W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Jak przyznajemy nagrody i odznaczenia


Ministerstwo Aktywów Państwowych uprzejmie informuje, że w celu usprawnienia postępowania w sprawach o nadanie orderów, odznaczeń państwowych, odznak honorowych oraz stopni górniczych opracowana została procedura określająca w szczególności terminy oraz sposób przygotowania  i przedkładania wymaganych dokumentów.

TERMINY
 

 1. Ordery i odznaczenia państwowe –  § 2 ust. 1 rozporządzenia  Prezydenta RP w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń (…) nakłada na organ przedkładający wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia obowiązek zachowania 2-miesięcznego wyprzedzenia wobec przewidywanego terminu wręczenia odznaki nadanego orderu lub odznaczenia. Uwzględniając zakres czynności podejmowanych w związku z wnioskami składanymi do Ministra Aktywów Państwowych, w celu zachowania terminów oraz  stworzenia warunków do poprawnego wykonania czynności związanych z przedkładaniem wniosków Prezydentowi RP przyjęto zasadę, że przedmiotowe wnioski powinny wpływać do Ministerstwa Aktywów Państwowych z 4-miesięcznym wyprzedzeniem wobec planowanego terminu wręczenia odznak nadanych orderów i odznaczeń państwowych.
 2. Odznaki honorowe nadawane przez Ministra Aktywów Państwowych – wnioski o nadanie odznak honorowych: „Zasłużony dla Górnictwa RP”, „Za Zasługi dla Energetyki”,  „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego” powinny być – zgodnie z postanowieniami zawartymi   w  odnośnych rozporządzeniach Rady Ministrów – składane na 2 miesiące przed planowanym terminem ich wręczenia. Zgodnie z regulacjami tych rozporządzeń, odznaki „Zasłużony dla Górnictwa RP” wręczane są zwyczajowo  z okazji Dnia Górnika, tj. 4 grudnia; odznaki „Za Zasługi dla Energetyki” z okazji  Dnia Energetyka, tj. 14 sierpnia. W odniesieniu do odznaki „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego” rozporządzenie nie określa terminu wręczania i zwyczajowo przyjęto tu termin 4 grudnia. Nieprzekraczalne terminy składania wniosków o nadanie poszczególnych odznak honorowych określa się zatem następująco:  „Zasłużony dla Górnictwa RP” – 1 października;  „Za Zasługi dla Energetyki” -  1 czerwca oraz „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego” – 1 września.
 3. Stopnie górnicze – w przypadku  wniosków dotyczących nadania stopni górniczych obowiązują terminy analogiczne jak w przypadku wniosków o nadanie odznak honorowych tzn. powinny być one składane z wyprzedzeniem 2-miesięcznym. Wyjątek od tej reguły stanowią przypadki indywidualnych wniosków  o nadanie stopnia „generalnego honorowego dyrektora górniczego”. 

Wnioski w sprawie nadania orderów, odznaczeń państwowych, odznak honorowych i stopni górniczych są rozpatrywane w kolejności wynikającej z udokumentowanej daty ich wpływu do Ministerstwa Aktywów Państwowych – Biura Ministra.

DOKUMENTY
 

 1. Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych muszą być zgodne z wzorami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Prezydenta RP i zawierać wszystkie wymagane informacje dotyczące osoby, której dotyczy wniosek.
 2. Oprócz wniosków, o których mowa powyżej, należy sporządzić i przekazać do Ministerstwa Aktywów Państwowych, także w formie elektronicznej, notatkę zawierającą zestawienie nazwisk osób proponowanych do nadania orderów wraz z uzasadnieniem ich zasług lub wykaz zawierający nazwiska osób proponowanych do nadania odznaczeń – wg wzoru określonego w załącznikach 3 i 4 rozporządzenia Prezydenta RP.
 3. Wnioski o nadanie odznak honorowych muszą być zgodne z wzorami określonymi w odnośnych rozporządzeniach Rady Ministrów, a wniosek o nadanie stopnia górniczego – w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
 4. Wnioski powinny zawierać konkretne merytoryczne uzasadnienie oraz niezbędne podpisy.
 5. Składane dokumenty nie mogą zawierać poprawek, skreśleń lub treści niewymaganych we wzorach tych dokumentów.
 6. Kompletne dokumenty wraz z pismem przewodnim należy przekazywać do Ministerstwa Aktywów Państwowych – Biuro Ministra, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa.
 7. Wnioski niekompletne lub wypełnione niewłaściwie podlegają zwrotowi do wnioskodawcy.
 8. Ponowne złożenie uzupełnionego lub poprawionego wniosku rozpoczyna od nowa bieg terminu (2- lub 4-miesiecznego).

DODATKOWE INFORMACJE
 

 1. W przypadku osób, wobec których wnioskuje się nadanie odznak honorowych zaleca się przestrzeganie zasady dotyczącej minimalnego stażu pracy w danej gałęzi gospodarki; dolna granica stażu nie powinna być niższa niż 10 lat.
 2. W przypadku wnioskowania o nadanie stopni górniczych (poza stopniem „generalnego honorowego dyrektora górniczego”) należy brać pod uwagę, że zgodnie z treścią art. 2 ustawy o stopniach górniczych, są one wyróżnieniami honorowymi pracowników górnictwa mających zasługi w dziedzinie górnictwa, a zatem nie należy ich traktować jako obligatoryjnie nadawanych osobom zajmującym konkretne stanowisko zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Wykaz ten stanowi jedynie wytyczną, wskazującą do jakich grup stanowisk przyporządkowane są poszczególne stopnie górnicze.
 3. Odznaki honorowe nadawane przez Ministra Aktywów Państwowych są – zgodnie z treścią ustanawiających je rozporządzeń Rady Ministrów – „zaszczytnymi, honorowymi wyróżnieniami”  nadawanymi w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki. Fakt wykonywania pracy w jednostce organizacyjnej działającej w górnictwie, energetyce, przemyśle naftowym lub gazowniczym nie może być jedyną podstawą do wystąpienia z wnioskiem o wyróżnienie. Uzasadnienia wniosków o nadanie odznak honorowych oraz stopni górniczych powinny również zawierać informacje o niekaralności osób, których wnioski dotyczą oraz informacje na temat istnienia dokumentów stanowiących podstawę zamieszczenia danych osobowych tych osób w ogólnodostępnych katalogach IPN. Informacja powyższa wymagana jest również przy składaniu wniosków o nadanie odznaczeń państwowych.
 4. Zaleca się wnioskodawcom, aby na co najmniej 10 dni przed planowanymi uroczystościami wręczenia orderów, odznaczeń, odznak honorowych, dyplomów nadania stopni górniczych, zasięgali telefonicznie lub mailowo (Biuro Ministra MAP – tel. 22 695-82-84, e-mail: joanna.sawicka@map.gov.pl) informacji na temat przyznanych wyróżnień oraz terminu odbioru przyznanych orderów, odznaczeń państwowych lub odznak honorowych oraz dyplomów potwierdzających nadanie stopni górniczych.
 5. Odbioru  z Ministerstwa Aktywów Państwowych nadanych orderów, odznaczeń  państwowych lub odznak honorowych może dokonać wyłącznie posiadający imienne upoważnienie przedstawiciel wnioskodawcy.

ZASADY  ORGANIZOWANIA UROCZYSTOŚCI WRĘCZANIA ODZNAK, ORDERÓW I ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH
 

 1. Ordery i odznaczenia państwowe nadawane przez Prezydenta RP są najwyższym wyróżnieniem zasług dla ojczyzny i ich wręczanie powinno mieć charakter uroczysty.
 2. Uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych  powinny być prowadzone przez urzędnika Ministerstwa Aktywów Państwowych (jeżeli odznaczenia wręcza Minister Aktywów Państwowych lub jego zastępca) lub urzędnika urzędu wojewódzkiego (w sytuacji, gdy odznaczenia wręcza wojewoda lub wicewojewoda).
 3. Powierzanie prowadzenia tych uroczystości dziennikarzom, zawodowym konferansjerom lub innym osobom, niż upoważniony urzędnik państwowy, jest niedopuszczalne.
 4. Ordery i odznaczenia powinny zostać wręczone w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o ich nadaniu.

ZASADY WRĘCZANIA ODZNAK HONOROWYCH ORAZ DYPLOMÓW NADANIA STOPNI GÓRNICZYCH
 

 1. Odznaki honorowe oraz stopnie górnicze są honorowymi wyróżnieniami nadawanymi przez Ministra Aktywów Państwowych za wybitne zasługi dla ważnych gałęzi gospodarki.
 2. Zgodnie z postanowieniami rozporządzeń Rady Ministrów wręczenia odznak honorowych i stopni górniczych dokonuje wyłącznie minister właściwy ds. aktywów państwowych lub osoba przez niego upoważniona.
 3. Uroczystość wręczania odznak honorowych i/lub dyplomów nadania stopni górniczych powinna mieć uroczystą oprawę.

Osoba odpowiedzialna: Joanna Sawicka, Biuro Ministra, tel.: 22 695-82-84, e-mail: joanna.sawicka@map.gov.pl

Materiały

Klauzula informacyjna - nagrody i odznaczenia
klauzula​_informacyjna​_nagrody​_i​_odznaczenia​_MAP​_po​_zmianach.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.06.2019 12:11 Ilona Bartkowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Joanna Sawicka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Jak przyznajemy nagrody i odznaczenia 6.0 28.04.2020 15:35 Ilona Bartkowska
Jak przyznajemy nagrody i odznaczenia 5.0 18.12.2019 14:35 Roman Akopian
Jak przyznajemy nagrody i odznaczenia 4.0 02.12.2019 11:33 Ilona Bartkowska
Jak przyznajemy nagrody i odznaczenia 3.0 27.11.2019 16:35 Ilona Bartkowska
Jak przyznajemy nagrody i odznaczenia 2.0 27.11.2019 16:32 Ilona Bartkowska
Jak przyznajemy nagrody i odznaczenia 1.0 24.06.2019 12:11 Ilona Bartkowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP