W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

VI nabór wniosków M16 Współpraca w przedmiocie opracowania i wdrożenia innowacji – Pierwotnie ustalony termin naboru (od dnia 30 kwietnia 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r.) uległ wydłużeniu do 29 czerwca 2022 roku włącznie.

28.06.2023

PRZEDMIOT OPERACJI

Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie:

 • nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego Załącznikiem I do Traktatu
  o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
 • nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz 
 • tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013, lub rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

BENEFICJENT DZIAŁANIA

Grupa operacyjna EPI, która:

1. składa się z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii:

 • rolnicy,
 • właściciele lasów w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r.o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84),
 • podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1:
 • pkt 1, 2 i 4‒7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583), zwanej dalej „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • pkt 8 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku gdy ich działalność naukowa obejmuje badania naukowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej ustawy lub prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 tej ustawy,
 • przedsiębiorcy, jeżeli wykonywany przez nich rodzaj działalności ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności jest związany z operacją realizowaną przez grupę operacyjną,
 • podmioty świadczące usługi doradcze.

2. działa w celu opracowania i wdrożenia innowacji w zakresie:

 1. nowych produktów lub znacznie udoskonalonych produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub
 2. nowych lub znacznie udoskonalonych technologii dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub,
 3. nowych lub znacznie udoskonalonych metod organizacji dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
 4. nowych lub znacznie udoskonalonych metod marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
 5. tworzenia lub rozwoju:
 • krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013, zwanych dalej "krótkimi łańcuchami dostaw", lub
 • rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, zwanych dalej "rynkami lokalnymi"
 • dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3. ma nadany numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219),

4. posiada zdolność prawną, a w przypadku gdy nie posiada zdolności prawnej, działa na podstawie, zawartej w formie pisemnej, umowy spółki cywilnej albo umowy innej niż umowa spółki cywilnej (umowa konsorcjum), na podstawie której podmioty, które ją zawarły, zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegać się o przyznanie pomocy, i są reprezentowane w tym zakresie przez jeden z nich.

Pomoc przyznaje się grupie operacyjnej, jeżeli co najmniej jeden z podmiotów wchodzących w skład tej grupy jest rolnikiem, a w przypadku grupy operacyjnej realizującej operację, w której występują koszty badań, o których mowa w art. 61 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, obejmujących wyłącznie badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce lub prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 tej ustawy, zwanych dalej „badaniami” – również jest podmiotem należącym do kategorii, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia.

KOSZTY OPERACJI

Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty:

 1. budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury,
 2. zakupu lub instalacji:
 • nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu,
 • nowej aparatury naukowo-badawczej lub innych nowych urządzeń służących
  do wykonywania badań aplikacyjnych w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce lub prac rozwojowych w rozumieniu art. 4 ust. 3 tej ustawy – w przypadku gdy całkowity okres amortyzacji tej aparatury lub tych urządzeń nie przekracza okresu realizacji operacji,
 • wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106),
  w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania, licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych w rozumieniu art. 4 ust. 2 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce,
 1. ogólne, do których zalicza się:
 • sprawowania nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
 • związane z kierowaniem robotami budowlanymi;
 • przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
   • kosztorysów,
   • projektów technologicznych lub budowlanych,
   • ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
   • dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
   • wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
   • opinii o innowacyjności przedmiotu operacji,
 1. badań, do których zalicza się koszty:
  1. zakupu materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami trwałymi;
  2. zakupu materiałów lub podzespołów lub wytworzenia elementów służących do stworzenia prototypu lub instalacji pilotażowej, jeżeli te materiały i elementy po stworzeniu  tego prototypu lub instalacji będą stanowić ich część składową;
  3. dokonanych za okres realizacji operacji odpisów amortyzacyjnych od aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach operacji, ujętych w ewidencji środków trwałych podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, niezbędnych do prawidłowej realizacji operacji i bezpośrednio wykorzystywanych w związku z realizacją operacji – w przypadku gdy całkowity okres amortyzacji tej aparatury lub tych urządzeń przekracza okres realizacji operacji;
  4. ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji z aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach tej operacji;
  5. ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji ze specjalistycznych środków transportu wewnętrznego;
  6. wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących badania w ramach operacji oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w związku z wykonywanymi badaniami w ramach operacji, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych –
   z wyłączeniem należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową – z tym, że w przypadku pracowników grupy operacyjnej posiadającej zdolność prawną oraz pracowników podmiotów wchodzących w skład grupy operacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej, będących osobami bezpośrednio wykonującymi badania w ramach operacji, koszty te odpowiadają procentowemu zaangażowaniu czasu pracy tych osób poświęconego na zadania związane z realizacją operacji, lecz w wysokości nie większej niż 1,5-krotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora
   w uczelni publicznej określonego na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki
   i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 1838);
  7. zakupu środków produkcji i usług, w tym usług rolniczych, ponoszone w związku z prowadzeniem badań;
  8. podróży służbowych osób, o których mowa w pkt f, do i z miejsc prowadzenia badań w ramach operacji, nieprzekraczające wysokości należności ustalonej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167) przysługującej tym osobom z tytułu podróży służbowej.

̶  które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Pomoc przyznaje się również na pokrycie kosztów bieżących, o których mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, związanych z funkcjonowaniem grupy operacyjnej, w formie ryczałtu.

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych (refundacja) oraz ryczałtu w przypadku kosztów bieżących.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 12 000 000 zł. na jedną grupę operacyjną.

Wysokość pomocy przyznanej i wypłaconej na jedną operację nie może przekroczyć 6 000 000 zł, z tym że w odniesieniu do:

 • kosztów inwestycyjnych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2  rozporządzenia, kosztów badań, a także kosztów bieżących, limit ten wynosi w sumie 5 500 000 zł,
 • kosztów ogólnych limit ten wynosi w sumie 500 000 zł.

POZIOM I LIMITY POMOCY

 • w przypadku kosztów inwestycyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia  ̶  70% kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku kosztów ogólnych  ̶  100% kosztów kwalifikowalnych, z tym że koszty ogólne uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20 % sumy pozostały kosztów kwalifikowalnych oraz kosztów bieżących do limitu 500 000 zł;
 • w przypadku kosztów badań  ̶  100% kosztów kwalifikowalnych, z tym że koszty badań uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 50% kwoty pomocy na daną operację;
 • w przypadku usług (koszt wymieniony w ramach kosztów badań), z wyłączeniem usług rolniczych, uwzględnia się je w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20% pozostałych kosztów badań;
 • koszty bieżące, w formie ryczałtu, mogą być objęte pomocą w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20% sumy kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia (inwestycyjnych), i kosztów badań.

WARUNKI KWALIFIKOWALNOŚCI

Pomoc przyznaje się według kolejności przysługiwania pomocy ustalonej przez Agencję, przy zastosowaniu kryteriów wyboru, które szczegółowo określone są w § 12 ust. 2 rozporządzenia.

Agencja nie przyznanie pomocy, jeżeli operacji przyznano mniej niż 18 punktów.

Informacja o kolejności przyznawania pomocy (lista operacji) podawana jest przez Prezesa Agencji w terminie 7 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

WARUNKI WYPŁATY POMOCY

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w wysokości określonej w umowie, jeżeli zostały poniesione:

 • od dnia w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku kosztów ogólnych – od  dnia 1 stycznia 2014;
 • zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie;
 • w formie rozliczenia bezgotówkowego.

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:

 1. zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i umowie o przyznaniu pomocy oraz określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku, nie później niż do dnia, w którym upływa 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;
 2. zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
 3. udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320).

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

Ponadto na podstawie art. 42b ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 z późn. zm.), wniosek o przyznanie pomocy wraz z załączoną do wniosku dokumentacją może zostać złożony w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569 z późn. zm.), wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy, na zasadach określonych w przepisach przejściowych, tj. art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Zgodnie z art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ustawy o doręczeniach elektronicznych, doręczenie korespondencji w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, jest równoznaczne w skutkach prawnych z doręczeniem na adres do doręczeń elektronicznych do czasu zaistnienia obowiązku stosowania przez ARiMR ustawy o doręczeniach elektronicznych, tj. do dnia 1 stycznia 2023 r.1

1Dokument złożony w postaci elektronicznej albo w formie dokumentu elektronicznego powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracyjnego ze wskazaniem w treści dokumentu osoby opatrującej dokument pieczęcią.

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE I WYPŁATĘ POMOCY NA REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA M16 „WSPÓŁPRACA” objętego PROW na lata 2014 - 2020.

1. Wniosek o przyznanie pomocy "Współpraca"

Materiały

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_Współpraca​_4z
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_Współpraca​_4z.xlsx 0.12MB
Instrukcja​_wypełniania​_wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_Współpraca​_4z
Instrukcja​_wypełniania​_wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_Współpraca​_4z.pdf 0.80MB
Załącznik​_nr​_1​_-​_Informacja​_dotycząca​_podmiotów​_wchodzących​_w​_skład​_grupy​_operacyjnej​_4z
Załącznik​_nr​_1​_-​_Informacja​_dotycząca​_podmiotów​_wchodzących​_w​_skład​_grupy​_operacyjnej​_4z.xlsx 0.06MB
Załącznik​_nr​_2​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_powiązań​_kapitałowych​_i​_osobowych​_4z
Załącznik​_nr​_2​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_powiązań​_kapitałowych​_i​_osobowych​_4z.xlsx 0.05MB
Załącznik​_nr​_3​_-​_Opis​_planowanej​_operacji​_4z
Załącznik​_nr​_3​_-​_Opis​_planowanej​_operacji​_4z.xlsx 0.39MB
Załącznik​_nr​_4​_​_-​_Oświadczenie​_o​_kwalifikowalności​_VAT​_4z
Załącznik​_nr​_4​_​_-​_Oświadczenie​_o​_kwalifikowalności​_VAT​_4z.xlsx 0.09MB
Załącznik​_nr​_5​_​_-​_Opinia​_o​_innowacyjności​_4z
Załącznik​_nr​_5​_​_-​_Opinia​_o​_innowacyjności​_4z.xlsx 0.11MB
Załącznik​_nr​_6​_-​_Oświadczenie​_​_właściciela​_-​_współwłaścicela​_​_nieruchomości​_4z
Załącznik​_nr​_6​_-​_Oświadczenie​_​_właściciela​_-​_współwłaścicela​_​_nieruchomości​_4z.xlsx 0.06MB
Załącznik​_nr​_7​_-​_Oświadczenie​_podmiotów​_wchodzących​_w​_skład​_grupy​_operacyjnej​_MŚP​_4z
Załącznik​_nr​_7​_-​_Oświadczenie​_podmiotów​_wchodzących​_w​_skład​_grupy​_operacyjnej​_MŚP​_4z.xlsx 0.06MB
Załącznik​_nr​_8​_-​_Informacja​_dot​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_Pełnomocnika-osoby​_uprawnionej​_do​_kontaktu​_4z
Załącznik​_nr​_8​_-​_Informacja​_dot​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_Pełnomocnika-osoby​_uprawnionej​_do​_kontaktu​_4z.xlsx 0.05MB
Załącznik​_nr​_9​_​_-​_Wykaz​_miejsc​_realizacji​_operacji​_4z
Załącznik​_nr​_9​_​_-​_Wykaz​_miejsc​_realizacji​_operacji​_4z.xlsx 0.04MB
Załącznik​_nr​_10​_-​_Klauzula​_informacyjna​_dot​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_4z
Załącznik​_nr​_10​_-​_Klauzula​_informacyjna​_dot​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_4z.xlsx 0.02MB

2. Umowa o przyznanie pomocy "Współpraca"

Materiały

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_-​_Współpraca​_9z
Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_-​_Współpraca​_9z.pdf 0.49MB
Załącznik​_nr​_1​_do​_umowy​_​_-​_Zestawienie​_rzeczowo-finansowe​_operacji​_9z
Załącznik​_nr​_1​_do​_umowy​_​_-​_Zestawienie​_rzeczowo-finansowe​_operacji​_9z.pdf 0.25MB
Załącznik​_nr​_2​_do​_umowy​_-​_Wykaz​_miejsc​_realizacji​_operacji​_9z
Załącznik​_nr​_2​_do​_umowy​_-​_Wykaz​_miejsc​_realizacji​_operacji​_9z.pdf 0.07MB
Załącznik​_nr​_3​_do​_umowy​_-​_Kary​_administracyjne​_za​_naruszenie​_przepisów​_przed​_22.06.16​_Pzp​_9z
Załącznik​_nr​_3​_do​_umowy​_-​_Kary​_administracyjne​_za​_naruszenie​_przepisów​_przed​_220616​_Pzp​_9z.pdf 0.23MB
Załącznik​_nr​_4​_do​_umowy​_-​_Kary​_administracyjne​_za​_naruszenie​_przepisów​_od​_dnia​_22.06.16​_Pzp​_9z
Załącznik​_nr​_4​_do​_umowy​_-​_Kary​_administracyjne​_za​_naruszenie​_przepisów​_od​_dnia​_220616​_Pzp​_9z.pdf 0.24MB
Załącznik​_nr​_5​_do​_umowy​_-​_Informacja​_na​_temat​_realizowanej​_operacji​_9z
Załącznik​_nr​_5​_do​_umowy​_-​_Informacja​_na​_temat​_realizowanej​_operacji​_9z.xlsx 0.06MB
Załącznik​_nr​_6​_do​_umowy​_-​_Oświadczenie​_o​_wyrażeniu​_zgody​_na​_zawarcie​_umowy​_9z
Załącznik​_nr​_6​_do​_umowy​_-​_Oświadczenie​_o​_wyrażeniu​_zgody​_na​_zawarcie​_umowy​_9z.pdf 0.17MB
Załącznik​_nr​_7​_do​_umowy​_​_-​_Oświadczenie​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku​_małżeńskim​_9z
Załącznik​_nr​_7​_do​_umowy​_​_-​_Oświadczenie​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku​_małżeńskim​_9z.pdf 0.18MB
Załącznik​_nr​_8​_do​_umowy​_-​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_9z
Załącznik​_nr​_8​_do​_umowy​_-​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_9z.pdf 0.10MB

3. Wniosek o płatność "Współpraca"

Materiały

Wniosek​_o​_Płatność​_Współpraca​_5z
Wniosek​_o​_Płatność​_Współpraca​_5z.xlsx 0.19MB
Instrukcja​_wypełniania​_Wniosku​_o​_Płatność​_Współpraca​_5z
Instrukcja​_wypełniania​_Wniosku​_o​_Płatność​_Współpraca​_5z.pdf 0.57MB

4. Legislacja

Materiały

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 80)
Dz​_U​_z​_2020​_r​_poz​_80.pdf 0.40MB
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2399)
Dz​_U​_z​_2020​_poz​_2399.pdf 0.28MB
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2130)
Dz​_U​_z​_2021​_poz​_2130.pdf 0.18MB
{"register":{"columns":[]}}