W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych

Egzamin dla kandydatów do rad nadzorczych (banner)

Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. k i art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, przeprowadza komisja wyznaczona przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

Regulamin przeprowadzania egzaminu określa rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych.

Za organizację egzaminów odpowiada Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Egzamin składa się z dwóch części, przeprowadzanych w tym samym dniu:

 1) pisemnej – test wielokrotnego wyboru składający się ze 150 pytań; czas przeznaczony na rozwiązanie testu - 150 minut;
 2) ustnej – podczas której osoba zdająca odpowiada na pytania zadawane bezpośrednio przez członków komisji egzaminacyjnej. Warunkiem dopuszczenia kandydata dla części ustnej egzaminu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na nie mniej niż 100 pytań testu.

Egzamin uznaje się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego z obu części egzaminu.

Ponowne przystąpienie do egzaminu w każdym przypadku wymaga udziału w obu częściach egzaminu.

Wytyczne Ministra Aktywów Państwowych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów dla kandydatów na członków organów nadzorczych (wyciąg)

Wytyczne określają zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych, uwzględniające podejmowane środki bezpieczeństwa wynikające z zagrożenia zakażeniem SARS-CoV-2.

 1. 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, członek Komisji Egzaminacyjnej, osoba wspomagająca) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. 2. Zdający, członek Komisji Egzaminacyjnej oraz osoba wspomagająca uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie mogą przyjść na egzamin, jeżeli są objęci kwarantanną lub izolacją.
 3. 3. Stawiennictwo zdającego z naruszeniem warunków określonych w pkt 1 i 2 stanowi zakłócenie przebiegu egzaminu i jest podstawą do wykluczenia tego zdającego z egzaminu.
 4. 4. Na terenie Urzędu obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy w poruszaniu się oraz w przypadku zdających matek karmiących dziecko piersią (na czas przywiezienia dziecka do karmienia i odebrania dziecka po karmieniu).
 5. 5. Podczas rejestracji wejścia do Urzędu zdający okazuje dokument tożsamości ze zdjęciem w sposób umożliwiający jego odczytanie, w miarę możliwości bez kontaktu dotykowego z dokumentem osoby rejestrującej.
 6. 6. Zdający przechowuje swoje okrycia wierzchnie oraz torby ze swoimi rzeczami w szatni lub w obrębie zajętego przez siebie miejsca w pomieszczeniu, w którym oczekuje na kolejne etapy egzaminu, w sposób uniemożliwiający kontakt dotykowy osobom trzecim. Pozostawianie odzieży w szatni oraz jej odbiór odbywa się z zachowaniem co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy kolejnymi osobami.
 7. 7. Na egzaminie zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.
 8. 8. Organizator nie zapewnia wody pitnej ani posiłków. Zdający mogą przynieść na egzamin własne napoje i przekąski.
 9. 9. Czekając na wejście do budynku, w którym znajduje się sala egzaminacyjna, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 10. 10. Na teren Urzędu mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu, z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsc przez zdających i członków Komisji Egzaminacyjnej.
 11. 11. Rekomenduje się zdającym, członkom Komisji Egzaminacyjnej i osobom wspomagającym zakrycie ust i nosa przez cały okres trwania egzaminu.
 12. 12. Obowiązującą metodą osłony ust i nosa jest maseczka.
 13. 13. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej - w każdym etapie egzaminu - członek Komisji Egzaminacyjnej może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 14. 14. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 15. - kontaktuje się bezpośrednio z członkiem Komisji Egzaminacyjnej/osobą wspomagającą,
 16. - opuszcza salę egzaminacyjną.
 17. 15. W przypadku pozyskania takiej informacji, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej informuje członków Komisji Egzaminacyjnej oraz zdających, że do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie (podstawą informacji powinno być zaświadczenie lekarskie okazane przez zdającego).
 18. 16. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed obiektem, w którym przeprowadzany jest egzamin oraz bezpośrednio przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu każdej części egzaminu.
 19. 17. Zdający wchodzą na salę egzaminacyjną pojedynczo, przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób, po obligatoryjnej dezynfekcji rąk.
 20. 18. Jeżeli zdający lub członek Komisji Egzaminacyjnej/osoba wspomagająca przejawia objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej zapewnia odizolowanie takiej osoby poza salą egzaminacyjną z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób i zapewnieniem środków ochrony osobistej.

Kontakt

Ministerstwo Aktywów Państwowych

ul. Krucza 36/Wspólna 6

00-522 Warszawa

e-mail: egzamin@map.gov.pl

tel. 022/695 85 11, 695 89 67

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Minister Aktywów Państwowych, z siedzibą w Warszawie (00-522), ul. Krucza 36/Wspólna 6

Inspektor Ochrony Danych

Anna Ankiewicz (mail: iodo@map.gov.pl)

Cel przetwarzania

Udzielenie odpowiedzi na korespondencję

Podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO to jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Udostępnianie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności Pani/Pana imię i nazwisko, stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.)

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Okres

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt

Twoje prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych

Organ nadzorczy

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);

Dobrowolność

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie ich uniemożliwi udzielenie odpowiedzi

Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Materiały

Wniosek​_-​_wniosek​_o​_wpisanie​_na​_listę​_uczestników​_egzaminu
3​_Wniosek​_-​_wniosek​_o​_wpisanie​_na​_listę​_uczestników​_egzaminu.doc 0.02MB
Formularz kwestionariusza osobowego.doc
Formularz​_kwestionariusza​_osobowego.doc 0.04MB
Wniosek​_-​_rezygnacja​_z​_przystąpienia​_do​_egzaminu
2​_Wniosek​_-​_rezygnacja​_z​_przystąpienia​_do​_egzaminu.doc 0.03MB
Wniosek​_–​_potwierdzenie​_złożenia​_egzaminu​_z​_wynikiem​_pozytywnym
1​_Wniosek​_–​_potwierdzenie​_złożenia​_egzaminu​_z​_wynikiem​_pozytywnym.doc 0.03MB
Podstawowe​_akty​_prawne.docx
Podstawowe​_akty​_prawne.docx 0.02MB
Przykładowa literatura
Przykładowa​_literatura.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.03.2020 22:07 Ilona Bartkowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Beata Trejnowska/Justyna Woś
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 29.0 11.03.2021 10:09 Beata Trejnowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 28.0 19.02.2021 11:40 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 27.0 17.02.2021 10:13 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 26.0 20.11.2020 11:36 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 25.0 23.10.2020 14:19 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 24.0 23.10.2020 14:16 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 23.0 09.09.2020 09:54 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 22.0 12.08.2020 13:36 Renata Baran
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 21.0 12.08.2020 13:34 Renata Baran
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 20.0 22.07.2020 14:37 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 19.0 22.07.2020 14:36 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 18.0 22.07.2020 14:35 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 17.0 22.07.2020 14:31 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 16.0 20.07.2020 13:55 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 15.0 06.07.2020 14:31 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 14.0 29.06.2020 13:28 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 13.0 29.06.2020 13:26 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 12.0 29.06.2020 10:24 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 11.0 26.06.2020 18:25 Renata Baran
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 10.0 26.06.2020 18:22 Renata Baran
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 9.0 26.06.2020 18:11 Renata Baran
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 8.0 15.06.2020 08:45 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 7.0 12.05.2020 11:32 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 6.0 12.05.2020 11:31 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 5.0 12.05.2020 11:30 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 4.0 12.05.2020 11:25 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 3.0 12.05.2020 10:33 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 2.0 07.05.2020 10:09 Ilona Bartkowska
Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych 1.0 31.03.2020 22:07 Ilona Bartkowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP