W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dla przedsiębiorców

Fundusz Wsparcia Kultury
 
Dla samorządowych
instytucji artystycznych

 
Dla organizacji pozarządowych
 
Dla przedsiębiorców
 
Kto może skorzystać

Ze wsparcia w ramach Funduszu będą mogły skorzystać przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) prowadzący działalność gospodarczą w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, w tym usługi wspomagające tę działalność przez organizację zaplecza technicznego

Wysokość wsparcia

Wnioskodawcy będą mogli uzyskać rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 grudnia 2020 r. w wysokości nieprzekraczającej 50% przychodów netto ze sprzedaży usług związanych z działalnością kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, w tym usług wspomagających tę działalność przez organizację zaplecza technicznego, obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu w 2019 r.

Nabór wniosków

Wniosek należy złożyć poprzez  platformę https://fwk.witkac.pl. Wniosek oraz dokumenty są widoczne po zalogowaniu się/ założeniu konta. Jednostka może złożyć tylko jeden wniosek o udzielenie wsparcia finansowego. Wniosek jest poddawany ocenie jego zgodności z celem przeznaczenia wsparcia finansowego na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Wniosek zawiera: 
1)    nazwę, siedzibę, numer KRS lub CEIDG, NIP i REGON jednostki oraz imię, nazwisko i służbowe dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za wniosek, w tym adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej i numer telefonu; 
2)    wskazanie podmiotu, do którego jest składany wniosek; 
3)    wskazanie dziedziny, której dotyczy wniosek; 
4)    wskazanie zakresu działalności z dziedziny, której dotyczy wniosek; 
5)    wysokość wsparcia zwrotnego lub bezzwrotnego otrzymanego przez jednostkę ze środków publicznych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku; 
6)    wysokość wsparcia finansowego otrzymanego przez jednostkę w ramach pomocy publicznej w okresie roku przed dniem złożenia wniosku; 
7)    wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego; 
8)    dane dotyczące liczby wydarzeń artystycznych zrealizowanych w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 grudnia 2019 r.; 
9)    planowane przeznaczenie środków, ze wskazaniem rodzaju wydatków oraz kwot wydatków w pełnych złotych; 
10)    dane finansowe dotyczące działalności prowadzonej przez jednostkę, w tym struktury dochodowo-kosztowej, osiąganych wyników i struktury majątku jednostki; 
11)    dane dotyczące poziomu zatrudnienia w jednostce w okresie między 31 grudnia 2019 r. a dniem złożenia wniosku oraz wpływu wsparcia finansowego na utrzymanie poziomu zatrudnienia; 
12)    wpływ wsparcia finansowego na lokalną społeczność; 
13)    oświadczenie dotyczące daty rozpoczęcia i zakresu działalności w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, a w przypadku jednostki świadczącej usługi wspomagające działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca przez organizację zaplecza technicznego, również oświadczenie o rodzaju tych usług; 
14)    oświadczenie potwierdzające, że wszystkie dane finansowe podane we wniosku wynikają z ewidencji księgowej, zawierającej zapisy odzwierciedlające stan rzeczywisty; 
15)    oświadczenie w sprawie zgodności wnioskowanego przez jednostkę wsparcia finansowego z warunkami udzielania pomocy publicznej.

Regulamin

Kryteria oceny wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków

Umowa

Wsparcie finansowe jest udzielane na podstawie umowy zawieranej między ministrem albo państwową instytucją a jednostką (wnioskodawcą). Umowa o wsparcie finansowe będzie zawierała:

 1. strony umowy;
 2. przeznaczenie środków wsparcia finansowego;
 3. wysokość udzielonego wsparcia finansowego oraz termin jego przekazania;
 4. termin wykorzystania udzielonego wsparcia finansowego, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2020 r.;
 5. termin i sposób rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego;
 6. zasady i terminy zwrotu udzielonego wsparcia finansowego;
 7. uprawnienia w zakresie kontroli należytego wykonywania umowy oraz obowiązki jednostki w zakresie informowania oraz raportowania na temat sposobu wykorzystania wsparcia finansowego oraz bieżącej sytuacji finansowej jednostki;
 8. formy zabezpieczenia umowy;
 9. numer rachunku bankowego jednostki;
 10. zasady raportowania z wykorzystania udzielonego wsparcia finansowego;
 11. zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
 12. warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy;
 13. zobowiązanie jednostki do umieszczenia na materiałach promocyjnych, w tym na stronie internetowej jednostki oraz w swych mediach społecznościowych, informacji o uzyskaniu wsparcia finansowego.
   

Wzór umowy

Sprawozdanie

Jednostka, która otrzymała wsparcie finansowe, przedkłada odpowiednio ministrowi albo państwowej instytucji, przez elektroniczną skrzynkę podawczą, informację o wykorzystaniu udzielonego wsparcia finansowego. 
Informację przedkłada się według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r. Przez wykorzystanie środków rozumie się wydatkowanie przyznanych środków do dnia 31 grudnia 2020 r.

Informacja powinna zawierać:

 1. nazwę, siedzibę, numer NIP, KRS, CEIDG lub numer wpisu do rejestru instytucji kultury oraz numer Regon jednostki;
 2. wysokość udzielonego wsparcia finansowego;
 3. dane o wykorzystaniu udzielonego wsparcia finansowego, ze wskazaniem rodzajów wydatków oraz kwot wydatków w pełnych złotych;
 4. dane o liczbie osób zatrudnionych w jednostce na podstawie umowy o pracę, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.;
 5. dane o liczbie i przedmiocie umów cywilno-prawnych zawartych przez jednostkę z wykorzystaniem środków z udzielonego wsparcia finansowego od dnia złożenia wniosku do dnia 31 grudnia 2020 r.;
 6. dane o liczbie zrealizowanych przez jednostkę wydarzeń artystycznych, w tym premierowych, od dnia złożenia wniosku do dnia 31 grudnia 2020 r.;
 7. dane o liczbie nowych przedsięwzięć artystycznych, zrealizowanych lub rozpoczętych przez jednostkę z wykorzystaniem środków z udzielonego wsparcia finansowego do dnia 31 grudnia 2020 r. lub dane o liczbie nowych przedsięwzięć artystycznych, w odniesieniu do których jednostka realizowała usługi wspomagające działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca przez organizację zaplecza technicznego, z wykorzystaniem środków z udzielonego wsparcia finansowego do dnia 31 grudnia .2020 r.;
 8. inne dane o wpływie wsparcia finansowego na lokalną społeczność.
Pytania i odpowiedzi
 1. Czym jest Fundusz Wsparcia Kultury?
  Jest to mechanizm finansowy powołany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwalający na rozdysponowanie na rzecz instytucji, artystów i przedsiębiorców działających w sferze teatru, muzyki i tańca bezprecedensowo wysokiej kwoty 400 mln zł. Kwota ta stanowi wsparcie finansowe dla tego sektora w okresie pandemii. Fundusz obsługiwany jest przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca.
   
 2. Jaka jest podstawa prawna Funduszu Wsparcia Kultury?
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca.
  Rozporządzenie 
  Ogłoszenie o naborze wniosków
   
 3. Gdzie mogę znaleźć informacje o Programie?
  Informacje o programie znajdują się na stronie www.gov.pl/kultura/fundusz-wsparcia-kultury.
  Wnioskodawcy mogą aplikować poprzez platformę online: fwk.witkac.pl. Wniosek oraz dokumenty są widoczne po zalogowaniu się/ założeniu konta.
   
 4. Kto może ubiegać się o środki z FWK?
  Wsparcie finansowe z Funduszu to rekompensata z tytułu utraconych przychodów w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 grudnia 2020 r., obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu w 2019 r. Jego beneficjentami będą mogły zostać trzy grupy podmiotów:
  1. samorządowe instytucje artystyczne w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej prowadzące działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca w wysokości do 40% przychodów netto z działalności statutowej oraz dodatkowej, obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu w 2019 r.;
  2.  organizacje pozarządowe (NGOs) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca w wysokości do 50% przychodów netto ze sprzedaży usług związanych z działalnością kulturalną w dziedzinie teatru muzyki lub tańca, obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu w 2019 r.;
  3. przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prowadzący działalność gospodarczą w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca  w wysokości do 50% przychodów netto ze sprzedaży usług związanych z działalnością kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, w tym usług wspomagających tę działalność przez organizację zaplecza technicznego, obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu w 2019 r.
                                                                                 
 5. W jaki sposób będzie można składać wnioski o dofinansowanie z FWK?
  Mechanizm przyjmowania wniosków opiera się wyłącznie na platformie online, dostępnej pod adresem: https://fwk.witkac.pl. Wniosek oraz dokumenty są widoczne po zalogowaniu się/ założeniu konta.
   
 6. Czy wymagane są jakiekolwiek dokumenty w procesie składania wniosku online do FWK?
  Tak, niezwykle istotne jest przygotowanie dokumentów potwierdzających rodzaj prowadzonej działalności oraz danych z wszelkich dokumentów finansowych, świadczących o utraconych przez instytucję, organizację lub przedsiębiorcę przychodach netto w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 grudnia 2020 r., obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu w 2019 r.
   
 7. Kiedy zrealizowane zostaną wypłaty środków z Funduszu?
  Wypłaty będą realizowane w najszybszym możliwym trybie od momentu zamknięcia systemu naboru. Po ogłoszeniu listy beneficjentów programu nastąpi etap podpisania umowy między wyłonionymi podmiotami a właściwą instytucją (Instytutem Muzyki i Tańca lub Instytutem Teatralnym), która przyznała im dotację. Wypłata środków na wskazane konto nastąpi po odesłaniu umowy przez beneficjenta i podpisaniu jej przez Dyrekcję właściwej instytucji.
   
 8. Czy wszyscy wnioskodawcy zostaną objęci dofinansowaniem z tytułu utraconych przychodów?
  To, jaka będzie finalna pula beneficjentów i jakie wsparcie zostanie im przyznane, okaże się po zakończeniu procesu przyjmowania wniosków. Na ten moment trudno przewidzieć dokładnie, ilu wnioskodawców będzie się o te środki ubiegać.
   
 9. Co z tymi podmiotami, które już skorzystały ze wsparcia finansowego w ramach poprzednich programów pomocowych związanych ze skutkami pandemii?
  Środki otrzymywane z Funduszu Wsparcia Kultury przez poszczególne podmioty pomniejszone będą o wsparcie zwrotne lub bezzwrotne otrzymane przez jednostkę ze środków publicznych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o wsparcie finansowe.
   
 10. Do kogo można się zgłosić w przypadku wątpliwości, co do procesu składania wniosków do FWK?
  Dla wnioskodawców Funduszu Wsparcia Kultury działa infolinia z numerami: Instytut Muzyki i Tańca: 22 122 11 82 oraz Instytut Teatralny: 22 122 11 83. W okresie naboru wniosków, czynna będzie od poniedziałku do piątku w g. 10:00-17:00 oraz w soboty i w niedziele w g. 10:00-15:00. Utworzyliśmy także adresy email: fwk_muzyka@imit.org.pl, fwk_taniec@imit.org.pl oraz fwk_teatr@instytut-teatralny.org.
   
 11. W jaki sposób i w jakim trybie rozdysponować będzie można środki otrzymane z FWK?
  Środki rozdysponować będzie można do dnia 31 grudnia 2020 roku. Ze sposobu rozdysponowania środków należy się rozliczyć do dnia 15 stycznia 2021 r. Zakres kosztów precyzuje artykuł 53 ust. 5  rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014, dotyczący wspierania działań kulturalnych (koszty kwalifikowalne).
   
 12. Czym są koszty kwalifikowalne w programie FWK i co się w nich zawiera? Gdzie mogę znaleźć ich wykaz?
  Koszty kwalifikowalne, to rodzaje działań, jakie można sfinansować ze środków przyznanych w ramach Funduszu. Z uwagi na to, że FWK jest formą pomocy publicznej, zakres kosztów precyzuje artykuł 53 ust. 5 rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014, dotyczący wspierania działań kulturalnych. Wykaz kosztów działań kwalifikujących się w ramach FWK jest zawarty także w Regulaminie programu.
   
 13. Czy ze środków FWK można pokryć utratę przychodów związanych z poziomem zatrudnienia?
  W przypadku przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych środki można rozdysponować zarówno na utrzymanie zatrudnienia pracowników etatowych, jak i tych pracujących na umowach cywilno-prawnych. W przypadku organizacji samorządowych – jedynie na utrzymanie zatrudnienia pracowników etatowych.
   
 14. Ogłoszenie rozpoczęcia naboru wniosków do FWK było opóźnione, jak Państwo tłumaczycie tę sytuację?
  Prace nad uruchomieniem programu zostały przeprowadzone bardzo szybko i sprawnie. Priorytetem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego było przeprowadzenie przed startem Funduszu konsultacji społecznych, a także wdrożenie przyjaznej dla wnioskodawcy platformy online, dzięki której złożenie wniosku będzie proste i zrozumiałe. 
   
 15. Czy w związku z opóźnieniem startu FWK, zostanie przedłużony czas naboru?
  Czas trwania naboru to 14 dni. Nie przewidujemy zakończenia naboru w innym terminie.
   
 16.  Jak długo będę czekać na decyzję dotyczącą przyznania środków przez FWK?
  Proces decyzyjny dotyczący rozdysponowania środków FWK rozpocznie się zaraz po zakończeniu przyjmowania wniosków. W zależności od ilości złożonych wniosków, potrwa ok. 30 dni. Po tym czasie Fundusz opublikuje listę beneficjentów na stronie www.gov.pl/kultura/fundusz-wsparcia-kultury.
   
 17. Nie mogę złożyć wniosku, nie działa strona/system.
  Bardzo przepraszamy za niedogodności. System zostanie ponownie uruchomiony tak szybko, jak będzie to możliwe.
   
 18. Podczas składania wniosku pojawił się błąd – nie działa przycisk, nie mogę załączyć dokumentów lub tp. Gdzie mogę szukać wsparcia?
  Jeżeli ma Pan/Pani wątpliwości związane z procesem składania wniosku, zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią: Instytut Muzyki i Tańca: 22 122 11 82 lub Instytut Teatralny: 22 122 11 83 W okresie naboru wniosków, czynna jest od poniedziałku do piątku w g. 10:00-17:00 oraz w soboty i w niedziele w g. 10:00-15:00. W tym samym celu utworzyliśmy także adresy email: fwk_muzyka@imit.org.pl, fwk_taniec@imit.org.pl oraz fwk_teatr@instytut-teatralny.org.
   
 19. Jeżeli mój wniosek zostanie odrzucony ze względów formalnych to czy będę mógł odwołać się od decyzji?
  Niestety, nie przewidujemy procedury odwoławczej w procesie składania wniosków o dofinansowanie.
   
 20. Kwota, którą otrzymałem jest niższa niż ta, którą wskazałem we wniosku – gdzie mogę się odwołać?
  Formuła przyznania pomocy w ramach Funduszu została dokładnie określona w regulaminie na stronie fwk.witkac.pl oraz na stronie www.gov.pl/kultura/fundusz-wsparcia-kultury.
   
 21. Pracownik infolinii nie potrafił pomóc mi w procesie składania wniosku.
  Prosimy o opisanie Pani/Pana przypadku w wiadomości skierowanej na jeden z adresów e-mail: fwk_muzyka@imit.org.pl, fwk_taniec@imit.org.pl, fwk_teatr@instytut-teatralny.org – wrócimy do Pana/Pani jak najszybciej z odpowiedzią.
   
 22. Pracownik infolinii nie potrafił udzielić mi rzetelnej informacji.
  Prosimy o opisanie Pani/Pana przypadku w wiadomości skierowanej na jeden z adresów e-mail: fwk_muzyka@imit.org.pl, fwk_taniec@imit.org.pl, fwk_teatr@instytut-teatralny.org – wrócimy do Pana/Pani jak najszybciej z odpowiedzią.
   
 23. Kilkukrotnie próbowałem skontaktować się z infolinią – bez sukcesu, podany numer telefonu jest ciągle zajęty.
  Czas oczekiwania na połączenie może być chwilami wydłużony z uwagi na dużą ilość zapytań. Bardzo prosimy o cierpliwość - każde połączenie zostanie obsłużone. Ewentualnie prosimy o opisanie Pani/Pana przypadku w wiadomości skierowanej na jeden z adresów e-mail: fwk_muzyka@imit.org.pl, fwk_taniec@imit.org.pl, fwk_teatr@instytut-teatralny.org.
   
 24. Wysłałem wiadomość na podana skrzynkę e-mail, czekam kilka dni – nadal nie mam odpowiedzi.
  Czas oczekiwania na odpowiedź może być chwilami wydłużony z uwagi na dużą ilość zapytań. Bardzo prosimy o cierpliwość - odpowiemy na każdą przesłaną wiadomość
   
 25. Przez pomyłkę złożyłem wniosek do innego instytutu, niż tego związanego z profilem mojej działalności. Czy zostanie on rozpatrzony?
  Nie ma powodu do obaw, wniosek zostanie przekazany do właściwego instytutu i zostanie rozpatrzony.
   
 26. Prowadzę działalność z pogranicza muzyki i teatru, do którego Instytutu powinienem wnioskować o środki?
  Sugerujemy wybór instytucji związanej z przeważającą w Pana/Pani przypadku działalnością. Niemniej, nawet jeśli zakwalifikujemy Pana do innej instytucji, niż Pan/Pani aplikował(a), to sami przekierujemy Pana/Pani wniosek do właściwego Instytutu.
   
 27. Mam wątpliwości czy procedura przyznawania środków była transparentna, jakie były kryteria oceny wniosków?
  Kryteria oceny wniosków wraz z regulaminem naboru dostępne są na platformie: fwk.witkac.pl Wniosek oraz dokumenty są widoczne po zalogowaniu się/ założeniu konta. oraz na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.gov.pl/kultura/fundusz-wsparcia-kultury
   
 28. Nie otrzymałem wsparcia, podczas gdy inna firma otrzymała pełną wnioskowaną kwotę, jakie były kryteria oceny wniosków?
  Kryteria oceny wniosków wraz z regulaminem naboru dostępne są na platformie: fwk.witkac.pl Wniosek oraz dokumenty są widoczne po zalogowaniu się/ założeniu konta. oraz na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.gov.pl/kultura/fundusz-wsparcia-kultury.
   
 29. Ubiegałem się o wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu Kultura w sieci. Kryteria oceny wniosków w tym programie w moim odczuciu nie były jasno sprecyzowane. Czym różni się pomoc w ramach FWK?
  W Funduszu Wsparcia Kultury bierzemy pod uwagę głównie dane finansowe podane przez wnioskodawcę, dokumentujące poniesioną stratę w przychodach netto w okresie 12.03-31.12.2020 w porównaniu z okresem analogicznym w r. 2019.
   
 30. Czy moment złożenia wniosku w okresie naboru ma wpływ na jego pozytywne rozpatrzenie?
  Wniosek powinien zostać złożony zgodnie z ogłoszonym terminem naboru.
   
 31. Czy pomoc w ramach FWK stanowi przychód do opodatkowania dla przedsiębiorcy?
  Ze względu na różne uwarunkowania formalne poszczególnych wnioskodawców, prosimy o konsultowanie tego typu specyficznych kwestii z obsługującym Państwa firmę/ instytucję/ organizację biurem rachunkowym.
 32. Czy wsparcie udzielone w ramach Programu ma charakter zwrotny czy bezzwrotny?
  Wsparcie ma charakter bezzwrotny, o ile środki zostaną rozdysponowane zgodnie z zadeklarowanym przeznaczeniem. W sprawozdaniu z rozdysponowania środków składanym do 15.01.2021 należy wykazać tę zgodność. Dopuszczalne jest przesunięcie środków w wysokości do 25% z jednego zadeklarowanego kosztu kwalifikowalnego na inne koszty.
   

 33. Mam już konto na portalu witkac.pl, ale nie mogę się zalogować na stronie fwk.witkac.pl:
  Nabór do Funduszu znajduje się na oddzielnym serwerze dedykowanym programowi: https://fwk.witkac.pl/. Należy założyć na nim osobne konto (proces jest ten sam, co w przypadku platformy witkac.pl). 
   

 34. Dlaczego nie mogę znaleźć Państwa konkursu na stronie witkac.pl? 
  Nabór do Funduszu znajduje się na oddzielnym serwerze dedykowanym programowi: https://fwk.witkac.pl/. Należy założyć na nim osobne konto (proces jest ten sam, co w przypadku platformy witkac.pl). 
   

 35. Działam jako przedsiębiorca na pograniczu tańca i teatru. Czy mogę złożyć dwa wnioski o dofinansowanie do dwóch Instytutów?
  Nie jest możliwe złożenie dwóch wniosków przez tę samą jednostkę. Proszę wybrać jedną z instytucji - Instytut Muzyki i Tańca lub Instytut Teatralny. 
   

 36. Jak mam rozumieć jedno z kryteriów przyjmowania wniosków, tj. wpływ wsparcia finansowego na lokalną społeczność?
  Tutaj brane będą pod uwagę różne czynniki. Np. to, czy wydarzenie, które Pan/Pani organizuje ma przełożenie na wzrost zatrudnienia wśród lokalnej społeczności w ramach jego organizacji. Czy wydarzenie to stworzyło możliwość integracji lokalnej społeczności. Czy dzięki niemu lokalne hotele, pensjonaty i kwatery osiągnęły zysk ze względu na gości, którzy przybyli na wydarzenie i zanocowali u nich itp. 
   

 37. Nie działa mi strona https://fwk.witkac.pl/ w mojej przeglądarce.
  Proponujemy otworzyć platformę z przeglądarki Chrome albo Mozilla. 

Wideo