W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Pracuj z nami

Poradnik dla kandydatów do pracy w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Nabory na wolne stanowiska w służbie cywilnej reguluje ustawa o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285 oraz z 2021 r. poz. 464).

Zgodnie z ww. przepisami rekrutacja prowadzona jest jedynie na konkretne ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy. Ogłoszenia ukazują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Aktywów Państwowych (https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe), na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (http://www.dsc.kprm.gov.pl) oraz umieszczane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie głównej Urzędu. Zapytania dotyczące procesu naboru w Ministerstwie Aktywów Państowych można kierować na adres: rekrutacja@map.gov.pl

1. CV i list motywacyjny

 • CV i list motywacyjny powinny być zindywidualizowane i ściśle dopasowane do oferty pracy
 • powinny być napisane zwięźle i rzeczowo – zbyt duża liczba informacji napisana drobnym drukiem, bez zachowania odstępów zniechęca do czytania
 • powinny zawierać informacje wymagane w ogłoszeniu (np. od kiedy do kiedy trwało zatrudnienie w danej firmie wraz z krótkim opisem głównych obowiązków; stopień znajomości języków obcych itp.)
 • konieczne jest podanie: aktualnego telefonu, adresu e-mail, miejsca zamieszkania
 • przy opisywaniu doświadczenia zawodowego należy poświęcić więcej miejsca stanowiskom czy branżom, mającym związek z ogłoszeniem
 • pisząc o osiągnięciach zawodowych należy podawać fakty i unikać bazowania na cechach charakteru
 • mając wyższe wykształcenie można w CV pominąć szkołę średnią, chyba, że miała ona specjalistyczny charakter, istotny dla danej pracy
 • należy unikać: ogólnikowych informacji, nieprawdziwych danych (łatwo je zweryfikować podczas rozmowy), samochwalstwa, błędów gramatycznych i stylistycznych, niechlujstwa

2. Inne dokumenty

 • konieczne jest dołączenie wszystkich dokumentów wymienionych w ogłoszeniu jako niezbędnych (w przeciwnym razie oferta może być odrzucona z powodów formalnych przy pierwszej selekcji dokumentów)
 • nie należy dołączać zbędnych, w danym procesie rekrutacji, dokumentów (np. kopii zaświadczeń ze wszystkich szkoleń, świadectwa maturalnego - w przypadku kiedy jest wymagane poświadczenie wyższego wykształcenia itp.), im bardziej zwięzła i rzeczowa oferta tym lepiej
 • jeżeli ogłoszenie wymaga udokumentowania doświadczenia zawodowego o określonej długości lub w określonej dziedzinie, oferta powinna zawierać:
  • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń, z których wyraźnie wynika data początkowa i końcowa zatrudnienia (nie należy załączać umów o pracę i aneksów – z nich nie wynika długość doświadczenia zawodowego),
  • dokumenty zawierające zakres czynności na danym stanowisku (np. kopia opisu stanowiska pracy),
  • ew. krótki opis zakresu czynności w CV
 • oświadczenia wymagane w danej ofercie muszą być podpisane i opatrzone aktualną datą
 • wzór oświadczenia (do pobrania w materiałach poniżej)
 • dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, należy przetłumaczyć na język polski
 • w przypadku posiadania dyplomu studiów wyższych z uczelni zagranicznej, kandydat dołącza do aplikacji kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego (informacje dotyczące uznawalności dyplomów zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki)
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia dokumentów)

Najczęściej popełniane błędy w ofertach pracy:

 • brak podpisu pod oświadczeniami
 • załączenie oświadczeń skierowanych do innej instytucji
 • brak dokumentów poświadczających długość doświadczenia zawodowego lub załączanie umów o pracę, aneksów itp., z których nie można wyliczyć długości doświadczenia
 • błędy ortograficzne i stylistyczne

Materiały

Oświadczenia na potrzeby naboru
Oświadczenia​_na​_potrzeby​_naboru.doc 0.03MB

3. Proces rekrutacji i selekcji

 • należy zebrać informacje o ministerstwie (zakres działania, struktura, członkowie kierownictwa, ważne wydarzenia itp. – najwięcej informacji można zdobyć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/aktywa-panstwowe)
 • należy zebrać informacje o komórce organizacyjnej i stanowisku, na które prowadzony jest nabór (Internet, BIP MAP, telefon wskazany w ogłoszeniu itd.)
 • należy przeanalizować ogłoszenie, a zwłaszcza zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku oraz wymagania
 • należy zebrać informacje o służbie cywilnej (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285 oraz z 2021 r. poz. 464).)
 • można przygotować pytania do zadania podczas rozmowy rekrutacyjnej

Najczęściej stosowane w MAP etapy rekrutacji i selekcji:

 • pierwsza selekcja dokumentów, pod kątem spełniania wymagań formalnych
 • opcjonalnie kolejna selekcja dokumentów, pod kątem spełniania niektórych wymagań dodatkowych
 • ustny lub pisemny sprawdzian wiedzy
 • rozmowa rekrutacyjna (co do zasady, jeśli rekrutacja jest kilkuetapowa na rozmowy kwalifikacyjne zapraszane są osoby, które osiągnęły minimum 60% możliwych do uzyskania punktów z poprzedniego etapu naboru, np. z pisemnego testu wiedzy)
 • ustny lub pisemny sprawdzian znajomości języka obcego
 • pisanie pracy na zadany temat
 • prezentacja
 • próbka pracy
 • inne praktyczne zadanie sprawdzające wiedzę lub umiejętności

Najczęściej zadawane pytania na rozmowie rekrutacyjnej w MAP dotyczą:

 • doświadczenia zawodowego kandydata w aspekcie stanowiska, na które aplikuje
 • motywacji do pracy w ministerstwie, w służbie cywilnej i na danym stanowisku 
 • Ministerstwa Aktywów Państwowych i komórki organizacyjnej, do której prowadzony jest nabór
 • służby cywilnej
 • wymagań określonych dla danego stanowiska, zwłaszcza niezbędnych (znajomości przepisów, zagadnień)
 • zainteresowań

Najczęściej popełnianie błędy związane z kolejnymi etapami rekrutacji:

 • nie odbieranie przez kandydatów telefonów, maili, nie oddzwanianie
 • brak przygotowania do rekrutacji
 • spóźnianie się na testy, na rozmowę, brak uprzedzenia telefonicznego
 • brak uprzedzenia telefonicznego o nieobecności na którymś z etapów rekrutacji
 • nieodpowiedni strój
 • dyskutowanie z komisją rekrutacyjną na temat zasadności zadawanych pytań
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.07.2019 13:13 Agnieszka Król-Lasoń
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Beata Kokosza-Domżalska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Pracuj z nami 13.0 22.06.2021 11:05 Dominika Kalinowska
Pracuj z nami 12.0 17.06.2021 12:30 Dominika Kalinowska
Pracuj z nami 11.0 11.03.2021 13:11 Anna Błaszczak
Pracuj z nami 10.0 27.08.2020 10:52 Agnieszka Król-Lasoń
Pracuj z nami 9.0 18.05.2020 12:46 Renata Baran
Pracuj z nami 8.0 19.02.2020 13:56 Ilona Bartkowska
Pracuj z nami 7.0 19.02.2020 13:54 Ilona Bartkowska
Pracuj z nami 6.0 19.02.2020 13:26 Ilona Bartkowska
Pracuj z nami 5.0 19.02.2020 13:11 Ilona Bartkowska
Pracuj z nami 4.0 02.12.2019 11:24 Roman Akopian
Pracuj z nami 3.0 27.11.2019 16:15 Ilona Bartkowska
Pracuj z nami 2.0 27.11.2019 15:55 Juliusz Rzewuski
Pracuj z nami 1.0 09.07.2019 13:13 Agnieszka Król-Lasoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP