W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Jak przyznajemy nagrody i odznaczenia

Ministerstwo Aktywów Państwowych uprzejmie informuje, że w celu usprawnienia postępowania w sprawach o nadanie orderów, odznaczeń państwowych, odznak honorowych oraz stopni górniczych opracowana została procedura określająca w szczególności terminy oraz sposób przygotowania  i przedkładania wymaganych dokumentów.

TERMINY

 1. Ordery i odznaczenia państwowe –  § 2 ust. 1 rozporządzenia  Prezydenta RP w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń (…) nakłada na organ przedkładający wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia obowiązek zachowania 2-miesięcznego wyprzedzenia wobec przewidywanego terminu wręczenia odznaki nadanego orderu lub odznaczenia. Uwzględniając zakres czynności podejmowanych w związku z wnioskami składanymi do Ministra Aktywów Państwowych, w celu zachowania terminów oraz  stworzenia warunków do poprawnego wykonania czynności związanych z przedkładaniem wniosków Prezydentowi RP przyjęto zasadę, że przedmiotowe wnioski powinny wpływać do Ministerstwa Aktywów Państwowych z 4-miesięcznym wyprzedzeniem wobec planowanego terminu wręczenia odznak nadanych orderów i odznaczeń państwowych.
 2. Odznaki honorowe nadawane przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin - zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Górnictwa RP”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2059), zwanym dalej „rozporządzeniem”, wnioski o nadanie odznaki powinny być składane nie później niż na 2 miesiące przed planowanym terminem ich wręczenia. Odznaki „Zasłużony dla Górnictwa RP” wręczane są zwyczajowo  z okazji Dnia Górnika. Wręczenie odznaki w innym terminie może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, które należy przedstawić przy składaniu wniosku. W związku z powyższym, nieprzekraczalny termin składania wniosków o nadanie odznak honorowych „Zasłużony dla Górnictwa RP” ustala się na dzień 1 października.
 3. Stopnie górnicze nadawane przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin - zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 155 z późn. zm.), wnioski dotyczące nadania stopni górniczych, analogiczne jak w przypadku wniosków o nadanie odznak honorowych, powinny być składane nie później niż na 2 miesiące przed planowanym terminem ich wręczenia. Wyjątek od tej reguły stanowią przypadki indywidualnych wniosków  o nadanie stopnia „generalnego honorowego dyrektora górniczego”. 


Wnioski w sprawie nadania orderów, odznaczeń państwowych, odznak honorowych i stopni górniczych są rozpatrywane w kolejności wynikającej z udokumentowanej daty ich wpływu w oryginale do Ministerstwa Aktywów Państwowych.

 

DOKUMENTY

 1. Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych muszą być zgodne z wzorami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Prezydenta RP i zawierać wszystkie wymagane informacje dotyczące osoby, której dotyczy wniosek.
 2. Oprócz wniosków, o których mowa powyżej, należy sporządzić i przekazać do Ministerstwa Aktywów Państwowych, także w formie elektronicznej, notatkę zawierającą zestawienie nazwisk osób proponowanych do nadania orderów wraz z uzasadnieniem ich zasług lub wykaz zawierający nazwiska osób proponowanych do nadania odznaczeń – wg wzoru określonego w załącznikach 3 i 4 rozporządzenia Prezydenta RP.
 3. Wnioski o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Górnictwa RP” muszą być zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu, a wniosek o nadanie stopnia górniczego – w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2003 r. w sprawie stanowisk służbowych, stopni górniczych, wzorów mundurów górniczych i honorowej szpady górniczej (Dz.U. z 2003 r. nr 181, poz. 1771).
 4. Wnioski powinny zawierać merytoryczne uzasadnienie oraz niezbędne podpisy.
 5. Składane dokumenty nie mogą zawierać poprawek, skreśleń, tzw. „literówek” lub treści niewymaganych we wzorach tych dokumentów.
 6. Kompletne dokumenty wraz z pismem przewodnim należy przekazywać do Ministerstwa Aktywów Państwowych, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa.   Biuro Ministra – w przypadku wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych; Departament Górnictwa – w przypadku wniosku o nadanie odznaki „Zasłużony dla Górnictwa RP” oraz stopni górniczych.
 7. Wnioski niekompletne lub wypełnione niewłaściwie podlegają zwrotowi do wnioskodawcy.
 8. Złożenie uzupełnionego lub poprawionego wniosku rozpoczyna od nowa bieg terminu (2- lub 4-miesiecznego).

 

DODATKOWE INFORMACJE

 1. W przypadku osób, wobec których wnioskuje się nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Górnictwa RP” zaleca się przestrzeganie zasady dotyczącej minimalnego stażu pracy w danej gałęzi gospodarki; dolna granica stażu nie powinna być niższa niż 10 lat.
 2. W przypadku wnioskowania o nadanie stopni górniczych (poza stopniem „generalnego honorowego dyrektora górniczego”) należy brać pod uwagę, że zgodnie z treścią art. 2 ustawy o stopniach górniczych, są one wyróżnieniami honorowymi pracowników górnictwa mających zasługi w dziedzinie górnictwa, a zatem nie należy ich traktować jako obligatoryjnie nadawanych osobom zajmującym konkretne stanowisko zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Wykaz ten stanowi jedynie wytyczną, wskazującą do jakich grup stanowisk przyporządkowane są poszczególne stopnie górnicze.
 3. Odznaka honorowa „Zasłużony dla Górnictwa RP”  nadawana przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, którym jest Minister Aktywów Państwowych jest – zgodnie z treścią przywołanych wyżej przepisów – „zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem” nadawanymi w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju górnictwa, zwłaszcza w zakresie wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych, prac badawczych, we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki światowej i produkcji urządzeń górniczych. Fakt wykonywania pracy w jednostce organizacyjnej działającej w górnictwie lub współpracujących z górnictwem nie może być jedyną podstawą do wystąpienia z wnioskiem o wyróżnienie. Uzasadnienia wniosków o nadanie odznak honorowych oraz stopni górniczych powinny również zawierać informacje o niekaralności osób, których wnioski dotyczą oraz informacje na temat istnienia dokumentów stanowiących podstawę zamieszczenia danych osobowych tych osób w ogólnodostępnych katalogach IPN. Informacja powyższa wymagana jest również przy składaniu wniosków o nadanie odznaczeń państwowych.
 4. Zaleca się wnioskodawcom, aby na co najmniej 10 dni przed planowanymi uroczystościami wręczenia orderów, odznaczeń, odznak honorowych, dyplomów nadania stopni górniczych, zasięgali telefonicznie lub mailowo  informacji na temat przyznanych wyróżnień oraz terminu odbioru przyznanych orderów, odznaczeń państwowych lub odznak honorowych oraz dyplomów potwierdzających nadanie stopni górniczych.

  Odznaczenia państwowe - Biuro Ministra MAP - tel. 22 695-82-84, e-mail: anna.ciesielska@map.gov.pl ;

  „Zasłużony dla Górnictwa RP” oraz stopnie górnicze - Departament Górnictwa MAP – tel. 22 695-84-64, e-mail: agnieszka.wozniak@map.gov.pl lub tel. 22 695-81-60, e mail: kinga.lapszys@map.gov.pl
   
 5. Odbioru  z Ministerstwa Aktywów Państwowych nadanych orderów, odznaczeń  państwowych lub odznak honorowych może dokonać wyłącznie przedstawiciel wnioskodawcy, posiadający imienne upoważnienie.

 

ZASADY  ORGANIZOWANIA UROCZYSTOŚCI WRĘCZANIA ODZNAK, ORDERÓW I ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH

 1. Ordery i odznaczenia państwowe nadawane przez Prezydenta RP są najwyższym wyróżnieniem zasług dla ojczyzny i ich wręczanie powinno mieć charakter uroczysty.
 2. Uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych  powinny być prowadzone przez urzędnika Ministerstwa Aktywów Państwowych (jeżeli odznaczenia wręcza Minister Aktywów Państwowych lub jego zastępca) lub urzędnika urzędu wojewódzkiego (w sytuacji, gdy odznaczenia wręcza wojewoda lub wicewojewoda).
 3. Powierzanie prowadzenia tych uroczystości dziennikarzom, zawodowym konferansjerom lub innym osobom, niż upoważniony urzędnik państwowy, jest niedopuszczalne.
 4. Ordery i odznaczenia powinny zostać wręczone w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o ich nadaniu.
   

ZASADY WRĘCZANIA ODZNAK HONOROWYCH ORAZ DYPLOMÓW NADANIA STOPNI GÓRNICZYCH

 1. Odznaki honorowe oraz stopnie górnicze są honorowymi wyróżnieniami nadawanymi przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, którym jest Minister Aktywów Państwowych za wybitne zasługi dla górnictwa.
 2. Zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami wręczenia odznak honorowych i stopni górniczych dokonuje wyłącznie minister właściwy ds. gospodarki złożami kopalin lub osoba przez niego upoważniona.
 3. Uroczystość wręczania odznak honorowych i/lub dyplomów nadania stopni górniczych powinna mieć uroczystą oprawę.

Materiały

klauzula​_informacyjna​_nagrody​_i​_odznaczenia​_MAP​_ver3
klauzula​_informacyjna​_nagrody​_i​_odznaczenia​_MAP​_ver3.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.06.2019 12:11 Ilona Bartkowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Ciesielska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Jak przyznajemy nagrody i odznaczenia 12.0 27.07.2020 10:42 Ilona Bartkowska
Jak przyznajemy nagrody i odznaczenia 11.0 20.07.2020 13:43 Ilona Bartkowska
Jak przyznajemy nagrody i odznaczenia 10.0 09.07.2020 12:54 Renata Baran
Jak przyznajemy nagrody i odznaczenia 9.0 09.07.2020 12:52 Renata Baran
Jak przyznajemy nagrody i odznaczenia 8.0 09.07.2020 12:48 Renata Baran
Jak przyznajemy nagrody i odznaczenia 7.0 09.07.2020 12:43 Renata Baran
Jak przyznajemy nagrody i odznaczenia 6.0 28.04.2020 15:35 Ilona Bartkowska
Jak przyznajemy nagrody i odznaczenia 5.0 18.12.2019 14:35 Roman Akopian
Jak przyznajemy nagrody i odznaczenia 4.0 02.12.2019 11:33 Ilona Bartkowska
Jak przyznajemy nagrody i odznaczenia 3.0 27.11.2019 16:35 Ilona Bartkowska
Jak przyznajemy nagrody i odznaczenia 2.0 27.11.2019 16:32 Ilona Bartkowska
Jak przyznajemy nagrody i odznaczenia 1.0 24.06.2019 12:11 Ilona Bartkowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP