W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych

Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. k i art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, przeprowadza komisja wyznaczona przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 125).

Regulamin przeprowadzania egzaminu określa rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych (Dz.U. poz. 462).

Za organizację egzaminów odpowiada Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Egzamin składa się z dwóch części, przeprowadzanych w tym samym dniu:

 1) pisemnej – test jednokrotnego wyboru składający się ze 100 pytań; czas przeznaczony na rozwiązanie testu - 100 minut;
 2) ustnej – podczas której osoba zdająca odpowiada na pytania problemowe zadawane bezpośrednio przez członków komisji egzaminacyjnej. Warunkiem dopuszczenia kandydata dla części ustnej egzaminu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na nie mniej niż 75 pytań testu.

Egzamin uznaje się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego z obu części egzaminu.

Ponowne przystąpienie do egzaminu w każdym przypadku wymaga udziału w obu częściach egzaminu.

Kontakt

Ministerstwo Aktywów Państwowych

ul. Krucza 36/Wspólna 6

00-522 Warszawa

e-mail: egzamin@map.gov.pl

tel. 022/695 85 11, 695 89 67

 

Klauzula informacyjna dla osób, których dane przetwarzane są w celu rozpatrzenia korespondencji w zakresie organizacji i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków organów nadzorczych oraz prowadzenia listy osób, które złożyły egzamin z wynikiem pozytywnym

Administrator Danych Osobowych

Minister Aktywów Państwowych, z siedzibą w Warszawie (00-522),
ul. Krucza 36/Wspólna 6.

Inspektor Ochrony Danych

W MAP[1] wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować kierując korespondencję na adres e-mail: iodo@map.gov.pl .

Cel przetwarzania

Rozpatrzenie korespondencji w związku realizacją zadań ustawowo powierzonych Ministrowi Aktywów Państwowych w zakresie organizacji
i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków organów nadzorczych oraz prowadzenia listy osób, które złożyły egzamin z wynikiem pozytywnym.

Podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO[2] tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz   rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych.

Udostępnianie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów oraz podmiotom,
z którymi MAP zawarło umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie świadczonych przez nie na rzecz MAP usług.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez MAP przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a następnie w celu archiwalnym przez okres wskazany w obowiązującym w MAP jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania. Ponadto – jeżeli wynika to z przepisów prawa – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.

Organ nadzorczy

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku
z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych służy realizacji wymogu ustawowego. Brak danych uniemożliwi rozpatrzenie korespondencji.

Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

W celu realizacji praw wynikających z RODO wnioski można złożyć:

  • osobiście w siedzibie MAP,
  • elektronicznie na adres mailowy: iodo@map.gov.pl,
  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, skrzynka podawcza ePUAP: /MAktywow/SkrytkaESP;
  • listownie na adres siedziby MAP.

Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w MAP znajdują się na stronie internetowej MAP w zakładce: Polityka przetwarzania danych osobowych.

 


[1] Ministerstwo Aktywów Państwowych;

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

 

Materiały

Wniosek o wpisanie na listę uczestników egzaminu
Wniosek-wniosek​_o​_wpisanie​_na​_listę​_uczestników​_egzaminu.doc 0.02MB
Formularz​_kwestionariusza​_osobowego
Formularz​_kwestionariusza​_osobowego.docx 0.03MB
Rezygnacja z przystąpienia do egzaminu
Wniosek-rezygnacja​_z​_przystąpienia​_do​_egzaminu.doc 0.03MB
Potwierdzenie złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym
Wniosek–potwierdzenie​_złożenia​_egzaminu​_z​_wynikiem​_pozytywnym.doc 0.03MB
Podstawowe akty prawne
Podstawowe​_akty​_prawne.docx 0.02MB
Przykładowa literatura
Przykładowa​_literatura.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.03.2020 22:07 Ilona Bartkowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Beata Trejnowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 52.0 03.04.2024 10:35 Anna Błaszczak
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 51.0 03.04.2024 10:10 Anna Błaszczak
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 50.0 03.04.2024 09:38 Anna Błaszczak
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 49.0 03.04.2024 09:15 Anna Błaszczak
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 48.0 02.04.2024 09:03 Anna Błaszczak
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 47.0 02.04.2024 08:58 Anna Błaszczak
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 46.0 02.04.2024 08:35 Anna Błaszczak
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 45.0 16.02.2024 15:27 Piotr Wasiak
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 44.0 16.02.2024 15:07 Piotr Wasiak
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 43.0 16.02.2024 15:03 Agnieszka Sadlakowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 42.0 06.04.2022 09:25 Anna Błaszczak
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 41.0 06.04.2022 08:50 Anna Błaszczak
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 40.0 06.04.2022 08:42 Anna Błaszczak
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 39.0 06.04.2022 08:40 Anna Błaszczak
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 38.0 28.03.2022 10:45 Anna Błaszczak
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 37.0 20.01.2022 07:35 Beata Trejnowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 36.0 03.01.2022 13:59 Beata Trejnowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 35.0 09.12.2021 15:07 Beata Trejnowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 34.0 09.12.2021 15:05 Beata Trejnowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 33.0 29.11.2021 14:43 Beata Trejnowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 32.0 14.10.2021 13:20 Beata Trejnowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 31.0 06.10.2021 10:57 Beata Trejnowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 30.0 10.06.2021 14:39 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 29.0 11.03.2021 10:09 Beata Trejnowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 28.0 19.02.2021 11:40 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 27.0 17.02.2021 10:13 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 26.0 20.11.2020 11:36 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 25.0 23.10.2020 14:19 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 24.0 23.10.2020 14:16 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 23.0 09.09.2020 09:54 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 22.0 12.08.2020 13:36 Renata Baran
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 21.0 12.08.2020 13:34 Renata Baran
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 20.0 22.07.2020 14:37 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 19.0 22.07.2020 14:36 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 18.0 22.07.2020 14:35 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 17.0 22.07.2020 14:31 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 16.0 20.07.2020 13:55 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 15.0 06.07.2020 14:31 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 14.0 29.06.2020 13:28 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 13.0 29.06.2020 13:26 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 12.0 29.06.2020 10:24 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 11.0 26.06.2020 18:25 Renata Baran
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 10.0 26.06.2020 18:22 Renata Baran
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 9.0 26.06.2020 18:11 Renata Baran
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 8.0 15.06.2020 08:45 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 7.0 12.05.2020 11:32 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 6.0 12.05.2020 11:31 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 5.0 12.05.2020 11:30 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 4.0 12.05.2020 11:25 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 3.0 12.05.2020 10:33 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 2.0 07.05.2020 10:09 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 1.0 31.03.2020 22:07 Ilona Bartkowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}