W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Ministerstwo Aktywów Państwowych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Ministra Aktywów Państwowych.

Ministerstwo zostało utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii (Dz.U. poz. 2290).

Minister Aktywów Państwowych, na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. (Dz.U. poz. 2256), kieruje działami administracji rządowej: energia oraz gospodarka złożami kopalin.

Dział energia obejmuje sprawy energii, surowców energetycznych i paliw, w szczególności:

  1. Polityki energetycznej państwa oraz udziału w kształtowaniu polityki energetycznej Unii Europejskiej.
  2. Rynków energii, surowców energetycznych i paliw, efektywności energetycznej, rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze.
  3. Bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa dostaw energii, surowców energetycznych i paliw.
  4. Infrastruktury energetycznej, w tym funkcjonowania systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju.
  5. Inicjowania, koordynowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie energii, surowców energetycznych i paliw oraz udział w pracach organów Unii Europejskiej.

Ministrowi właściwemu do spraw energii podlega Agencja Rezerw Materiałowych.

Do ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin należą sprawy:

  1. Nadzoru nad podmiotami gospodarczymi prowadzącymi eksploatację zasobów kopalin, ze szczególnym uwzględnieniem węglowodorów i węgla kamiennego oraz brunatnego, w tym uzgadniania polityki koncesyjnej i udzielania koncesji z ministrem właściwym do spraw środowiska w sprawach surowców energetycznych.
  2. Nadzoru nad wydobywaniem kopalin ze złóż.
  3. Dysponowania i zarządzania własnością górniczą Skarbu Państwa.
  4. Kwalifikacji w zakresie górnictwa.
  5. Udziału w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie gospodarki złożami kopalin.

Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin sprawuje nadzór nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.