Praca

Możesz pracować w służbie cywilnej, jeżeli:

 • spełniasz wymagania niezbędne wymienione w ogłoszeniu,
 • złożysz kompletną ofertę w terminie,
 • ukończysz postępowanie naborowe z najlepszym wynikiem.

Gdzie znajdziesz informacje o wolnych stanowiskach

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia,
 3. w infokiosku przy ul. Miodowej 15 w Warszawie.

Jakie dokumenty musisz złożyć

 • list motywacyjny - własnoręcznie podpisany
 • życiorys/CV
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • oświadczenie, że korzystasz z pełni praw publicznych – własnoręcznie podpisane
 • oświadczenie, że nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie i nieskazaniu za umyślne przestępstwo skarbowe – własnoręcznie podpisane
 • oświadczenie, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – własnoręcznie podpisane
 • kopia dokumentu, który potwierdza twoje polskie obywatelstwo lub oświadczenie, że jesteś obywatelem polskim
  • jeżeli jesteś cudzoziemcem, możesz zostać zatrudniony na niektórych stanowiskach, jeśli złożysz dokument potwierdzający znajomość języka polskiego
 • kopie dokumentów, które potwierdzają wymagany staż pracy lub doświadczenie
  • staż pracy/doświadczenie zawodowego musisz potwierdzić kopiami: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, ocen okresowych, opinii czy referencji;
 • kopie dokumentów, które potwierdzają znajomość języka obcego
  • jeżeli na stanowisku pracy wymagana jest znajomość języka obcego, musisz dołączyć kopie dokumentów o znajomości tego języka na wymaganym poziomie;
 • uprawnienia
  • jeżeli na danym stanowisku pracy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień, musisz dołączyć kopie dokumentów, które potwierdzają, że je masz;
 • tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym
  • do dokumentów w języku obcym, dołącz kopie w języku polskim potwierdzone przez tłumacza przysięgłego. Wyjątkiem są certyfikaty potwierdzające znajomość języka obcego;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Pamiętaj: Kompletna aplikacja musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Kopia umowy o pracę nie potwierdza stażu pracy lub doświadczenia zawodowego. Jeśli złożysz dodatkowe dokumenty, będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełnienia wymagań dodatkowych.

docx Wzór oświadczenia

0.01MB

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Jeśli jesteś osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności dołącz do aplikacji kopię dokumentu potwierdzającą niepełnosprawność. Jako osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności będziesz traktowana na równi z pozostałymi kandydatami ubiegającymi się o dane stanowisko.

Komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów. Jeśli znajdziesz się wśród pięciu najlepszych kandydatów masz pierwszeństwo w zatrudnieniu.

Gdzie złożyć aplikację

 • osobiście w Kancelarii Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w godz. 8.15-16.15
 • przesłać pocztą na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Biuro Kadr

Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Kiedy złożyć aplikację

Termin składania aplikacji znajdziesz w ogłoszeniu o naborze. Jeśli prześlesz dokumenty pocztą, o dotrzymaniu terminu zadecyduje data stempla pocztowego.

Uwaga: Jeśli spełniłeś wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu, to powiadomimy cię telefonicznie lub e-mailowo o terminie kolejnego etapu naboru.

 

Twoja oferta jest rozpatrywana, kiedy:

 • złożona została w terminie.
 • zawiera stanowisko, nazwę komórki organizacyjnej, numer ogłoszenia,
 • zawiera wszystkie wymagane dokumenty wskazane w ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje

Każde ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy zawiera informacje o metodach i technikach naboru.

Zasady przeprowadzania naboru do korpusu służby cywilnej

Nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 13.03.2018 10:53
Osoba publikująca: Rafał Babraj
Zmodyfikowano: 14.05.2019 15:27
Osoba modyfikująca: Mateusz Klimczak
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Praca 1.0 13.03.2018 10:53 Rafał Babraj Rafał Babraj
Praca 1.1 21.01.2019 12:40 Rafał Babraj Mateusz Klimczak
Praca i praktyki 1.2 14.05.2019 15:27 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP