W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Import

Do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego mogą być dopuszczone artykuły rolno-spożywcze przywożone z państw niebędących członkami Unii Europejskiej, z wyłączeniem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pod warunkiem przeprowadzenia kontroli jakości handlowej przez organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (art. 10 ust. 1 ustawy z 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych).

Na etapie importu, kontroli Inspekcji JHARS podlegają towary, wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 stycznia 2013 roku w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej.

Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z kraju trzeciego może być dokonywana na przejściach granicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 kwietnia 2015 roku w sprawie wykazu przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy oraz w oddziałach lub miejscach wyznaczonych na terenie działania Wojewódzkiego Inspektora.

Kto przeprowadza kontrolę

Kontrolę produktów importowanych przeprowadza pracownik wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych po okazaniu legitymacji służbowej oraz imiennego okresowego upoważnienia.

Czynnością inicjującą proces jest przesłanie do wojewódzkiego inspektoratu przez dysponenta towaru wypełnionego Zgłoszenia do kontroli granicznej.

Zakres kontroli

Czynności kontrolne mają na celu ustalenie zgodności towaru z przepisami o jakości handlowej oraz deklaracją jakościową, przedłożoną przez importera. Deklaracją jakościową jest np. specyfikacja produktu, atest jakościowy, informacje wynikające z oznakowania produktu.

Kontrola jakości handlowej towarów przywożonych z zagranicy obejmuje co najmniej jedną z następujących czynności:

 

  • sprawdzenie dokumentów umożliwiających identyfikację artykułu rolno-spożywczego, atestów jakościowych, wyników badań laboratoryjnych oraz innych dokumentów świadczących o jego jakości handlowej,
  • sprawdzenie opakowania, oznakowania, prezentacji artykułu oraz warunków jego przechowywania i transportu,
  • oględziny artykułu rolno-spożywczego (oględziny mogą obejmować sprawdzenie cech organoleptycznych),
  • pobranie próbek oraz ich ocenę lub badanie laboratoryjne,
  • ustalenie klasy jakości artykułu rolno-spożywczego.

O zakresie i trybie kontroli artykułów rolno-spożywczych decyduje inspektor biorąc pod uwagę specyficzne cechy badanego produktu, warunki techniczne do przeprowadzenia kontroli oraz dokumentację przedłożoną przez zainteresowany podmiot. Niezbędne czynności, wykonywane są w miejscu przeprowadzenia kontroli, po otwarciu środka transportu zawierającego produkty przewożone luzem lub na podstawie opakowań jednostkowych produktów zapakowanych.

Próbki towarów pobierane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych i dokumentami normalizacyjnymi, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w oznakowaniu towaru oraz, jeżeli inspektor uzna za niezbędne, na potrzeby przeprowadzenia oceny organoleptycznej lub wykonania badań laboratoryjnych.

Po przeprowadzeniu kontroli, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, sporządzany jest w trzech egzemplarzach Protokół kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy. Dokument ten stanowi podstawę do objęcia towaru procedurą dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego.

Sankcje

W przypadku, gdy towar nie spełnia wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanych przez producenta, wojewódzki inspektor w drodze decyzji administracyjnej zakazuje wprowadzenia tego produktu do obrotu (art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych). Niniejsza decyzja podlega rygorowi natychmiastowej wykonalności.

Artykuł rolno-spożywczy, na który wydano decyzję zakazującą wprowadzenia do obrotu, po doprowadzeniu do zgodności np. przez zmianę oznakowania, może być ponownie zgłoszony do kontroli.

Kontrolowany, u którego stwierdzono niewłaściwą jakość handlową artykułu rolno-spożywczego obciążany jest rzeczywistymi kosztami kontroli, które obejmują: dojazd do miejsca kontroli, pobranie próbek do badań, wysyłkę próbki, badania laboratoryjne oraz inne czynności związane z dokonaniem kontroli artykułu rolno-spożywczego. Koszty kontroli są wyliczane na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 października 2016 roku w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.