W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Polska pomoc rozwojowa 2021

14.04.2021

Minister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą „Polska pomoc rozwojowa 2021”

1. Rodzaj zadania publicznego –  Polska pomoc rozwojowa

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych (projektów), obejmujących realizację działań rozwojowych zgodnie z założeniami Planu współpracy rozwojowej w roku 2021.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego

Budżet konkursu wynosi 28 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów złotych).

3.      Zasady przyznawania dotacji

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Katalog podmiotów określa szczegółowo Regulamin konkursu w pkt 2 i 3.

4.     Terminy i warunki realizacji zadania publicznego

Realizacja zadania może rozpocząć się nie wcześniej, niż od dnia 23 marca 2021 r. i zakończyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

W przypadku II i III modułu ofert modułowych zadania można rozpocząć nie wcześniej niż odpowiednio dnia 1 stycznia 2022 r. i 1 stycznia 2023 r. i należy je zakończyć nie później niż odpowiednio do 31 grudnia 2022 r. i 31 grudnia 2023 r.

Warunki realizacji zadań publicznych określa Regulamin konkursu.

5.      Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6.      Termin i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej, w terminie do dnia 7 maja 2021 r., do godziny 23:59, w następujący sposób:

  1. zarejestrować się w aplikacji internetowej na stronie https://egranty.msz.gov.pl/ (dalej „eGranty”). Po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta oferent otrzyma dane dostępowe (login, hasło) pozwalające na logowanie się w aplikacji;
  2. wypełnić (po aktywacji konta i zalogowaniu) wniosek ofertowy w aplikacji internetowej eGranty” a następnie
  3. przesłać wygenerowaną w aplikacji ofertę w formacie .pdf przez ePUAP na adres /MSZ/SkrytkaESP, opatrzywszy ofertę prawidłowym podpisem elektronicznym za pośrednictwem profilu zaufanego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą podlegały ocenie.

 

7.     Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oraz termin dokonania wyboru ofert

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Regulamin konkursu. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ i na stronie https://www.gov.pl/web/polskapomoc w terminie do dnia 7 lipca 2021 r.

 

8.      Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne z zakresu pomocy rozwojowej, na których realizację przeznaczono następujące kwoty:

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie finansowało zadań publicznych z zakresu pomocy rozwojowej.

 

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne z zakresu pomocy rozwojowej, na których realizację przeznaczono następujące kwoty:

1) „Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19” – 6 738 587,38 zł (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 38/100);

2) „Polska pomoc rozwojowa 2019” – moduł II na rok 2020 – 16 095 414,50 PLN (słownie: szesnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czternaście złotych 50/100);

3) „Polska pomoc rozwojowa 2018” – moduł III na rok 2020 – 3 354 984,00 PLN (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100);

 

9.      Dodatkowe informacje o konkursie

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu (wraz z dwoma załącznikami: wzorem umowy dotacji i wytycznymi dla oferentów), zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/dyplomacjahttps://www.gov.pl/web/polskapomoc oraz w siedzibie Ministerstwa.

Pytania, dotyczące konkursu należy przesyłać w czasie trwania naboru ofert na adres konkursy.polskapomoc@msz.gov.pl, z podaniem w tytule korespondencji nazwy konkursu oraz nazwy organizacji, zadającej pytanie.

Materiały

Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2021
Regulamin​_Konkursu​_PPR​_2021.docx 0.12MB
Wytyczne dla oferentów - załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Polska pomoc rozwojowa 2021
Wytyczne​_dla​_oferentów​_-​_zał​_1​_do​_Regulaminu​_Konkursu​_PPR​_2021.docx 0.06MB
Wzór umowy - załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Polska pomoc rozwojowa 2021
Wzór​_umowy​_-​_zał​_nr​_2​_do​_Regulaminu​_Konkursu​_PPR​_2021.docx 0.06MB
{"register":{"columns":[]}}