W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przetwarzanie danych osobowych

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W BIURZE RZECZNIKA PRAW PACJENTA

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie (01-171), przy ul. Młynarskiej 46.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl, formularz kontaktowy https://www.gov.pl/web/rpp/napisz-do-nas, za pośrednictwem platformy ePUAP: /RzPP/skrytka, telefonicznie pod numerem +48 22 532 82 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@rpp.gov.pl, za pośrednictwem platformy ePUAP: /RzPP/skrytka oraz pisemnie na adres administratora.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw przysługujących z tego tytułu.

CELE PRZETWARZANIA

Rzecznik Praw Pacjenta przetwarza dane osobowe w związku z realizacją zadań określonych m. in. w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO1 (realizacja przez administratora obowiązku prawnego).

W przypadku przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

W związku z udzielaniem zamówień publicznych administrator przetwarza dane osobowe na mocy art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez osobę fizyczną, której te dane dotyczą, administrator działa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (np. dochodzenie roszczeń) uprawnia do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, np. danych dotyczących zdrowia, danych genetycznych, danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, odbywa się na podstawie zgody lub ze względu na ważny interes publiczny (art. 9 ust. 2 lit. a oraz g RODO).

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi
w przepisach lub zasadami archiwizacji obowiązującymi w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, nie dłużej jednak niż do ustania celu, dla którego zostały zebrane, lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

 

Przysługuje Państwu prawo:

  1. na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych
    i uzyskania ich kopii;
  2. na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;
  3. na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych
    (z wyjątkiem przypadków, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej);
  4. na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, chyba że przetwarzanie odbywa się w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
  5. na podstawie art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO;
  6. na podstawie art. 21 RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, chyba że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na legalność tego przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH ORAZ O EWENTUALNYCH KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w przypadkach określonych w przepisach prawa jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie sprawy lub podjęcie innych działań, dla których wymagane jest przetwarzanie.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz administratora usługi hostingowe, w zakresie utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych, obsługi prawnej lub pocztowe.

TRANSFER DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie będą podejmowane wobec Państwa decyzje w sposób zautomatyzowany.

 

 

 


1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

{"register":{"columns":[]}}