W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Питання і відповіді

1. Яку медичну допомогу - громадянам України - гарантує Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (далі - спеціальний акт).

12 березня 2022 року набув чинності спеціальний закон, який діє з 24 лютого 2022 року. Цей закон надає право на медичні пільги, відшкодування ліків та постачання медичних виробів громадянам України, які прибули до Польщі внаслідок агресії Росії, на аналогічних умовах і в тому ж обсязі, що й для застрахованих осіб у Польщі. Спеціальний акт не гарантує – санаторно-курортне лікування, санаторно-курортну реабілітацію, право на лікування за кордоном, відшкодування коштів на лікування за кордоном згідно «транскордонної» директиви. Громадянин України може користуватися безкоштовними медичними послугами лише в медичних закладах, які уклали договір з Національним фондом здоров’я. Установи, які мають такі угоди, мають логотип NFZ, видимий у своїх приміщеннях або на веб-сайті. Якщо ви сумніваєтеся, чи отримаєте ви безкоштовну медичну допомогу в тому чи іншому закладі, ви можете зателефонувати за номером 800 190 590 – де можна поспілкуватися українською та англійською мовами.

Jaką pomoc medyczną - obywatelom Ukrainy - gwarantuje ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa).

​​​​​​12 marca 2022 r. weszła w życie specustawa, obowiązująca od dnia 24 lutego 2022 r. Ustawa ta przyznaje prawo do świadczeń medycznych, refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, na analogicznych zasadach i analogicznym zakresie, jak osobom ubezpieczonym w Polsce. Specustawa nie gwarantuje - leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, prawa do leczenia za granicą, zwrotu środków za leczenie za granica na podstawie dyrektywy „transgranicznej”. Z bezpłatnych świadczeń medycznych obywatel Ukrainy może skorzystać wyłącznie w placówkach medycznych, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Placówki z takimi umowami mają w swoim lokalu lub na stronie internetowej widoczne logo NFZ. W przypadku wątpliwości, czy w danej placówce otrzymasz bezpłatną pomoc medyczną, możesz zadzwonić na numer 800 190 590 – gdzie istnieje możliwość rozmowy po ukraińsku i angielsku.

2. Я є громадянином України, відповідаю умовам для отримання медичної допомоги відповідно до Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (далі – спеціальний закон). Чи можу я розраховувати на таку ж медичну допомогу, як і громадяни Польщі?

Відповідно до спеціального закону, ви маєте право безкоштовного доступу до польської медичної служби на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, безкоштовно.

Якщо ви захворіли, вам потрібен рецепт на ліки — вам слід звернутися в медичну клініку (таку, яка має договір з NFZ). Ви також можете зателефонувати за номером 800 190 590 – де можна розмовляти українською та англійською мовами.

Якщо ви захворіли в неробочий час поліклініки – у вихідні чи святкові дні, або ввечері чи вночі (з 18.00 до 8.00), консультацію лікаря можна отримати по телефону. Тоді вам слід зателефонувати на Телеплатформу першого контакту 800 137 200 – де також можна говорити українською та англійською.

Більше інформації на www.nfz.gov.pl.

 

Jestem obywatelem Ukrainy, spełniam przesłanki do otrzymania pomocy medycznej na mocy ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa). Czy mogę liczyć na taką samą pomoc medyczną co obywatele Polscy?

Na mocy specustawy przysługuje Tobie bezpłatny dostęp do polskiej służby zdrowia na takich samych zasadach, co obywatelom polskim, bez żadnych opłat.

W przypadku gdy zachorujesz, potrzebujesz recepty na leki – powinieneś udać się do publicznej przychodni lekarskiej (takiej, która ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia). Możesz także zadzwonić na numer 800 190 590 – gdzie istnieje możliwość rozmowy po ukraińsku i angielsku.

W przypadku zachorowania poza godzinami pracy przychodni - w weekend lub święta albo wieczorem lub w nocy (w godz. 18.00–8.00) możesz otrzymać poradę lekarza przez telefon. Należy wówczas zadzwonić na numer Teleplatformy Pierwszego Kontaktu 800 137 200 – gdzie porozmawiasz także po ukraińsku i angielsku.

Więcej informacji na stronie www.nfz.gov.pl.

3. Хто саме відповідно до Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (далі – спеціальний закон) має право на медичну допомогу в Польщі?

Медична допомога в Польщі надається особам, які в’їхали в Польщу з 24 лютого 2022 року і є:

• громадяни України, які безпосередньо перетнули польсько-український кордон,

• подружжя громадян України, які не мають українського громадянства, які безпосередньо перетнули польсько-український кордон,

• громадяни України з картою поляка (їм не потрібно було безпосередньо перетинати польсько-український кордон),

• найближчі родичі громадянина України з картою поляка.

До «найближчої сім’ї» можуть входити: чоловік, чоловік, висхідні (батьки, дідусі), нащадки (діти, онуки), брати і сестри, споріднені по одній лінії чи рангу (зять, невістка, тесть). закон, свекруха, свекруха, пасинок), усиновлюваної та її дружини, а також особи, яка проживає разом.

Komu dokładnie na mocy ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa) przysługuje pomoc medyczna w Polsce?

Pomoc medyczna w Polsce, przysługuje osobom, które wjechały do Polski począwszy od 24 lutego 2022 r. oraz są:

 • obywatelami Ukrainy, które bezpośrednio przekroczyły granicę polsko-ukraińską,
 • nieposiadającymi obywatelstwa ukraińskiego małżonkami obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską,
 • obywatelami Ukrainy z Kartą Polaka (nie musieli przekroczyć bezpośrednio granicy Polski z Ukrainą),
 • członkami najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka.

Do „najbliższej rodziny” zaliczyć można: małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu (zięć, synowa, teść, teściowa, szwagier, bratowa, pasierb), osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

4. Чи можу я втратити право на безоплатну медичну допомогу на підставі Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (далі: спеціальний закон)

Якщо ви залишите Польщу більше ніж на місяць, ви втратите право на медичні пільги відповідно до спеціального закону.

Czy mogę stracić przysługujące mi prawo do bezpłatnej pomocy medycznej na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa)

Jeśli wyjedziesz z Polski na dłużej niż miesiąc, stracisz uprawnienia do świadczeń medycznych przysługujących na mocy specustawy.

5. Які документи необхідно пред’явити для отримання медичної допомоги?

Перевірка права на медичні пільги для осіб, які мають право за спеціальним законом:

1. У період з 24 лютого по 11 березня 2022 року доступ до медичних послуг відбувався на підставі кожного документа, що посвідчує особу, у тому числі:

А. паспорт громадянина України зі штампом Прикордонної служби Польщі,

Б. сертифікат, виданий Прикордонною охороною Республіки Польща,

В. посвідчення особи,

Г. водійські права,

Д. свідоцтво про шлюб,

Е. свідоцтво про народження,

 Ж. інший документ, що засвідчує статус громадянства України, перетин кордону, місце перетину кордону; статус подружжя громадянина України, спорідненість у разі найближчих родичів громадянина України з картою поляка.

2. З 12 березня 2022 року додатково на підставі:

A. спеціальний номер PESEL, який присвоюється громадянам України,

Б. електронний документ (дорослі, які зареєструються в гміні отримають номер PESEL та створять довірений профіль, можуть активувати електронний документ, що підтверджує статус уповноваженої особи),

В. роздруківка підтвердження створення профілю довіреної уповноваженої особи (включає: ім'я та прізвище, номер PESEL).

Jakie dokumenty muszę okazać, aby otrzymać pomoc lekarską?

Weryfikacja uprawnień do świadczeń medycznych dla osób uprawnionych na mocy specustawy:

 1. W okresie od 24 lutego do 11 marca 2022 roku, dostęp do świadczeń zdrowotnych odbywał się na podstawie każdego dokumentu, potwierdzającego tożsamość, m.in.:
 1. paszportu obywatela Ukrainy ze stemplem Straży Granicznej RP,
 2. zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP,
 3. dowodu osobistego,
 4. prawa jazdy,
 5. aktu małżeństwa,
 6. aktu urodzenia,
 7. innego dokumentu poświadczającego status ukraińskiego obywatelstwa, przekroczenia granicy, miejsce przekroczenia granicy; status małżonka obywatela Ukrainy, pokrewieństwo w przypadku najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka.
 1. Od dnia 12 marca 2022 roku dodatkowo na podstawie:
 1. specjalnego numeru PESEL nadawanego obywatelom Ukrainy,
 2. e-dokumentu (osoby pełnoletnie, które zarejestrują się w gminie i zostanie nadany im numer PESEL oraz założą profil zaufany, mogą aktywować e-dokument poświadczający status osoby uprawnionej),
 3. wydruku potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego osoby uprawnionej (zawiera: imię i nazwisko, numer PESEL).
6. Чи можу я відвідати лікаря із супроводжуючою особою, яка знає польську мову і допоможе мені у спілкуванні із лікарем? 

Так. Пацієнт має право на присутність обраної ним особи під час надання медичної допомоги. Якщо Ви не володієте польською мовою, дана особа буде Вашим перекладачем і надасть вам інформацію про стан Вашого здоров’я та рекомендації лікаря.

Czy mogę odwiedzić lekarza z osobą towarzyszącą, która mówi po polsku i pomoże mi porozumieć się z lekarzem?

Tak. Pacjent ma prawo do obecności osoby przez niego wybranej podczas udzielania mu pomocy medycznej. Jeśli nie znasz języka polskiego taka osoba będzie Twoim tłumaczem i przekaże Ci informacje o Twoim stanie zdrowia i zaleceniach lekarskich.

7. Я не був вакцинованим проти Covid-19. Чи можна зробити щеплення на території Польщі? 
 • Так. Для вакцинації від Covid-19 необхідно надати документ, що підтверджує Вашу особу (це може бути посвідчення особи з фото, паспорт або тимчасове посвідчення особи іноземця  (TZPC).
 • Лікар надасть Вам скерування на вакцинацію через спеціальний додаток https://gabinet.gov.pl

Nie byłem szczepiony przeciwko Covid-19. Czy można zaszczepić się w Polsce?

Tak. Aby zaszczepić się przeciw Covid-19 potrzebny będzie dokument potwierdzający tożsamość (może to być dowód osobisty, paszport albo tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC). Lekarz wystawi Ci skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl.

8. Де я можу знайти інформацію про медичні установи які надають послуги пацієнтам українською мовою? 
 • Ви можете скористатися безкоштовною пошуковою базою медичних підрозділів на інтернет сторінці:  https://ptmr.info.pl/medicalhelp-pl-wyszukiwarka/
 • За допомогою цього пошукового ресурсу Ви зможете знайти та обрати необхідну медичну установу з персоналом, який володіє українською, російською чи англійською мовами.

Gdzie znajdę informacje o placówkach medycznych świadczących usługi pacjentom w języku ukraińskim?

Bezpłatną wyszukiwarkę jednostek medycznych znajdziesz na stronie :

https://ptmr.info.pl/medicalhelp-pl-wyszukiwarka/

Wyszukasz w niej podmioty medyczne, w których pracuje personel posługujący się językiem ukraińskim lub rosyjskim lub angielskim.

9. Хто має право перебувати в лікарні з хворою дитиною?

Батьки, правний опікун або близький родич має право перебувати в лікарні з дитиною. Однак, іноді виникають ситуації, у яких керівник медичного закладу (директор, головний лікар), може обмежити перебування таких осіб поряд із дитиною у відділенні лікарні (у тому числі в період епідемічної загрози). Право перебування із хворою дитиною може бути обмеженим, але не цілком забороненим.

Kto ma prawo przebywać w szpitalu z chorym dzieckiem?

Rodzic, opiekun prawny, osoba bliska dziecku ma prawo przebywać wraz z dzieckiem w szpitalu. Bywają jednak sytuacje, w których kierownik podmiotu leczniczego (dyrektor), może wstrzymać możliwość przybywania wraz z dzieckiem na oddziale (m.in. w przypadku zagrożenia epidemiologicznego). Prawo to może być ograniczone, a nie całkowicie zawieszone.

10. Я перебуваю в Польщі віднедавна. Чи можу я безкоштовно зробити щеплення проти хвороб вакцинами іншими аніж проти Covid-19?

Так. Особи, які прибули на територію Польщі не давніше трьох (3) місяців можуть добровільно пройти профілактичні щеплення, зазначені в Програмі профілактичних щеплень, які є обов’язковими й  для громадян Польщі.

Щодо осіб віком до 19 років, які перебувають у Польщі терміном понад три місяці, такі особи зобов’язані проходити профілактичні щеплення згідно з Програмою захисних щеплень обов’язкових для громадян Польщі.

 

Od niedawna jestem w Polsce, czy przysługują mi inne szczepionki oprócz szczepienia przeciw Covid-19?

Tak. Osoby przebywające w Polce przez okres krótszy niż trzy miesiące mogą dobrowolnie poddać się szczepieniom ochronnym określonym w Programie Szczepień Ochronnych jako obowiązkowe dla obywateli Polski.

Natomiast osoby poniżej 19 roku życia, przebywające w Polsce powyżej trzech miesięcy są objęte obowiązkiem wykonania szczepień ochronnych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

11. Після приїзду до Польщі, я народила дитину. Чи має право моя дитина на імунізацію?

Так. Вакцинація новонароджених проти туберкульозу та гепатиту В, а також подальші щеплення, передбачені Програмою захисних щеплень, є обов’язковими для дітей, народжених у Польщі.

 

Po przyjeździe do Polski urodziłam dziecko. Czy moje dziecko ma prawo do szczepień ochronnych?

Tak. Szczepienie noworodków przeciw gruźlicy oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, jak i dalsze szczepienia przewidziane w Programie Szczepień Ochronnych są obowiązkowe dla dzieci urodzonych na terenie Polski.

12. Де можна перевірити, які щеплення входять до переліку Програми профілактичної імунізації?

Усю необхідну інформацію щодо календаря обов’язкових щеплень Ви зможете знайти, перейшовши за посиланням:

https://szczepienia.pzh.gov.pl/kalendarz-szczepien-2022-2/

 

Gdzie mogę sprawdzić jakie szczepienia są w Programie Szczepień Ochronnych?

Informacje na temat szczepień znajdziesz na stronie:https://szczepienia.pzh.gov.pl/kalendarz-szczepien-2022-2/

13. Куди буде внесено запис про отримані мною щеплення?

Уся інформація про проведену вакцинацію вноситься до картки імунізації або в електронну картку щеплень, у книгу про щеплення та долучається до медичної  документації.

Gdzie lekarz odnotuje, że otrzymałem szczepionkę?

Szczepienia są dokumentowane w karcie uodpornienia lub w eKarcie Szczepień, Książeczce Szczepień oraz dokumentacji medycznej.

14. Я знаю, що маю право на отримання безкоштовної медичної опіки у медичних  закладах, які мають підписані угоди на надання медичних послуг із Національним фондом здоров’я (NFZ). Де я можу ознайомитися зі списком медичних закладів, що мають підписані такі угоди і чи мій медичний заклад надає подібні послуги?

Заклад охорони здоров’я (поліклініка, амбулаторія, лікарня тощо), який надає послуги за договором з Національним фондом здоров’я (NFZ), зобов’язаний розмістити на вході до будівлі інформаційну дошку з відповідним логотипом NFZ та найменуванням цього суб’єкта. Така табличка для пацієнта є ознакою того, що саме тут він може скористатися медичними послугами, які надає Національний фонд здоров’я.

Wiem, że przysługuje mi darmowa opieka medyczna w podmiotach leczniczych, które maja umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak mam rozpoznać czy przychodnia do której idę ma taką umowę?

Podmiot leczniczy (przychodnia, szpital itp.) udzielający świadczeń w ramach umowy z Funduszem musi umieścić na zewnątrz budynku tablicę informacyjną z logo NFZ i nazwą tego podmiotu. Taka tablica jest znakiem dla pacjenta, że w tym miejscu może skorzystać ze świadczeń w ramach w NFZ.

15. Я маю скерування до лікарні. Чи лікарня може відмовити мені у госпіталізації та скерувати мене до іншого медичного закладу?

Про госпіталізацію до лікарні рішення приймає лікар на підставі скерування. Він оцінює стан пацієнта й визначає необхідність негайної чи планової госпіталізації. У випадку планової госпіталізації, лікар визначає її час та дату. Якщо за висновком лікаря пацієнт не потребує госпіталізації, він видає картку відмови у письмовій формі. Натомість, якщо ж стан пацієнта вимагає термінової госпіталізації, але в лікарні немає спеціалізованого відділення чи вільних місць, лікар скеровує такого пацієнта до того медичного закладу, де таку допомогу йому зможуть надати.

Mam skierowanie do szpitala. Czy szpital może odmówić mi przyjęcia lub odesłać do innego szpitala?

O przyjęciu do szpitala na podstawie skierowania decyduje lekarz. Ocenia on, czy stan pacjenta wymaga przyjęcia natychmiastowego, czy planowego. Jeśli ma to być przyjęcie planowe, lekarz ustala termin. Jeśli w ocenie lekarza pacjent nie wymaga hospitalizacji, lekarz wystawia pisemną kartę odmowy przyjęcia do szpitala. Jeśli natomiast pacjent wymaga hospitalizacji, ale szpital nie posiada specjalistycznego oddziału lub wolnych miejsc, wskazuje pacjentowi inną placówkę, w której uzyska on pomoc.

16. Моя малолітня дитина погано почувається. Чи в цьому випадку я також можу скористатися телепорадою? Чи такий тип консультації є безпечним для дитини?

У випадку з дітьми до двох років, лікар  зобов’язаний провести огляд дитини безпосередньо у кабінеті медичної установи або за місцем проживання дитини. Діти, віком до двох років, не можуть скористатися послугою Телепоради.

Так само це стосується й випадків з хворими дітьми, віком до 6 років. Діти до 6 років можуть бути проконсультовані за допомогою Телепоради лише після особистого огляду лікарем, як форма додаткового контрольного візиту, про яку завчасно обумовлено із лікарем.

У випадках хвороби дітей старших шести років лікар у кожному окремому випадку приймає рішення чи достатньою буде Телепорада, чи необхідний особистий візит до медичної установи.

Moje kilkuletnie dziecko źle się czuje. Czy ono także może uzyskać teleporadę? Czy to dla dziecka bezpieczne?

U dzieci, które nie ukończyły dwóch lat, lekarz zawsze musi przeprowadzić badanie fizykalne w przychodni lub w domu. Tak małe dzieci nie mogą korzystać z teleporady. Także w przypadku dziecka do lat sześciu, w tej formie może być zrealizowana tylko porada kontrolna, którą lekarz ustalił podczas osobistej wizyty.  W przypadku dzieci starszych, lekarz podejmuje decyzję, czy wystarczająca będzie teleporada, czy potrzebna jest osobista wizyta w przychodni.

17. Якщо лікарня, що надає медичні послуги на підставі угод з Національним фондом здоров’я (NFZ), вимагає виконання тесту на COVID-19, чи повинна вона його оплатити та надати відповідне скерування до лабораторії?

Так. Усі медичні заклади, що надають послуги у межах Національного фонду здоров’я, не мають права вимагати від пацієнта оплати за виконання тесту на COVID-19, коли такий тест є необхідністю для госпіталізації у медичний заклад або перед виконанням діагностики чи оперативного втручання. Якщо виникає нагальна потреба виконання тесту, лікар зобов’язаний виставити скерування на тест, а пацієнт не повинен оплачувати за його виконання.

Czy jeżeli szpital leczący pacjentów w ramach NFZ wymaga wykonania testu na COVID-19, to powinien go opłacić i wystawić skierowanie?

Tak. Szpital leczący pacjentów w ramach NFZ nie powinien wymagać od pacjenta wykonania testu na COVID-19 we własnym zakresie (np. przed hospitalizacją, zabiegiem). Jeśli wykonanie takiego badania jest konieczne, lekarz w szpitalu powinien wystawić pacjentowi skierowanie na test, a pacjent nie powinien ponosić kosztów jego wykonania.

18. Є чутки, що у лікарнях вимагають у жінок прикривати рот і ніс захисними масками під час пологів. Чи це правда і чи відповідає така вимога чинному законодавству?Details

Ні. Жінки не зобов’язані прикривати рот та ніс захисною маскою під час пологів, така вимога не врегульована жодним правовим актом. Вимога прикривати рот та ніс під час пологів може значно погіршити стан породіллі, утруднюючи її дихання.

Słyszałam, że szpitale wymagają od kobiet zasłaniania ust i nosa podczas porodu przy pomocy maseczek ochronnych. Czy jest to właściwe i zgodne z prawem postępowanie?

Nie, kobieta nie ma obowiązku zakładania maseczki ochronnej podczas porodu, nie regulują tego żadne przepisy prawa. Wymaganie od kobiety noszenia maseczki w trakcie porodu może stanowić dla niej znaczne utrudnienie, powodując trudności w oddychaniu.

19. Я вагітна і перебуваю на обліку у гінекологічній клініці. Мій лікар рекомендував обстеження, але не видав скерування на виконання даних процедур, натомість,  порадив виконати їх приватно. Чи це правильна практика?

Ні. У випадку, коли пацієнтка перебуває на обліку у гінекологічній клініці, в межах надання послуг Національним фондом здоров’я  (NFZ), та потребує діагностичних досліджень, пов’язаних із перебігом вагітності, скерування на ці дослідження видає та оплачує лікар (поліклініка), що надає медичні послуги.

Jestem w ciąży i pozostaję pod opieką poradni ginekologicznej. Mój lekarz zalecił badania, ale nie wydał na nie skierowań – polecił wykonać je prywatnie. Czy jest to prawidłowe postępowanie?

Nie. W przypadku gdy pacjentka pozostaje pod opieką poradni ginekologicznej w ramach NFZ i wymaga wykonania badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzoną ciążą, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania lekarz (przychodnia) udzielający świadczeń zdrowotnych.

20. Прийом за згодою в психіатричну лікарню

До психіатричної лікарні може бути госпіталізована особа з психічними розладами, яка має направлення до стаціонару та дала письмову згоду на госпіталізацію. Направлення діє протягом 14 днів з моменту його видачі – до дати звернення до будь-якої психіатричної лікарні країни.

У надзвичайних ситуаціях, наприклад, коли є ймовірність значного погіршення вашого здоров’я протягом короткого періоду часу, направлення не є строго потрібним. Але все одно необхідно дати письмову згоду особи, яка приймається.

У разі неповнолітніх або повністю недієздатних осіб їх законний представник висловлює згоду на госпіталізацію. Повністю недієздатні повнолітні та неповнолітні віком від 16 років можуть, однак, виступити проти такого допуску – тоді остаточне рішення приймається судом опіки та піклування.

 

Przyjęcie za zgodą do Szpitala Psychiatrycznego

Do szpitala psychiatrycznego może być przyjęta osoba z zaburzeniami psychicznymi, która posiada skierowanie do szpitala i wyraziła pisemną zgodę na przyjęcie. Skierowanie jest ważne 14 dni od jego wystawienia  - do dnia zgłoszenia się z nim do dowolnego szpitala psychiatrycznego na terenie kraju.

W nagłych sytuacjach, np. gdy istnieje prawdopodobieństwo znacznego pogorszenia stanu zdrowia w krótkim czasie, skierowanie nie jest bezwzględnie konieczne. Nadal niezbędne jest jednak wyrażenie zgody na piśmie przez osobę przyjmowaną.

W przypadku osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych całkowicie, pisemną zgodę na  przyjęcie do szpitala wyraża ich przedstawiciel ustawowy. Osoby pełnoletnie ubezwłasnowolnione całkowicie oraz małoletnie powyżej 16 roku życia mogą jednak sprzeciwić się takiemu przyjęciu – wówczas ostateczną decyzję podejmuje sąd opiekuńczy.

21. Госпіталізація без згоди

Іноді трапляються ситуації, коли людина не дає згоди на госпіталізацію до психіатричної лікарні, але все одно потрапляє в неї. Тоді, однак, мають бути абсолютно дотримані певні умови. У психіатричній лікарні без згоди може проходити лікування лише психічно хвора особа, і тільки якщо її попередня поведінка свідчить про пряму загрозу власному життю чи життю та здоров’ю інших людей. Рішення про госпіталізацію цієї особи приймає призначений для цієї діяльності лікар після особистого огляду хворого та консультації, по можливості, висновку другого психіатра або психолога. Про надходження без згоди протягом 48 годин повідомити керівника медичної установи. Він, у свою чергу, має 72 години з моменту вищезгаданого. надходження за повідомленням суду з питань опіки та піклування, компетентного для даної лікарні. Суддя заслуховує особу, допущену без згоди, протягом 48 годин з дня отримання повідомлення. Потім протягом 14 днів – знову ж таки з дня отримання повідомлення – має бути проведено слухання.

 

Przyjęcie bez zgody

Mamy czasem do czynienia z sytuacjami, kiedy osoba nie wyraża zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, a mimo to jest do niego przyjmowana. Wtedy muszą być jednak bezwzględnie spełnione określone warunki. W szpitalu psychiatrycznym bez zgody może być leczona tylko osoba chora psychicznie i tylko wtedy, gdy jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób. O przyjęciu do szpitala tej osoby decyduje lekarz, wyznaczony do tej czynności po osobistym zbadaniu chorego i zasięgnięciu - w miarę możliwości -opinii drugiego lekarza psychiatry albo psychologa. O przyjęciu bez zgody w ciągu 48 godzin zawiadomiony powinien być kierownik podmiotu leczniczego. Ma on z kolei 72 godziny od momentu ww. przyjęcia na zawiadomienie sądu opiekuńczego, właściwego miejscowo dla danego szpitala. Sędzia wysłuchuje osobę przyjętą bez zgody w ciągu 48 godzin licząc od chwili otrzymania zawiadomienia. Następnie w ciągu 14 dni – znów licząc od dnia otrzymania zawiadomienia – powinna zostać przeprowadzona rozprawa.

22. Виписка хворого, госпіталізованого за згодою з психіатричної лікарні

Виписка з психіатричної медичної установи можлива, коли стан здоров’я пацієнта не потребує подальшого надання медичних послуг в умовах стаціонару.

Пацієнт також може бути виписаний за власним бажанням, тоді він повинен бути ретельно проінформований про можливі наслідки припинення надання медичних послуг. І пацієнт, і лікар зобов’язані за власним бажанням підписати виписну декларацію з відміткою про те, що пацієнт ознайомився з можливими наслідками припинення госпіталізації. Однак, якщо у нього є законний представник, він або вона також може прийняти рішення про виписку пацієнта з лікарні.

Особа, яка перебуває в психіатричній лікарні без її згоди, також може подати заяву про виписку з лікарні. Він може зробити це в будь-якій формі – усній чи письмовій. Сім’я пацієнта (тобто дружина, брати та сестри та родичі по прямій лінії), законний представник та особа, яка фактично доглядає за пацієнтом, також має право подати заяву.

Заява про виписку зі стаціонару має бути зафіксована в історії хвороби пацієнта. З іншого боку, рішення про виписку хворого-ординатора без згоди приймається завідувачем відділенням, якщо він/вона вирішить, що причини для госпіталізації хворого в психіатричну лікарню відпали, він виписується. Про звільнення також повідомляється суд.

 

Wypis ze szpitala psychiatrycznego pacjenta przyjętego za zgodą

Wypis z psychiatrycznego podmiotu leczniczego jest możliwy, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych.

Pacjent może być również wypisany na własne żądanie, wówczas musi zostać dokładnie poinformowany o ewentualnych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Zarówno pacjent jak i lekarz zobowiązani są podpisać oświadczenie o wypisie na własne żądanie wraz z adnotacją o zapoznaniu się przez pacjenta z możliwymi następstwami zaprzestania hospitalizacji. Natomiast w przypadku, gdy ma swojego przedstawiciela ustawowego, również on może zadecydować o wypisie podopiecznego ze szpitala.

Osoba przebywająca w szpitalu psychiatrycznym bez swojej zgody również może złożyć wniosek o wypisanie jej ze szpitala. Może to zrobić w dowolnej formie - ustnej lub pisemnej. Do złożenia wniosku jest uprawniona także rodzina pacjenta (czyli małżonek, rodzeństwo oraz krewni w linii prostej), przedstawiciel ustawowy oraz osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.

Wystąpienie z wnioskiem o wypisanie ze szpitala powinno być odnotowane w historii choroby pacjenta. Natomiast decyzję o wypisaniu pacjenta przebywającego bez zgody podejmuje lekarz kierujący oddziałem, jeśli uzna, że ustały przyczyny przyjęcia do szpitala psychiatrycznego pacjenta zostaje wypisane. O wypisie jest też zawiadamiany sąd.

 

{"register":{"columns":[]}}