W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

Czym jest ponowne wykorzystywanie

Ponownym wykorzystywaniem jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.  

Gdzie przesłać wniosek?

 1. pocztą elektroniczną na adres: map@map.gov.pl;
 2. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej MAP; 
 3. pocztą na adres: Ministerstwo Aktywów Państwowych, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa.

Terminy na rozpatrzenie wniosku

 1. Wniosek rozpatrujemy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 2. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, zawiadamiamy w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzymy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Czy udostępnianie lub przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania jest płatne

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania co do zasady bezpłatnie.

Ministerstwo Aktywów Państwowych może jednak nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Opłata  ustalana jest indywidualnie dla każdego wniosku. 

Jakie informacje udostępniane lub przekazywane są w ramach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego?

W ramach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępniane lub przekazywane są informacje:

 1. na urzędowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Energii,
 2. w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej,
 3. na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 1. Jeśli dla danej informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej MAP nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania lub nie zawarto w danym zakresie umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przekazano te informacje w celu ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
  • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego, tj. Ministerstwa Aktywów Państwowych;
  • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
 2. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na wniosek są określane odrębnie dla każdego wniosku i przekazywane Wnioskodawcy. 

Środki odwoławcze

 1. Wnioskodawca, który otrzymał od MAP ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić MAP o przyjęciu oferty.

  Brak zawiadomienia MAP przez Wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

  W przypadku otrzymania sprzeciwu Ministerstwo Aktywów Państwowych, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
   
 2. Od decyzji Ministra Aktywów Państwowych o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz o wysokości opłat, która jest następstwem złożonego sprzeciwu, Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Ministra Aktywów Państwowych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
 3. W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia - za pośrednictwem Ministra Aktywów Państwowych - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Zasady odpowiedzialności Ministerstwa Aktywów Państwowych

Ministerstwo Aktywów Państwowych nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny, ani nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Ministerstwu Aktywów Państwowych.

Materiały

klauzula​_informacyjna​_informacja​_ponowne​_wykorzystanie​_informacji​_MAP​_ver3
klauzula​_informacyjna​_informacja​_ponowne​_wykorzystanie​_informacji​_MAP​_ver3.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.06.2019 12:09 Ilona Bartkowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ilona Bartkowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 7.0 20.07.2020 13:35 Ilona Bartkowska
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 6.0 28.04.2020 15:41 Ilona Bartkowska
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 5.0 02.01.2020 12:11 Roman Akopian
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 4.0 18.12.2019 14:35 Roman Akopian
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 3.0 02.12.2019 11:32 Ilona Bartkowska
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 2.0 27.11.2019 16:22 Ilona Bartkowska
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 1.0 24.06.2019 12:09 Ilona Bartkowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP