W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Obowiązki handlowców owoców i warzyw

Definicja handlowca świeżymi owocami i warzywami

Handlowcem jest każda osoba fizyczna lub prawna, posiadająca owoce i warzywa objęte normami handlowymi, w celu ich prezentowania lub wystawiania na sprzedaż, sprzedaży lub jakiejkolwiek innej formy obrotu. Ponadto prowadząca którąkolwiek z niżej wymienionych działalności w odniesieniu do owoców i warzyw objętych normami handlowymi:

 • sprzedaż na odległość za pośrednictwem Internetu lub w inny sposób,
 • działalność tego rodzaju prowadzoną przez osobę fizyczną lub prawną na własny rachunek lub w imieniu osoby trzeciej,
 • działalność tego rodzaju prowadzoną w Unii Europejskiej, poprzez wywóz do krajów trzecich lub przywóz z krajów trzecich.

(zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia nr 543/2011)

Odpowiedzialność handlowców

Właściciel - dowolna osoba fizyczna lub prawna, która fizycznie posiada dane produkty.

(zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia nr 543/2011)

Handlowiec jako właściciel (posiadacz) produktów sektora owoców i warzyw objętych normami handlowymi może wystawiać te produkty, oferować je na sprzedaż, dostarczać je i wprowadzać do obrotu na terenie Unii Europejskiej wyłącznie zgodnie z tymi normami i jest odpowiedzialny za zapewnienie takiej zgodności.

(zgodnie z art. 76 ust. 3 rozporządzenia nr 1308/2013)

Szczegółowe informacje o zakresie i stosowaniu norm handlowych Unii Europejskiej znajdują się w zakładce Normy handlowe.

Obowiązek przekazywania informacji

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, handlowcy świeżymi owocami i warzywami objętymi wymaganiami norm handlowych Unii Europejskiej, zobowiązani są przekazywać do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, informacje o:

 • rozpoczęciu prowadzenia działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami handlowymi Unii Europejskiej - nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia tej działalności,
 • wyrażonej w kilogramach ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi Unii Europejskiej, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym - w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.

Informacje należy przekazywać na opracowanym przez Inspekcję formularzu:

F-9 Formularz przekazania informacji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami objętymi normami handlowymi oraz o ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu.

Formularz do pobrania znajduje się w zakładce Wzory dokumentów.

Wypełniony formularz, należy przekazać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę handlowca wojewódzkiego inspektoratu.

Handlowiec zobowiązany jest również przekazać do właściwego wojewódzkiego inspektoratu:

 • informację o każdej zmianie danych, takich jak: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres handlowca oraz rodzaj i zakres prowadzonej działalności - w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany,
 • informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności - w terminie 7 dni od jej zaprzestania.

Informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności, należy przekazać na tym samym wzorze formularza.

Zwolnienie z obowiązku przekazywania informacji

Na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wpisywanych do bazy danych o handlowcach z obowiązku przekazywania wyżej wymienionych informacji zwolnieni są handlowcy, którzy:

 • nie są zobowiązani do przestrzegania norm handlowych zgodnie z wyłączeniami określonymi w art. 4 rozporządzenia nr 543/2011, lub
 • prowadzą działalność w sektorze owoców i warzyw ograniczoną do ich przewozu, lub
 • w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu świeże owoce lub warzywa w ilości mniejszej niż 100 tys. kilogramów.

Jak wypełnić „Formularz przekazania informacji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami objętymi normami handlowymi oraz o ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu"?

Formularz jest skierowany do wszystkich handlowców świeżymi owocami i warzywami, którzy wprowadzają do obrotu owoce i warzywa objęte wymaganiami norm handlowych Unii Europejskiej, zarówno tych prowadzących działalność gospodarczą jak i nieprowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Obrót oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania.

Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w uwagach, znajdujących się na pierwszej stronie wzoru formularza.

Dodatkowe wskazówki:

 • handlowcy mogą uzupełnić formularz korzystając z wersji elektronicznej lub z wersji do wydruku,
 • w przypadku korzystania z formularza w wersji elektronicznej, po wydrukowaniu, na każdej stronie wydruku należy nanieść podpis oraz pieczątkę (pieczątka jest wymagana w przypadku handlowców prowadzących działalność gospodarczą),
 • należy obowiązkowo podać do którego wojewódzkiego inspektoratu przekazywany będzie formularz,
 • należy zaznaczyć czego dotyczy informacja przekazywana na formularzu,
 • w przypadku przekazywania informacji o ilości wprowadzonej do obrotu w danym roku kalendarzowym, w odpowiedniej rubryce należy wpisać rok,
 • handlowiec uzupełniający formularz powinien zaznaczyć czy prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami - w tym przypadku handlowiec powinien dołączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą informację o  numerze identyfikacji podatkowej NIP,
 • w formularzu należy podać dane wyłącznie na temat obrotu handlowego świeżymi owocami i warzywami, które objęte są wymaganiami norm handlowych - szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Normy handlowe w części Obowiązujące normy handlowe,
 • nie należy podawać danych na temat produktów zwolnionych ze stosowania norm handlowych - szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Normy handlowe w części Uchylenie stosowania norm handlowych.

W polu nr 12 „data rozpoczęcia prowadzenia działalności":

 • handlowcy prowadzący działalność gospodarczą podają formalną datę rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie obrotu owocami i warzywami objętymi normami handlowymi UE,
 • handlowcy nieprowadzący działalności gospodarczej podają datę rozpoczęcia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami objętymi normami handlowymi UE, to jest datę od kiedy praktycznie posiadają owoce i warzywa w celu ich prezentowania lub wystawiania na sprzedaż, sprzedaży lub jakiejkolwiek innej formy obrotu.
{"register":{"columns":[]}}