Mapa potrzeb zdrowotnych

Projekt Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych jest odpowiedzią na potrzebę racjonalnego gospodarowania zasobami systemu ochrony zdrowia, w oparciu o rzeczywiste dane.

W ramach projektu tworzone są dokumenty – mapy potrzeb zdrowotnych, które zawierają dane demograficzne i epidemiologiczne, dane dotyczące realizowanych świadczeń, a także wykorzystania zasobów kadrowych i sprzętowych. Na ich podstawie sporządzana jest prognoza przyszłych potrzeb w zakresie świadczeń zdrowotnych dla poszczególnych województw i całego kraju.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej placówek ochrony zdrowia oraz dysponentów środków publicznych w ochronie zdrowia na poziomie regionalnym oraz krajowym. Dane i analizy wypracowane w ramach projektu są także pomocne w pracy organów administracji rządowej i instytucji związanych z ochroną zdrowia m.in.: Ministerstwa Zdrowia, sejmowej i senackiej Komisji Zdrowia, centrali i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, a także władz powiatowych i gminnych oraz urzędów wojewódzkich i marszałkowskich.

Cele projektu

Celem projektu jest poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia oraz prognozowanie kierunków koniecznych zmian w celu realizacji potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.
Mapy mają stanowić narzędzie wpierające podejmowanie decyzji zarządczych dotyczących m.in. realizacji inwestycji (takich jak np. budowa i modernizacja placówek ochrony zdrowia czy zakup sprzętu), tworzenia planów zakupu świadczeń i zawierania umów z NFZ czy opracowania koszyka świadczeń gwarantowanych.
 

Finansowanie i realizacja

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje go Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia.

Podstawa prawna

Krajowe Ramy Strategiczne. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 (Krajowe Ramy Strategiczne. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 )
Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 619 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.10.2018 14:01
Osoba publikująca: Mateusz Klimczak
Zmodyfikowano: 30.10.2018 14:01
Osoba modyfikująca: Mateusz Klimczak