W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności Ministerstwa Aktywów Państwowych

Deklaracja dostępności serwisu Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Ministerstwo Aktywów Państwowych zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, które nie posiadają napisów dla osób niesłyszących. Napisy do filmów będą sukcesywnie dodawane.

Może się również zdarzyć sytuacja, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt z Panią Renatą Baran (Biuro Ministra), pod adresem Renata.Baran@map.gov.pl lub telefonicznie, pod numerem telefonu : 22 695 85 34.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy kierować do ww. osoby kontaktowej, tj. do Pani Renaty Baran.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ministerstwo Aktywów Państwowych, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa

Wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwane, pochylnię i transporter przyschodowy.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia, przy ulicy Wspólnej 6. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, które są dostosowane również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz i pomieszczenie na parterze. Do korytarza z lewej strony prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej.

Windy, które są przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadają przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre  z nich - syntezator mowy.

Korytarze dzielone są drzwiami z samozamykaczami. Część toalet jest przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na dziedzińcu wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń mogą wejść osoby z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W ministerstwie nie ma pętli indukcyjnych.

Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, Ministerstwo Aktywów Państwowych umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Ministerstwie, za pomocą Elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika można zgłosić również pisemnie na adres: Ministerstwo Aktywów Państwowych, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, za pomocą poczty elektronicznej: sekretariatbdg@map.gov.pl,  albo telefonicznie za pomocą osoby trzeciej na numer telefonu: 22 695 86 00 lub wysyłając faks na numerr: 22 695 96 00.

Więcej informacji o obsłudze osób z niepełnosprawnościami można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Aktywów Państwowych.