W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych

Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. k i art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym przeprowadza komisja wyznaczona przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

Do czasu ustąpienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przeprowadzanie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych zostało zawieszone.

 

Lista osób, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad/organów nadzorczych

Ministerstwo Aktywów Państwowych prowadzi listę osób, o których mowa w art. 19 ust. 1. pkt 1 lit. h-k ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, tj. osoby które złożyły egzamin:

- przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,

- przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,

- przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,

- przed komisję egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

Fakt złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu potwierdza dyplom wydany przez właściwy organ. W przypadku utraty dyplomu, możliwe jest wydanie na wniosek osoby zainteresowanej pisemnego potwierdzenia złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej:

- na adres:

Ministerstwo Aktywów Państwowych

Biuro Ministra

ul. Krucza 36  / Wspólna 6

00-522 Warszawa

- składając w biurze podawczym Ministerstwa Aktywów Państwowych,

- za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP (odpowiedź zostanie udzielona w formie papierowej).

Ministerstwo Aktywów Państwowych nie prowadzi ewidencji, w której odnotowuje fakt posiadania stopni naukowych, tytułów zawodowych, certyfikatów lub ukończenia studiów MBA, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. a-g ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Ich posiadanie potwierdzają dokumenty wydane przez uprawnione do tego organy i instytucje.

Kontakt

Ministerstwo Aktywów Państwowych

ul. Krucza 36/Wspólna 6

00-522 Warszawa

e-mail: egzamin@map.gov.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Minister Aktywów Państwowych, z siedzibą w Warszawie (00-522), ul. Krucza 36/Wspólna 6

Inspektor Ochrony Danych

Monika Pietrzykowska (mail: iodo@map.gov.pl)

Cel przetwarzania

Udzielenie odpowiedzi na korespondencję

Podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO to jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Udostępnianie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności Pani/Pana imię i nazwisko, stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.)

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Okres

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt

Twoje prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych

Organ nadzorczy

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);

Dobrowolność

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie ich uniemożliwi udzielenie odpowiedzi

Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Materiały

Wniosek - potwierdzenie egzaminu
wniosek​_potwierdzenie​_egzaminu.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.03.2020 22:07 Ilona Bartkowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Beata Trejnowska/Justyna Woś
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 7.0 12.05.2020 11:32 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 6.0 12.05.2020 11:31 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 5.0 12.05.2020 11:30 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 4.0 12.05.2020 11:25 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 3.0 12.05.2020 10:33 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 2.0 07.05.2020 10:09 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 1.0 31.03.2020 22:07 Ilona Bartkowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP