Kształcenie cudzoziemców w języku polskim

W Polsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą się kształcić następujące grupy cudzoziemców:

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Polsce;
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Polski;
 • pracownicy migrujący, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają w Polsce;
 • cudzoziemcy, którym w Polsce udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
 • cudzoziemcy, którym w Polsce udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2011 r. Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.);
 • cudzoziemcy, którym w Polsce udzielono ochrony uzupełniającej;
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Pozostali cudzoziemcy, nie wymienieni w art. 43 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5, ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na podstawie:

 • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 • decyzji ministra szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego wart. 33 ust. 2 (ministra zdrowia w odniesieniu do uczelni przez niego nadzorowanych);
 • decyzji rektora uczelni.

Cudzoziemcy mogą się kształcić w Polsce na następujących warunkach finansowych:

 • jako stypendyści strony polskiej – stypendium Rządu Polskiego, wypłacane ze środków Ministerstwa Zdrowia (osoby z udokumentowanym polskim pochodzeniem/narodowości polskiej);
 • na zasadach odpłatności;
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych (bez stypendium ministra zdrowia i bez obowiązku uiszczania opłat za kształcenie).

Maksymalna wysokość stypendiów przyznawanych przez ministra zdrowia

Maksymalna wysokość stypendiów, o których mowa w art. 43 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017 r. poz. 2183) przyznawanych przez Ministra Zdrowia wynosi 1350,00 zł miesięcznie. Komunikat stosuje się od 1 października 2017 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617 )
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2013 r., poz. 26 )
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2012 r., poz. 1082, z późn. zm. )
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 903 )
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. nr 108, poz. 908 )
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 )
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. z 2006 r. nr 190, poz. 1406, z późn. zm. )
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz.U. z 2011 r. nr 196, poz. 1168, z późn. zm. )
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2007 r. nr 180, poz. 1280, z późn. zm. )