Praca

Możesz pracować w służbie cywilnej, jeżeli:

 • spełniasz wymagania niezbędne wymienione w ogłoszeniu,
 • złożysz kompletną ofertę w terminie,
 • ukończysz postępowanie naborowe z najlepszym wynikiem.

Gdzie znajdziesz informacje o wolnych stanowiskach

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia,
 3. w infokiosku przy ul. Miodowej 15 w Warszawie.

Jakie dokumenty musisz złożyć

 • list motywacyjny - własnoręcznie podpisany
 • życiorys/CV
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • oświadczenie, że korzystasz z pełni praw publicznych – własnoręcznie podpisane
 • oświadczenie, że nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie i nieskazaniu za umyślne przestępstwo skarbowe – własnoręcznie podpisane
 • oświadczenie, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – własnoręcznie podpisane
 • kopia dokumentu, który potwierdza twoje polskie obywatelstwo lub oświadczenie, że jesteś obywatelem polskim
  • jeżeli jesteś cudzoziemcem, możesz zostać zatrudniony na niektórych stanowiskach, jeśli złożysz dokument potwierdzający znajomość języka polskiego
 • kopie dokumentów, które potwierdzają wymagany staż pracy lub doświadczenie
  • staż pracy/doświadczenie zawodowego musisz potwierdzić kopiami: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, ocen okresowych, opinii czy referencji;
 • kopie dokumentów, które potwierdzają znajomość języka obcego
  • jeżeli na stanowisku pracy wymagana jest znajomość języka obcego, musisz dołączyć kopie dokumentów o znajomości tego języka na wymaganym poziomie;
 • uprawnienia
  • jeżeli na danym stanowisku pracy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień, musisz dołączyć kopie dokumentów, które potwierdzają, że je masz;
 • tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym
  • do dokumentów w języku obcym, dołącz kopie w języku polskim potwierdzone przez tłumacza przysięgłego. Wyjątkiem są certyfikaty potwierdzające znajomość języka obcego;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Pamiętaj: Kompletna aplikacja musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Kopia umowy o pracę nie potwierdza stażu pracy lub doświadczenia zawodowego. Jeśli złożysz dodatkowe dokumenty, będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełnienia wymagań dodatkowych.

docx oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

0.02MB

docx oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

0.02MB

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Jeśli jesteś osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności dołącz do aplikacji kopię dokumentu potwierdzającą niepełnosprawność. Jako osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności będziesz traktowana na równi z pozostałymi kandydatami ubiegającymi się o dane stanowisko.

Komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów. Jeśli znajdziesz się wśród pięciu najlepszych kandydatów masz pierwszeństwo w zatrudnieniu.

Gdzie złożyć aplikację

 • osobiście w Kancelarii Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w godz. 8.15-16.15
 • przesłać pocztą na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Biuro Kadr

Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Kiedy złożyć aplikację

Termin składania aplikacji znajdziesz w ogłoszeniu o naborze. Jeśli prześlesz dokumenty pocztą, o dotrzymaniu terminu zadecyduje data stempla pocztowego.

Uwaga: Jeśli spełniłeś wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu, to powiadomimy cię telefonicznie lub e-mailowo o terminie kolejnego etapu naboru.

 

Twoja oferta jest rozpatrywana, kiedy:

 • złożona została w terminie.
 • zawiera stanowisko, nazwę komórki organizacyjnej, numer ogłoszenia,
 • zawiera wszystkie wymagane dokumenty wskazane w ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje

Każde ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy zawiera informacje o metodach i technikach naboru.

Zasady przeprowadzania naboru do korpusu służby cywilnej

Nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 13.03.2018 10:53
Osoba publikująca: Rafał Babraj
Zmodyfikowano: 21.06.2019 09:41
Osoba modyfikująca: Mateusz Klimczak
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Praca 1.0 13.03.2018 10:53 Rafał Babraj Rafał Babraj
Praca 1.1 21.01.2019 12:40 Rafał Babraj Mateusz Klimczak
Praca i praktyki 1.2 14.05.2019 15:27 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak
Praca i praktyki 1.3 21.06.2019 09:40 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP