ORGANY WŁAŚCIWE W SPRAWIE OCENY WNIOSKÓW O REJESTRACJĘ PRODUKTÓW

Organami właściwymi w sprawie oceny wniosków o rejestrację produktów są:

 1. Minister właściwy ds. rynków rolnych, który m.in.:
 • przyjmuje i ocenia wnioski o rejestrację oraz wnioski o zmianę wniosku o rejestrację,
 • prowadzi postępowanie w przypadku wniesienia sprzeciwu przez inne państwo do wniosku o rejestrację zgłoszonego przez Polskę,
 • przyjmuje i zgłasza sprzeciw oraz prowadzi postępowanie w przypadku wniesienia sprzeciwu przez Polskę do wniosku o rejestrację zgłoszonego przez inne państwo,
 • przekazuje do Komisji Europejskiej informacje o organach i jednostkach organizacyjnych właściwych w sprawach kontroli i certyfikacji produktów.
 1. Rada do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych jako organ opiniodawczo-doradczy ministra, który opiniuje:
 • wnioski o rejestrację i wnioski o zmianę specyfikacji,
 • zastrzeżenia do wniosków o rejestrację,
 • sprzeciwy do wniosków o rejestrację wniesionych przez inne państwo,
 • sprzeciwy strony Polskiej do wniosku o rejestrację złożonego przez inne państwo.

II. ORGANY WŁAŚCIWE DO KONTROLI PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DOKONYWANEJ NA WNIOSEK PRODUCENTA

Organami i jednostkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach kontroli i certyfikacji produktów posiadających ChNP, ChOG lub GTS są:

 1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych - upoważniający jednostki certyfikujące, spełniające wymagania określone w art. 37 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1151/2012 i akredytowane zgodnie z art. 39 rozporządzenia nr 1151/2012, do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami ze specyfikacją,
 2. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - sprawujący nadzór nad upoważnionymi przez ministra właściwego ds. rynków rolnych jednostkami certyfikującymi,
 3. Upoważnione jednostki certyfikujące przeprowadzające kontrole oraz wydające i cofające certyfikaty zgodności,
 4. Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przeprowadzający kontrolę zgodności procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub będących gwarantowaną tradycyjną specjalnością ze specyfikacją,
 5. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawująca nadzór nad produkcją produktów rolnych lub środków spożywczych posiadających chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.

Wykaz jednostek certyfikujących produkty posiadające chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne lub będące gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.

Lp. Nazwa jednostki certyfikującej, adres, nr identyfikacyjny
1 PNG Sp. z o.o.
Cisów 77A, 26-021 Daleszyce
OZ/jc-01/2006/PL
2 COBICO Sp. z o.o.
Przebieczany 529, 32-020 Wieliczka
OZ/jc-03/2007/PL
3 BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.
ul. Lubicz 25 A , 31-503 Kraków 
OZ/jc-04/2007/PL
4 QA Solutions Sp. z o.o. 
ul. Borkowska 9/6, 30-438 Kraków
OZ/jc-07/2016/PL

III. ZADANIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZAKRESIE NADZORU NAD JEDNOSTKAMI CERTYFIKUJĄCYMI

Główny Inspektor w ramach nadzoru nad jednostkami certyfikującymi:

 • przeprowadza audyty i inspekcje upoważnionych jednostek certyfikujących w zakresie stosowania przez nie procedur kontrolnych, posiadanych środków technicznych oraz kwalifikacji pracowników,
 • dokonuje sprawdzenia dokumentów dotyczących kontroli producentów produktów ChNP, ChOG, GTS,
 • przeprowadza analizy danych dostarczanych przez jednostki certyfikujące, dotyczących kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją produktów ChNP, ChOG, GTS,
 • przekazuje jednostkom certyfikującym wnioski wynikające z ustaleń audytu lub inspekcji,
 • nakłada na upoważnione jednostki certyfikujące obowiązek wykonania w wyznaczonym terminie odpowiednich działań naprawczych związanych z funkcjonowaniem tych jednostek,
 • zatwierdza plany kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją produktów ChNP, ChOG, GTS.

LISTA POLSKICH PRODUKTÓW ZAREJESTROWANYCH JAKO ChNP, ChOG lub GTS 
Nazwy zarejestrowane:

 1. Andruty kaliskie (ChOG),
 2. Bryndza podhalańska (ChNP),
 3. Cebularz lubelski (ChOG),
 4. Chleb prądnicki (ChOG),
 5. Czosnek galicyjski (ChOG),
 6. Fasola korczyńska (ChOG),
 7. Fasola ("Piękny Jaś") z Doliny Dunajca (ChNP),
 8. Fasola wrzawska (ChNP),
 9. Jabłka grójeckie (ChOG),
 10. Jabłka łąckie (ChOG),
 11. Jagnięcina podhalańska (ChOG),
 12. Kabanosy staropolskie (GTS),
 13. Karp zatorski (ChNP),
 14. Kiełbasa biała parzona wielkopolska (ChOG),
 15. Kiełbasa jałowcowa staropolska (GTS),
 16. Kiełbasa krakowska sucha staropolska (GTS),
 17. Kiełbasa lisiecka (ChOG),
 18. Kiełbasa myśliwska staropolska (GTS),
 19. Kiełbasa piaszczańska (ChOG),
 20. Kołacz śląski (ChOG),
 21. Krupnioki śląskie (ChOG),
 22. Miód drahimski (ChOG),
 23. Miód kurpiowski (ChOG),
 24. Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (ChOG),
 25. Miód z Sejneńszczyzny (ChNP),
 26. Obwarzanek krakowski (ChOG),
 27. Olej rydzowy tradycyjny (GTS),
 28. Oscypek (ChNP),
 29. Pierekaczewnik (GTS),
 30. Podkarpacki miód spadziowy (ChNP),
 31. Redykołka (ChNP),
 32. Rogal świętomarciński (ChOG),
 33. Ser koryciński swojski (ChOG),
 34. Półtorak staropolski tradycyjny (GTS),
 35. Dwójniak staropolski tradycyjny (GTS),
 36. Trójniak staropolski tradycyjny (GTS),
 37. Czwórniak staropolski tradycyjny (GTS),
 38. Suska sechlońska (ChOG),
 39. Śliwka szydłowska (ChOG),
 40. Truskawka kaszubska/Kaszëbskô malëna (ChOG),
 41. Wielkopolski ser smażony (ChOG),
 42. Wiśnia nadwiślanka (ChNP).
{"register":{"columns":[]}}