W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Ministerstwo Aktywów Państwowych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Ministra Aktywów Państwowych.

Ministerstwo zostało utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii (Dz. U. poz. 2290).

Minister Aktywów Państwowych, na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256), zmienionego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym  rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 496), kieruje działami administracji rządowej: gospodarka złożami kopalin oraz aktywa państwowe. Od 8 października 2020 r. Minister Aktywów Państwowych kieruje również działem łączność.

Dział gospodarka złożami kopalin obejmuje sprawy:

  1. Prowadzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, racjonalnej gospodarki złożami węglowodorów, węgla brunatnego, węgla kamiennego, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej i miedzi, w obszarze objętym wydobyciem;
  2. Uzgadniania koncesji na wydobywanie udzielanych przez ministra właściwego do spraw środowiska, w zakresie kopalin objętych własnością górniczą Skarbu Państwa;
  3. Współpracy w nadzorze nad wydobywaniem kopalin, o których mowa w pkt 1;
  4. Kwalifikacji w zakresie górnictwa.


Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin sprawuje nadzór nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Dział aktywa państwowe obejmuje sprawy dotyczące gospodarowania mieniem państwowym, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa – z wyjątkiem spraw, które na mocy przepisów odrębnych przypisane są innym działom administracji rządowej.

Ponadto minister właściwy do spraw aktywów państwowych:

  1. Reprezentuje Skarb Państwa w zakresie gospodarowania mieniem państwowych z wyjątkiem spraw, które na mocy przepisów odrębnych przypisane są innym działom administracji rządowej;
  2. Może inicjować politykę państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego, w celu zapewnienia jego racjonalnego i efektywnego wykorzystania, zwiększenia jego wartości oraz realizacji polityki gospodarczej państwa.