W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski rozpatrywane przez Głównego Inspektora

Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z  zakresu administracji publicznej”.
Urzędy administracji publicznej przy rozpatrywaniu kierowanych do nich spraw przestrzegają swojej właściwości.

Główny Inspektor JHARS rozpatruje skargi i wnioski dotyczące wykonywania zadań przez organy i pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Rozpatrywaniem skarg i wniosków kierowanych do Głównego Inspektora JHARS zajmuje się Biuro Kontroli Wewnętrznej.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z  przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - Dział VIII (Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002  r. w  sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Zakres przedmiotowy skarg i wniosków kierowanych do Głównego Inspektora JHARS

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy i pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku może być w szczególności sprawa ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 

Jak składać skargi i wnioski?

Skargi i wnioski można składać pisemnie:

  • na adres:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

  • bezpośrednio:

Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa; ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Biura Kontroli Wewnętrznej lub Dyrektorem Biura GIJHARS

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków w siedzibie GIJHARS odbywają się:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Inspektoratu, tj. 8.15-16.15,
  • oraz dodatkowo w poniedziałki w ramach dyżuru do godz. 17.15. (w przypadku gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy w kolejnym dniu roboczym) zgodnie z Harmonogramem dyżurów pracowników Biura Kontroli Wewnętrznej w  ramach przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków, petycji i sygnałów konsumenckich.

Skargi na pracowników Laboratoriów GIJHARS można również składać ustnie do protokołu w czasie spotkania z Dyrektorem Laboratorium w godzinach urzędowania.
Kierownictwo GIJHARS przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w  godzinach urzędowania GIJHARS, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z  pracownikiem właściwego sekretariatu.

Jakie niezbędne dane należy podać przekazując skargę lub wniosek?

Skargi i wnioski zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną (np. mailem), powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) osoby wnoszącej skargę lub wniosek oraz adres do korespondencji (z kodem pocztowym). Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego mogą być pozostawione bez rozpoznania - zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Biuro Kontroli Wewnętrznej nie udziela odpowiedzi na korespondencję anonimową oraz nieopatrzoną adresem pocztowym.
Bez odpowiedzi pozostanie również korespondencja ponawiana w sprawach, które już zostały rozpatrzone, o ile nadawca nie przedstawi nowych faktów lub okoliczności (sprawy rozpatrywane w trybie art. 239 § 1 Kpa).

Zasady doręczania odpowiedzi

Przekazanie informacji zwrotnej (odpowiedzi lub pisma przekazującego sprawę do rozpatrzenia innym organom) osobie wnoszącej skargę lub wniosek następuje:

  • drogą pocztową – w przypadku wskazania adresu do korespondencji,
  • drogą elektroniczną - doręczenie następuje zgodnie z zasadami określonymi w dziale I rozdział 8 k.p.a.

Uwaga!
W praktyce doręczenie drogą elektroniczną wymaga posiadania przez zgłaszającego skargę lub wniosek konta na e-PUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) i wskazania organowi związanego z nim elektronicznego adresu zwrotnego. 
Posiadanie zwykłej skrzynki mailowej i wskazanie jej adresu nie jest wystarczające dla zrealizowania doręczenia drogą elektroniczną. Konto na e-PUAP można założyć pod adresem http://epuap.gov.pl/ 

Przekazując skargę lub wniosek wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 RODO) przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w związku z  załatwieniem sygnału. Informacja o prawie osób, których dane osobowe są przetwarzane znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu JHARS (https://www.gov.pl/web/ijhars w  zakładce „O IJHARS/Ochrona danych osobowych”).

W przypadku wątpliwości dotyczących rozpatrywania skarg i wniosków przez Głównego Inspektora JHARS prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Biura Kontroli Wewnętrznej, nr tel. 22 255 78 21 lub 22 255 78 25.

{"register":{"columns":[]}}