W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych

Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. k i art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, przeprowadza komisja wyznaczona przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

Regulamin przeprowadzania egzaminu określa rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych.

Za organizację egzaminów odpowiada Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Egzamin składa się z dwóch części, przeprowadzanych w tym samym dniu:

 1) pisemnej – test wielokrotnego wyboru składający się ze 150 pytań; czas przeznaczony na rozwiązanie testu - 150 minut;
 2) ustnej – podczas której osoba zdająca odpowiada na pytania zadawane bezpośrednio przez członków komisji egzaminacyjnej. Warunkiem dopuszczenia kandydata dla części ustnej egzaminu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na nie mniej niż 100 pytań testu.

Egzamin uznaje się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego z obu części egzaminu.

Ponowne przystąpienie do egzaminu w każdym przypadku wymaga udziału w obu częściach egzaminu.

Kontakt

Ministerstwo Aktywów Państwowych

ul. Krucza 36/Wspólna 6

00-522 Warszawa

e-mail: egzamin@map.gov.pl

tel. 022/695 85 11, 695 89 67

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Minister Aktywów Państwowych, z siedzibą w Warszawie (00-522), ul. Krucza 36/Wspólna 6

Inspektor Ochrony Danych

Monika Pietrzykowska (mail: iodo@map.gov.pl)

Cel przetwarzania

Udzielenie odpowiedzi na korespondencję

Podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO to jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Udostępnianie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności Pani/Pana imię i nazwisko, stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.)

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Okres

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt

Twoje prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych

Organ nadzorczy

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);

Dobrowolność

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie ich uniemożliwi udzielenie odpowiedzi

Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Materiały

Wniosek​_-​_wniosek​_o​_wpisanie​_na​_listę​_uczestników​_egzaminu ​_1
Wniosek​_-​_wniosek​_o​_wpisanie​_na​_listę​_uczestników​_egzaminu.doc 0.02MB
Formularz kwestionariusza osobowego.doc
Formularz​_kwestionariusza​_osobowego.doc 0.04MB
Wniosek - rezygnacja z przystąpienia do egzaminu.doc
Wniosek​_-​_rezygnacja​_z​_przystąpienia​_do​_egzaminu.doc 0.03MB
Wniosek – potwierdzenie złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym.doc
Wniosek​_–​_potwierdzenie​_złożenia​_egzaminu​_z​_wynikiem​_pozytywnym.doc 0.03MB
Podstawowe​_akty​_prawne.docx
Podstawowe​_akty​_prawne.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.03.2020 22:07 Ilona Bartkowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Beata Trejnowska/Justyna Woś
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 15.0 06.07.2020 14:31 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 14.0 29.06.2020 13:28 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 13.0 29.06.2020 13:26 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 12.0 29.06.2020 10:24 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 11.0 26.06.2020 18:25 Renata Baran
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 10.0 26.06.2020 18:22 Renata Baran
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 9.0 26.06.2020 18:11 Renata Baran
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 8.0 15.06.2020 08:45 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 7.0 12.05.2020 11:32 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 6.0 12.05.2020 11:31 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 5.0 12.05.2020 11:30 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 4.0 12.05.2020 11:25 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 3.0 12.05.2020 10:33 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 2.0 07.05.2020 10:09 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 1.0 31.03.2020 22:07 Ilona Bartkowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP