W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przetwarzanie danych osobowych

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-952) przy ul. Miodowej 15, z którym można kontaktować się listownie lub poprzez adres e-mail: kancelaria@mz.gov.pl

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: iod@mz.gov.pl lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w szczególności do załatwienia sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, a także w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, w tym w przepisach RODO. Szczegółowa podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych zależy od treści wystąpienia i charakteru sprawy. 

Podanie danych, z zastrzeżeniem szczególnych przepisów prawa, jest dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia sprawy, w szczególności w trybie właściwych przepisów.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.)

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania (poprawiania), a także prawo usunięcia danych, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Mają Państwo także prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Szczegółowe klauzule informacyjne

Materiały

Informacja publiczna - klauzula informacyjna dot przetwarzania danych osobowych
Informacja publiczna - klauzula informacyjna dot przetwarzania danych osobowych.pdf 0.09MB
Petycje - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Petycje​_-​_klauzula​_informacyjna​_dot​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_14052019.pdf 0.35MB
Skargi i wnioski - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Skargi​_i​_wnioski​_-​_klauzula​_informacyjna​_dot​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_14052019.pdf 0.35MB
Praktyki studenckie - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Praktyki​_studenckie​_-​_klauzula​_informacyjna​_dot​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_14052019.pdf 0.35MB
Patronat honorowy - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Klauzula​_informacyjna​_dot​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_honorowy​_patronat​_2021​_r.pdf 0.11MB
System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
29112019​_Klauzula​_informacyjna​_dla​_SWD​_PRM.pdf 0.36MB
Postępowania administracyjne - milczące załatwienie sprawy - klauzula dot. przetwarzania danych osobowych
Postępowania​_administracyjne​_(milczące​_załatwienie​_sprawy)​_klauzula​_dot​_przetwarzania​_danych​_osobowych.pdf 0.35MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób wskazanych do kontaktu w związku z realizacją zawartej umowy
Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_dla​_osób​_wskazanych​_do​_kontaktu​_w​_związku​_z​_realizacją​_zawartej​_umowy.pdf 0.10MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla konsultantów krajowych
Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_dla​_konsutantów​_krajowych.pdf 0.11MB
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG na lata 2014-2021 - klauzula dot. przetwarzania danych osobowych
DP​_(06122019​_r)​_klauzula​_informacyjna​_RODO​_NM​_Fi​_EOG​_MF​_2014-2021.docx 0.02MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2
Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_w​_związku​_zapobieganiem,​_przeciwdziałaniem​_i​_zwalczaniem​_wirusa​_SARS-CoV-2​_140122.pdf 0.14MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w rządowym procesie legislacyjnym
Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_w​_rządowym​_procesie​_legislacyjnym.pdf 0.12MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach ankiety i program pilotażowego Profilaktyka 40 PLUS
Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_w​_ramach​_ankiety​_i​_program​_pilotażowego​_Profilaktyka​_40​_PLUS.pdf 0.12MB
Informacja dla lekarzy o przetwarzaniu danych osobowych w ramach Platformy Domowej Opieki Medycznej (Doctor)
Informacja​_dla​_lekarzy​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_w​_ramach​_Platformy​_Domowej​_Opieki​_Medycznej​_(Doctor).pdf 0.11MB
Informacja dla pacjentów o przetwarzaniu danych osobowych ramach Platformy Domowej Opieki Medycznej
Informacja​_dla​_pacjentów​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_ramach​_Platformy​_Domowej​_Opieki​_Medycznej.pdf 0.11MB
Polityka prywatności - Platforma DOM (Doctor)
Polityka​_prywatności​_-​_Platforma​_DOM​_(Doctor).pdf 0.15MB
Polityka prywatności - Platforma DOM
Polityka​_prywatności​_-​_Platforma​_DOM.pdf 0.13MB
Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych osobowych bezpośrednio od osoby
Ochrona​_danych​_osobowych​_przy​_pobieraniu​_danych​_osobowych​_niezbezpośrednio​_od​_osoby​_(30032022).pdf 0.19MB
Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych osobowych bezpośrednio od osoby
Ochrona​_danych​_osobowych​_przy​_pobieraniu​_danych​_osobowych​_bezpośrednio​_od​_osoby​_(30032022)​_2.pdf 0.19MB
Systemy informacji w ochronie zdrowia - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Systemy​_informacji​_w​_ochronie​_zdrowia​_-​_klauzula​_informacyjna​_dot​_przetwarzania​_danych​_osobowych.docx 0.02MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Systemie e-Rejestracji (infolinia 989) od 1 lipca 2022 r.
Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_w​_Systemie​_e-Rejestracji​_(infolinia​_989)​_od​_1​_lipca​_2022​_r.pdf 0.27MB
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Ponowne​_wykorzystywanie​_informacji​_sektora​_publicznego​_-​_klauzula​_informacyjna​_dot​_przetwarzania​_danych​_osobowych.pdf 0.11MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe uzyskane na teryrorium RP
Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_-​_zaświadczenia​_potwierdzające​_kwalifikacje​_zawodowe​_uzyskane​_na​_teryrorium​_RP.pdf 0.11MB

Dodatkowe informacje

Materiały

Dodatkowa informacja o przetwarzaniu danych w Systemie e-Rejestracji
Dodatkowa​_informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_w​_Systemie​_e-Rejestracji​_.pdf 0.09MB
Zakres danych udostępnianych konsultantom w ochronie zdrowia
Zakres​_danych​_udostępnianych​_konsultantom​_w​_ochronie​_zdrowia16022021.pdf 0.19MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.05.2018 16:35 Kinga Łuszczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kinga Łuszczyńska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przetwarzanie danych osobowych 62.0 01.12.2022 08:44 Kaszyński Łukasz
Przetwarzanie danych osobowych 61.0 15.09.2022 12:02 Maria Kuźniar
Przetwarzanie danych osobowych 60.0 15.09.2022 09:49 Jarosław Rybarczyk
Przetwarzanie danych osobowych 59.0 15.09.2022 08:40 Maria Kuźniar
Przetwarzanie danych osobowych 58.0 21.07.2022 12:58 Maria Kuźniar
Przetwarzanie danych osobowych 57.0 29.06.2022 15:27 Maria Kuźniar
Przetwarzanie danych osobowych 56.0 21.06.2022 13:47 Maria Kuźniar
Przetwarzanie danych osobowych 55.0 14.06.2022 16:31 Maria Kuźniar
Przetwarzanie danych osobowych 54.0 30.03.2022 09:12 Bartłomiej Celejewski
Przetwarzanie danych osobowych 53.0 15.02.2022 10:48 Bartłomiej Celejewski
Przetwarzanie danych osobowych 52.0 05.10.2021 15:46 Bartłomiej Celejewski
Przetwarzanie danych osobowych 51.0 30.08.2021 11:21 Justyna Maletka
Przetwarzanie danych osobowych 50.0 29.06.2021 19:47 Urszula Konopczyńska-Mendyka
Przetwarzanie danych osobowych 49.0 29.06.2021 13:32 Bartłomiej Celejewski
Przetwarzanie danych osobowych 48.0 14.04.2021 15:33 Bartłomiej Celejewski
Przetwarzanie danych osobowych 47.0 07.04.2021 11:57 Bartłomiej Celejewski
Przetwarzanie danych osobowych 46.0 18.02.2021 08:45 Bartłomiej Celejewski
Przetwarzanie danych osobowych 45.0 29.01.2021 15:44 Bartłomiej Celejewski
Przetwarzanie danych osobowych 44.0 29.01.2021 11:56 Bartłomiej Celejewski
Przetwarzanie danych osobowych 43.0 26.01.2021 10:47 Bartłomiej Celejewski
Przetwarzanie danych osobowych 42.0 15.01.2021 00:13 Bartłomiej Celejewski
Przetwarzanie danych osobowych 41.0 31.12.2020 10:38 Bartłomiej Celejewski
Przetwarzanie danych osobowych 40.0 22.12.2020 12:20 Bartłomiej Celejewski
Przetwarzanie danych osobowych 39.0 22.12.2020 10:16 Bartłomiej Celejewski
Przetwarzanie danych osobowych 38.0 03.12.2020 13:18 Bartłomiej Celejewski
Przetwarzanie danych osobowych 37.0 02.12.2020 11:47 Bartłomiej Celejewski
Przetwarzanie danych osobowych 36.0 27.11.2020 08:54 Bartłomiej Celejewski
Przetwarzanie danych osobowych 35.0 26.11.2020 14:53 Bartłomiej Celejewski
Przetwarzanie danych osobowych 34.0 20.11.2020 14:47 Bartłomiej Celejewski
Przetwarzanie danych osobowych 33.0 06.11.2020 16:50 Bartłomiej Celejewski
Przetwarzanie danych osobowych 32.0 06.11.2020 13:52 Bartłomiej Celejewski
Przetwarzanie danych osobowych 31.0 06.11.2020 09:14 Bartłomiej Celejewski
Przetwarzanie danych osobowych 30.0 05.11.2020 14:22 Bartłomiej Celejewski
Przetwarzanie danych osobowych 29.0 27.10.2020 12:05 Bartłomiej Celejewski
Przetwarzanie danych osobowych 28.0 12.10.2020 11:33 Bartłomiej Celejewski
Przetwarzanie danych osobowych 27.0 25.09.2020 11:06 Bartłomiej Celejewski
Przetwarzanie danych osobowych 26.0 10.08.2020 09:40 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 25.0 01.07.2020 11:25 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 24.0 26.06.2020 15:24 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 23.0 12.06.2020 08:59 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 22.0 04.06.2020 09:53 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 21.0 22.05.2020 09:00 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 20.0 18.05.2020 07:51 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 19.0 13.05.2020 15:15 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 18.0 20.04.2020 12:22 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 17.0 20.04.2020 10:08 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 16.0 20.04.2020 08:34 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 15.0 17.04.2020 11:45 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 14.0 17.04.2020 09:50 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 13.0 16.03.2020 10:39 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 12.0 13.03.2020 14:32 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 11.0 11.03.2020 14:52 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 10.0 11.03.2020 14:06 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 9.0 09.03.2020 08:45 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 8.0 18.12.2019 09:20 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 7.0 14.12.2019 15:09 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 6.0 29.11.2019 13:32 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 5.0 29.11.2019 10:10 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 4.0 23.09.2019 20:24 Kinga Łuszczyńska
Przetwarzanie danych osobowych 3.0 12.09.2019 10:39 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 2.0 18.06.2019 09:03 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 1.9 14.05.2019 15:01 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 1.8 14.05.2019 14:30 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 1.7 14.05.2019 13:06 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 1.6 14.05.2019 11:36 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 1.5 08.04.2019 13:34 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 1.4 04.04.2019 09:26 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 1.3 04.04.2019 09:22 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 1.2 04.02.2019 11:46 Mateusz Klimczak
Przetwarzanie danych osobowych 1.1 04.02.2019 10:52 Mateusz Klimczak
Dane osobowe 1.0 24.05.2018 16:35 Kinga Łuszczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}