W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych

Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. k i art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, przeprowadza komisja wyznaczona przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

Regulamin przeprowadzania egzaminu określa rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych.

Za organizację egzaminów odpowiada Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Egzamin składa się z dwóch części, przeprowadzanych w tym samym dniu:

 1) pisemnej – test wielokrotnego wyboru składający się ze 150 pytań; czas przeznaczony na rozwiązanie testu - 150 minut;
 2) ustnej – podczas której osoba zdająca odpowiada na pytania zadawane bezpośrednio przez członków komisji egzaminacyjnej. Warunkiem dopuszczenia kandydata dla części ustnej egzaminu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na nie mniej niż 100 pytań testu.

Egzamin uznaje się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego z obu części egzaminu.

Ponowne przystąpienie do egzaminu w każdym przypadku wymaga udziału w obu częściach egzaminu.

Wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu

Prosimy osoby przystępujące do egzaminu o zapoznanie się z wytycznymi i stosowanie się do informacji w nich zawartych.

Wytyczne Ministra Aktywów Państwowych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów dla kandydatów na członków organów nadzorczych (wyciąg)

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, członek Komisji Egzaminacyjnej, osoba wspomagająca) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, członek Komisji Egzaminacyjnej oraz osoba wspomagająca uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Stawiennictwo zdającego z naruszeniem warunków określonych w pkt 1-2 stanowi zakłócenie przebiegu egzaminu i jest podstawą do wykluczenia tego zdającego z egzaminu.
 4. Na terenie Urzędu obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy w poruszaniu się oraz w przypadku zdających – matek karmiących dziecko piersią (na czas przywiezienia dziecka do karmienia i odebrania dziecka po karmieniu).
 5. Podczas rejestracji wejścia do Urzędu zdający okazuje dokument tożsamości ze zdjęciem w sposób umożliwiający jego odczytanie, bez kontaktu dotykowego z dokumentem osoby rejestrującej.
 6. W trakcie egzaminu nie będzie zapewniona szatnia, a każdy zdający przechowuje swoje okrycia wierzchnie oraz torby ze swoimi rzeczami w obrębie zajętego przez siebie miejsca w pomieszczeniu, w którym oczekuje na kolejne etapy egzaminu, w sposób uniemożliwiający kontakt dotykowy osobom trzecim. Nadzór nad rzeczami zapewnia osoba wspierająca przebieg egzaminu.
 7. Na egzaminie zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.
 8. Obowiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin.
 9. Zdający może korzystać wyłącznie z materiałów udostępnionych przez Komisję Egzaminacyjną (uprzednio zdezynfekowanych).
 10. Organizator nie zapewnia wody pitnej ani posiłków. Zdający mogą przynieść na egzamin własne napoje i przekąski.
 11. Czekając na wejście do budynku, w którym znajduje się sala egzaminacyjna zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m) lub – gdy nie jest możliwe zachowanie 2 m odległości od innych osób – mają zakryte usta i nos. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej wewnątrz budynku zdający mają zakryte usta i nos.
 12. Na teren Urzędu mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno - lub wielorazową, materiałem, przyłbicą).Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 13. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia przez wszystkich zdających egzaminu miejsc w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1)    podchodzi do niego członek Komisji Egzaminacyjnej/osoba wspomagająca,
  2)    wychodzi do toalety,
  3)    oddaje pracę i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 14. Zarówno zdający, jak i członkowie Komisji Egzaminacyjnej/osoby wspomagające mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków Komisji Egzaminacyjnej).
 15. Przy wejściu na salę egzaminacyjną oraz przy toaletach należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren sali egzaminacyjnej/korzystające z toalet. Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
 16. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed obiektem, w którym przeprowadzany jest egzamin oraz bezpośrednio przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu każdej części egzaminu.
 17. Zdający wchodzą na salę egzaminacyjną pojedynczo, przy zachowaniu dystansu co najmniej 2 m od innych osób, po obligatoryjnej dezynfekcji rąk, która poprzedza pozostałe czynności przygotowawcze (np. losowanie numeru miejsca, itp).

Kontakt

Ministerstwo Aktywów Państwowych

ul. Krucza 36/Wspólna 6

00-522 Warszawa

e-mail: egzamin@map.gov.pl

tel. 022/695 85 11, 695 89 67

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Minister Aktywów Państwowych, z siedzibą w Warszawie (00-522), ul. Krucza 36/Wspólna 6

Inspektor Ochrony Danych

Anna Ankiewicz (mail: iodo@map.gov.pl)

Cel przetwarzania

Udzielenie odpowiedzi na korespondencję

Podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO to jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Udostępnianie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności Pani/Pana imię i nazwisko, stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.)

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Okres

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt

Twoje prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych

Organ nadzorczy

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);

Dobrowolność

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie ich uniemożliwi udzielenie odpowiedzi

Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Materiały

Wniosek - wniosek o wpisanie na listę uczestników egzaminu
Wniosek​_-​_wniosek​_o​_wpisanie​_na​_listę​_uczestników​_egzaminu​_n.doc 0.02MB
Formularz kwestionariusza osobowego.doc
Formularz​_kwestionariusza​_osobowego.doc 0.04MB
Wniosek - rezygnacja z przystąpienia do egzaminu
Wniosek​_-​_rezygnacja​_z​_przystąpienia​_do​_egzaminu​_n.doc 0.03MB
Wniosek - potwierdzenie złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym
Wniosek​_–​_potwierdzenie​_złożenia​_egzaminu​_z​_wynikiem​_pozytywnym​_n.doc 0.03MB
Podstawowe​_akty​_prawne.docx
Podstawowe​_akty​_prawne.docx 0.02MB
Przykładowa literatura
Przykładowa​_literatura.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.03.2020 22:07 Ilona Bartkowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Beata Trejnowska/Justyna Woś
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 23.0 09.09.2020 09:54 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 22.0 12.08.2020 13:36 Renata Baran
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 21.0 12.08.2020 13:34 Renata Baran
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 20.0 22.07.2020 14:37 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 19.0 22.07.2020 14:36 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 18.0 22.07.2020 14:35 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 17.0 22.07.2020 14:31 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 16.0 20.07.2020 13:55 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 15.0 06.07.2020 14:31 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 14.0 29.06.2020 13:28 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 13.0 29.06.2020 13:26 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 12.0 29.06.2020 10:24 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 11.0 26.06.2020 18:25 Renata Baran
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 10.0 26.06.2020 18:22 Renata Baran
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 9.0 26.06.2020 18:11 Renata Baran
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 8.0 15.06.2020 08:45 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 7.0 12.05.2020 11:32 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 6.0 12.05.2020 11:31 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 5.0 12.05.2020 11:30 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 4.0 12.05.2020 11:25 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 3.0 12.05.2020 10:33 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 2.0 07.05.2020 10:09 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 1.0 31.03.2020 22:07 Ilona Bartkowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP