W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przetwarzanie danych osobowych

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-952) przy ul. Miodowej 15, z którym można kontaktować się listownie lub poprzez adres e-mail: kancelaria@mz.gov.pl. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: iod@mz.gov.pl lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w szczególności do załatwienia sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, a także w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, w tym w przepisach RODO. Szczegółowa podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych zależy od treści wystąpienia i charakteru sprawy. 

Podanie danych, z zastrzeżeniem szczególnych przepisów prawa, jest dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia sprawy, w szczególności w trybie właściwych przepisów.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.)

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania (poprawiania), a także prawo usunięcia danych, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Mają Państwo także prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Szczegółowe klauzule informacyjne

Materiały

Informacja publiczna - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Informacja​_publiczna​_-​_klauzula​_informacyjna​_dot​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_14052019.pdf 0.35MB
Petycje - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Petycje​_-​_klauzula​_informacyjna​_dot​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_14052019.pdf 0.35MB
Skargi i wnioski - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Skargi​_i​_wnioski​_-​_klauzula​_informacyjna​_dot​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_14052019.pdf 0.35MB
Praktyki studenckie - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Praktyki​_studenckie​_-​_klauzula​_informacyjna​_dot​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_14052019.pdf 0.35MB
Patronat honorowy - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Patronat​_honorowy​_Ministra​_Zdrowia​_-​_klauzula​_informacyjna​_dot​_przetwarzania​_danych​_osobowych.pdf 0.35MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.05.2018 16:35 Kinga Łuszczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kinga Łuszczyńska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przetwarzanie danych osobowych 2.0 18.06.2019 09:03 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 1.9 14.05.2019 15:01 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 1.8 14.05.2019 14:30 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 1.7 14.05.2019 13:06 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 1.6 14.05.2019 11:36 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 1.5 08.04.2019 13:34 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 1.4 04.04.2019 09:26 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 1.3 04.04.2019 09:22 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 1.2 04.02.2019 11:46 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 1.1 04.02.2019 10:52 Mateusz Klimczak
Dane osobowe 1.0 24.05.2018 16:35 Kinga Łuszczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP