W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Praca, praktyki, wolontariat

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi powyżej ważnymi informacjami dla wszystkich zainteresowanych pracą w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Nabór do korpusu służby cywilnej w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta:
Wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w korpusie służby cywilnej w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1233).

Ogłoszenia umieszczamy również w siedzibie urzędu, na tablicy ogłoszeń przy wejściu.

 

Wskazówki - na co zwrócić uwagę, przygotowując aplikację:

W ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy w BRPP określamy m.in. warunki pracy, niezbędne i dodatkowe wymagania związane z konkretnym stanowiskiem pracy. Prosimy także o niezbędne oświadczenia i dokumenty, które potwierdzają spełnianie wymagań podanych w ogłoszeniu.


1) staż pracy lub doświadczenie zawodowe

Staż pracy to okres, w którym pracownik pozostawał w stosunku pracy, czyli wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Dokumentem potwierdzającym może być np. świadectwo pracy.

Natomiast doświadczenie zawodowe należy rozumieć znacznie szerzej. Może być ono zdobywane nie tylko w ramach zatrudnienia, ale także w ramach świadczenia pracy na podstawie niepracowniczych stosunków prawnych, umów cywilnoprawnych. To także praca w formie wolontariatu lub różnego rodzaju staży.

Długość i rodzaj wymaganego doświadczenia/stażu pracy można udokumentować, np. kopiami: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, ocen okresowych, opinii czy referencji.

 

2) wykształcenie

Potwierdzenie wykształcenia to wymóg formalny. Kandydaci powinni udokumentować posiadane wykształcenie, załączając kopię: dyplomu, świadectwa, zaświadczenie o ukończeniu szkoły, studiów itp. Należy zwrócić szczególną uwagę gdy wymagane jest wykształcenie profilowe.


3) poprawność przygotowanych oświadczeń oraz własnoręczne ich podpisanie

Z uwagi na częste błędy w oświadczeniach dołączanych do ofert pracy zalecamy skorzystanie ze wzoru oświadczenia. Wzór znajduje się w materiałach poniżej.

Jeśli chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą przy organizacji kolejnych naborów złóż oświadczenie (podpisz własnoręcznie lub podpisem elektronicznym): Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych projektach rekrutacyjnych.

 

4) znajomość języka obcego

Jeżeli na danym stanowisku pracy wymagana jest znajomość języka obcego i w ogłoszeniu podano ten wymóg jako niezbędny albo dodatkowy, składane oferty powinny zawierać kopie dokumentów potwierdzających znajomość tego języka na wskazanym poziomie. Np. wskazany w ogłoszeniu poziom B2 – oferta powinna zawierać kopię odpowiedniego certyfikatu językowego na poziomie co najmniej B2. W przypadku, gdy znajomość języka obcego na wskazanym poziomie jest wymogiem niezbędnym, aplikacje niezawierające tych dokumentów nie zostaną zakwalifikowane do kolejnych etapów naboru.


5) kopie wymaganych dokumentów

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je osobiście odebrać w urzędzie. 

 

6) tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku obcym

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

 

7) informacja dla osób niepełnosprawnych

W każdym ogłoszeniu o naborze do korpusu służby cywilnej, znajduje się informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w urzędzie wynosi co najmniej 6 proc. Gdy wskaźnik ten jest niższy, osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na warunkach określonych w przepisach prawa.

Jeżeli osoba z niepełnosprawnością ma zamiar skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, powinna przedłożyć w aplikacji dokument potwierdzający niepełnosprawność. Wszyscy kandydaci podlegają weryfikacji i ocenie na jednolitych i konkurencyjnych zasadach. Osoby z niepełnosprawnością na poszczególnych etapach naboru traktowane są na równi z pozostałymi kandydatami ubiegającymi się o dane stanowisko. Wszyscy kandydaci muszą spełniać wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu, natomiast spełnienie w największym stopniu wymagań dodatkowych/pożądanych zwiększa szanse na znalezienie się w gronie wyłonionych najlepszych kandydatów.

Komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, którzy spełniaja wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe/pożądane. Gdy w gronie wyłonionych najlepszych kandydatów znajdzie się osoba z niepełnosprawnością, przysługuje jej pierwszeństwo w zatrudnieniu (bez względu na wyniki pozostałych kandydatów). W każdym przypadku ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje dyrektor generalny urzędu.

Ponadto w treści ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej umieszcza się dodatkowy punkt Warunki pracy. Zawiera opis sposobu wykonywania zadań oraz charakterystykę miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego danego stanowiska pracy. Pozwala osobom zainteresowanym pracą w służbie cywilnej – zwłaszcza osobom z niepełnosprawnością – ocenić własne możliwości i podjąć decyzję o aplikowaniu na dane stanowisko.

 

8) termin i miejsce składania dokumentów

W ogłoszeniach o naborze do korpusu służby cywilnej podajemy informację o terminie i miejscu złożenia aplikacji.

forma składania dokumentów:

 • w postaci papierowej wysyłając pocztą tradycyjną,
 • w siedzibie urzędu – przy ul. Młynarskiej 46 w Warszawie
 • (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.15-16.15),
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
 • pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@rpp.gov.pl 

 

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.

Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych nastąpi na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Czyli kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Oferty, które otrzymamy po terminie nie będą rozpatrywane. Dotyczy to także uzupełniania dokumentów.

 

9) najczęściej popełniane błędy, to:

 • brak wymaganych oświadczeń, brak podpisu pod oświadczeniami lub błędy w treści oświadczeń;
 • brak dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • brak dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub staż pracy, w tym ich długość i rodzaj;
 • brak tłumaczeń dokumentów złożonych w języku obcym, szczególnie dotyczących doświadczenia zawodowego;
 • brak dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń, studiów podyplomowych, posiadanie uprawnień – jeżeli wymóg ich posiadania wynika z ogłoszenia;
 • aplikacje składane/wysłane/uzupełniane po terminie.

Materiały

Klauzula informacyjna - Staż (05.03.2021)
Klauzula informacyjna - Staż (05.03.2021).docx 0.02MB
Klauzula informacyjna - postępowanie rekrutacyjne (2022)
Klauzula informacyjna - postępowanie rekrutacyjne (2022).pdf 0.17MB
Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej.pdf 0.39MB
{"register":{"columns":[]}}