W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów PROW 2014-2020

12.08.2022

Realizacja ostatniej piątej płatności w ramach działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” PROW 2014-2020

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc
Obowiązki beneficjenta w zakresie informacji i promocji
Uznawanie grup producentów rolnych i ich związków
Uznawanie organizacji producentów

O pomoc finansową w ramach działania 9 "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" może ubiegać się:

1) grupa producentów rolnych:

a) uznana od dnia 1 grudnia 2021 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 395),

b) w skład której wchodzą wyłącznie osoby fizyczne,

c) która została utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż drób żywy
(bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 417);

2) organizacja producentów:

a) uznana na podstawie przepisów ustawy z dnia:

 • 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 185) albo  
 • 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 381),

b) która została utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż należące do sektora mięsa drobiowego, o których mowa w części XX załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm. ).

Powyższe podmioty muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., z późn. zm.), które spełnią m. in. następujące warunki kwalifikowalności:

 • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie planu biznesowego,
 • łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,
 • w skład podmiotu nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej, z wyłączeniem małżonków, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową,
 • zobowiążą się do realizacji planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto grupy producentów rolnych / organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa albo organizacja została uznana, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym: członkami beneficjenta, współmałżonkiem członka beneficjenta, podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem.

Kolejność przysługiwania pomocy

Pomoc przysługuje wnioskodawcom według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru.

Przewiduje się preferencje w przyznawaniu pomocy podmiotom spełniającym następujące warunki:

1) zorganizowanym w formie spółdzielni – przyznaje się 3 punkty;

2) jeżeli grupa producentów rolnych zrzesza producentów w następujących kategoriach:

 • produkty wysokiej jakości objęte art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013, w szczególności rolnictwa ekologicznego, lub
 • świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone, lub
 • bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone, lub
 • owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone), lub
 • miód naturalny lub jego produkty pszczele, lub
 • rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego, lub
 • szyszki chmielowe

jeżeli organizacja producentów zrzesza producentów produktów lub grup produktów w następujących kategoriach:

 • wysokiej jakości objętych art. 16 rozporządzenia nr 1305/2013 lub
 • sektora wieprzowiny, o których mowa w części XVII załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub
 • sektora wołowiny i cielęciny, o których mowa w części XV załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub   
 • sektora baraniny i koziny, o których mowa w części XVIII załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub
 • sektora produktów pszczelich, o których mowa w części XXII załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub
 • sektora chmielu, o których mowa w części VI załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013
  przyznaje się 3 punkty;

3) jeżeli w skład grupy uznanej ze względu na:

 • produkt lub grupę produktów innych niż liście tytoniu suszone wchodzi co najmniej 10 członków – przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka grupy - przyznaje się 0,2 punktu,
 • liście tytoniu suszone wchodzi co najmniej 30 członków - przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka grupy - przyznanje się 0,2 punktu;
  3a) jeżeli w skład organizacji uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów należących do:
 • sektorów innych niż sektor mleka i przetworów mlecznych, o których mowa w części XVI załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, oraz sektor tytoniu, o którym mowa w części XIV załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, wchodzi co najmniej 15 członków - przyznanje się 4 punkty,  a za każdego kolejnego członka organizacji - przyznaje się 0,2 punktu,
 • sektora mleka i przetworów mlecznych, o którym mowa w części XVI załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, wchodzi co najmniej 25 członków - przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka organizacji - przyznaje się 0,2 punktu,
 • sektora tytoniu, o którym mowa w części XIV załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, wchodzi co najmniej 30 członków - przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka organizacji - przyznanje się 0,2 punktu;

4) jeżeli co najmniej 50% produkcji każdego z producentów wchodzących w skład grupy producentów rolnych / organizacji producentów, w zakresie produktu, ze względu na który grupa producentów rolnych / organizacja producentów została uznana, zostało objęte dobrowolnym ubezpieczeniem, ważnym przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy – przyznaje się 3 punkty;

5) mającym siedzibę w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, w którym udział gospodarstw rolnych, według danych Głównego Urzędu Statystycznego pochodzących z powszechnego spisu rolnego przeprowadzonego w 2010 r., publikowanych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, w przedziale obszarowym 1–15 ha stanowi:

a) powyżej 75 % powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 3 punkty,

b) powyżej 50 do 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 2 punkty,

c) od 25 do 50% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 1 punkt;

6) planującym w ramach planu biznesowego inwestycje przyczyniające się do realizacji celu innowacyjności lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub ochrony środowiska – przyznaje się 5 punktów;

7) zatrudniającym co najmniej dwie osoby na pełne etaty na podstawie umowy o pracę albo na podstawie umowy o pracę jedną osobę niepełnosprawną – przyznaje się 2 punkty.
Punkty przyznaje dyrektor oddziału regionalnego ARiMR.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów.

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje grupom producentów rolnych / organizacjom producentów, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli grupa producentów rolnych / organizacja producentów uzyskała co najmniej 3 punkty.

W przypadku grup producentów rolnych / organizacji producentów, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje większa liczba członków grupy producentów rolnych / organizacji producentów.

W przypadku grup producentów rolnych / organizacji producentów, które uzyskały taką samą liczbę punktów i posiadają taką samą liczbę członków, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje data wydania decyzji o uznaniu, przy czym pierwszeństwo przysługuje grupie producentów rolnych / organizacji producentów wcześniej uznanej.

W przypadku grup producentów rolnych / organizacji producentów, które uzyskały taką samą liczbę punktów i posiadają taką samą liczbę członków oraz taką samą datę wydania decyzji o uznaniu, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje siedziba grupy producentów rolnych / organizacji producentów w powiecie o większym rozdrobnieniu agrarnym.

Forma i wysokość wsparcia finansowego

Pomoc jest realizowana:

 1. w formie rocznych płatności;
 2. przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych/ organizacji producentów;
 3. stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy producentów rolnych/ organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków oraz ze sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, wyprodukowanych przez jego członków i sprzedanych kupującym niebędącym:
 • członkami beneficjenta,
 • współmałżonkiem członka beneficjenta,
 • podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo* w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem.
*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między członkiem beneficjenta lub jego małżonkiem, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 25 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika.

Z pomocy grupa producentów rolnych / organizacja producentów będzie mogła skorzystać tylko raz w okresie swojej działalności.

Wysokość pomocy finansowej wynosi odpowiednio:

 1. po pierwszym roku prowadzenia działalności - 10 %,
 2. po drugim roku prowadzenia działalności - 9 %,
 3. po trzecim roku prowadzenia działalności - 8 %,
 4. po czwartym roku prowadzenia działalności - 7 %,
 5. po piątym roku prowadzenia działalności - 6 %
 • wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto beneficjenta.

Maksymalny limit pomocy wynosi 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.
Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu przez ARiMR prawidłowej realizacji planu biznesowego.

Procedura przyznania pomocy

Uzyskanie uznania w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

1. w pierwszej kolejności grupa producentów rolnych/ organizacja producentów jako podmiot zrzeszający rolników musi uzyskać osobowość prawną, wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców;

2. kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych/ organizację producentów, do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na siedzibę podmiotu (do wniosku o uznanie grupa producentów rolnych/ organizacja producentów zobowiązana jest dołączyć plan biznesowy;

3. od daty uznania, grupa producentów rolnych/ organizacja producentów jest zobowiązana do realizacji zatwierdzonego planu biznesowego;

4. natomiast po uzyskaniu uznania, grupa producentów rolnych/ organizacja producentów może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, w pierwszym lub drugim terminie naboru wniosków po dniu uznania.

Materiały

Informacje dotyczące uzyskania uznania za grupę producentów rolnych
Informacje dotyczące uzyskania uznania za organizację producentów

Ogłoszenie o naborze:

Prezes ARiMR podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Centrali ARiMR i oddziałów regionalnych ARiMR, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

Materiały

Komunikat Prezesa o terminie pierwszego naboru wniosków od 30 września do 28 listopada 2016 r.
Komunikat Prezesa o terminie drugiego naboru wniosków od 30 października do 28 grudnia 2017 r.
Komunikat Prezesa o terminie trzeciego naboru wniosków od 30 lipca do 14 września 2018 r.
Komunikat Prezesa o terminie czwartego naboru wniosków od 15 listopada do 21 grudnia 2018 r.
Komunikat Prezesa o terminie piątego naboru wniosków od 15 kwietnia do 31 maja 2019 r.
Komunikat Prezesa o terminie szóstego naboru wniosków od 28 października do 13 grudnia 2019 r.
Komunikat Prezesa o terminie siódmego naboru wniosków od 19 czerwca do 17 sierpnia 2020 r.
Komunikat Prezesa o terminie ósmego naboru wniosków od 19 października do 30 listopada 2020 r.
Komunikat Prezesa o terminie dziewiątego naboru wniosków od 15 kwietnia do 31 maja 2021 r.
Komunikat Prezesa o terminie dziesiątego naboru wniosków od 20 października do 30 listopada 2021 r.
Komunikat Prezesa o terminie jedenastego naboru wniosków od 4 maja do 17 czerwca 2022 r.
Komunikat Prezesa o terminie dwunastego naboru wniosków od 17 listopada 2022 r. do 30 grudnia 2022 r.

 

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów rolnych / organizacji producentów.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w terminie do dnia zakończenia pierwszego lub drugiego terminu składania wniosków, następującego po dniu uznania grupy producentów rolnych / organizacji producentów.

Przyznanie pomocy:

Prezes ARiMR niezwłocznie po ustaleniu kolejności przysługiwania pomocy, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o tej kolejności, wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych grup producentów rolnych / organizacji producentów oraz liczby przyznanych punktów.

Dyrektor OR ARiMR wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy w terminie 150 dni od zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Wyprzedzające finansowanie (etap nieobowiązkowy)

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, grupy producentów rolnych / organizacje producentów, w pierwszym roku działalności mogą otrzymać wyprzedzające finansowanie pomocy, jeżeli grupa producentów rolnych / organizacja producentów złoży wniosek o wyprzedzające finansowanie w oddziale regionalnym ARiMR, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca grupie producentów rolnych / organizacji producentów pomoc, stała się ostateczna.

Wysokość wyprzedzającego finansowania nie może być wyższa od wysokości udziału krajowych środków na współfinansowanie pomocy w ramach działania nr 9 (udział krajowych środków wynosi 36,37%), określonej na podstawie planowanej wielkości i wartości przychodów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa producentów rolnych / organizacja producentów została uznana, wytworzonych w gospodarstwach członków tej grupy producentów rolnych / organizacji producentów w pierwszym roku działalności.

Kwota wyprzedzającego finansowania nie może być wyższa niż 50 000 zł.

Wypłata pomocy:

Pomoc jest wypłacana w formie rocznych płatności i obejmuje okresy kolejnych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Wniosek o płatność składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę beneficjenta, w terminie 60 dni od dnia zakończenia każdego kolejnego 12 miesięcznego okresu prowadzenia działalności przez grupę producentów rolnych / organizację producentów.

Jeżeli wniosek o płatność nie zostanie złożony w terminie, lecz zostanie złożony przed upływem 3 miesięcy od dnia upływu tego terminu, pomoc jest wypłacana w wysokości pomniejszonej o 0,1% za każdy dzień opóźnienia.

Dyrektor oddziału regionalnego ARiMR przyznaje płatność w drodze decyzji administracyjnej na wniosek o płatność.

Decyzja administracyjna o wypłacie pomocy jest wydawana w terminie 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o płatność.

Wypłata pomocy za dany okres następuje w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca płatność stała się ostateczna.

Jeżeli beneficjent nie złoży wniosku o płatność za dany okres prowadzenia działalności, nie może ubiegać się o płatność za ten sam okres w kolejnych latach.

Piąta (ostatnia) płatność jest możliwa do realizacji, wyłącznie po potwierdzeniu przez ARiMR osiągnięcia celów określonych w planie biznesowym, poprzez zrealizowanie wszystkich działań i inwestycji zatwierdzonych w tym planie w ujęciu rzeczowo-rodzajowym, a w przypadku nieosiągnięcia tych celów, odmawia się wypłaty pomocy za piąty rok prowadzenia działalności.

Budżet działania

W planie finansowym PROW 2014-2020 przewidziano na wsparcie grup producentów i organizacji producentów kwotę 262 416 420,00  euro (w tym ok. 110 000 000 euro na zobowiązania dotyczące realizacji płatności w ramach działania 142 "Grupy producentów rolnych" PROW 2007-2013).

Materiały

ODSTĘPSTWA W ODNIESIENIU DO 2020 R. OD STOSOWANIA NIEKTÓRYCH PRZEPISÓW W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19
ODSTĘPSTWA​_W​_ODNIESIENIU​_DO​_2020​_R​_OD​_STOSOWANIA​_NIEKTÓRYCH​_PRZEPISÓW​_W​_ZWIĄZKU​_Z​_PANDEMIĄ​_COVID-19.docx 0.01MB

Dokumenty do pobrania

Materiały

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - kolejność przysługiwania pomocy nabór od 17 listopada - 30 grudnia 2022 r.
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - kolejność przysługiwania pomocy nabór od 04 maja – 17 czerwca 2022 r.
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - kolejność przysługiwania pomocy nabór od 19 października do 30 listopada 2020 r.
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - kolejność przysługiwania pomocy w naborze wniosków przeprowadzonym w terminie 19 czerwca – 17 sierpnia 2020 r.
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów: nabór 28 października – 13 grudnia 2019 r.
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów: nabór 15 kwietnia - 31 maja 2019 r.
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - kolejność przysługiwania pomocy w naborze wniosków przeprowadzonym w terminie 15 listopada - 21 grudnia 2018 r.
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - kolejność przysługiwania pomocy nabór od 30 lipca do 14 września 2018 roku
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - nabór 30 października - 28 grudnia 2017 r.
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - kolejność przysługiwania pomocy nabór 2016 rok

Podstawowe akty prawne regulujące realizację działania

Materiały

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005
RozpPE​_1305​_2013pdf.pdf 0.99MB
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz.U L. 435 z 6.12.2021, s. 1)
DZU​_L​_435​_z​_6122021,​_s​_1.pdf 2.02MB
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. UE L 347 z 20.12.2013, s. 671 z późn. zm.)
DzU​_UE​_L​_347​_z​_20122013,​_s​_671.pdf 0.78MB
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (załącznik I "Definicja MŚP")
RozpKE​_651​_2014.pdf 1.04MB
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz.U z 2022 poz. 2422)
DzU​_2022​_poz.2422.pdf 0.82MB
Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 719)
Ustawa​_z​_dnia​_27​_maja​_2015​_Dz​_U​_z​_2018​_poz​_719.pdf 6.29MB
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284 z późn.zm.)
Rozp​_MRiRW​_DzU​_2016​_poz1284​_z​_późn​_zm.pdf 10.33MB

zmienione przez:

Materiały

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2022 r., poz.227)
zm​_rozp​_MRiRW​_DzU​_z​_2022​_poz​_227.pdf 0.22MB
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 417)
Rozp​_MRiRW​_t​_j​_DzU​_2020​_poz​_417.pdf 1.61MB
Rozporządzenie MRiRW z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych (Dz. U z 2023 r. poz. 1176)
Rozporządzenie​_MRiRW​_z​_dnia​_12​_czerwca​_2023​_r​_w​_sprawie​_wymagań​_​_jakie​_powienien​_spełniać​_PB​_GPR.pdf 0.21MB
{"register":{"columns":[]}}