W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Fundacje

13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.), natomiast 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze do ustawy Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz. 529, z późn. zm.).

Ustawa wprowadziła pojęcie instytucji obowiązanej, która jest zobowiązana do podejmowania szeregu działań służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Do tych instytucji należą również fundacje działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40) znowelizowanej w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Rozporządzenie poszerzyło zakres danych wymaganych w rocznych sprawozdaniach opracowywanych przez fundacje o:

•informacje o przyjęciu lub dokonaniu płatności w gotówce, zarówno w odniesieniu do pojedynczej operacji, jak i kilku operacji powiązanych ze sobą, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji oraz nazwy nadawcy bądź odbiorcy,

•wskazanie formy uzyskania przychodów oraz poniesienia kosztów (gotówka, przelew), a także informacji o kwotach zgromadzonych w gotówce.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach, fundacja corocznie składa sprawozdanie ze swojej działalności właściwemu ministrowi, które (na podstawie art. 12 ust. 3) to sprawozdanie powinno być przez fundację udostępnione do publicznej wiadomości.

Proszę o zapoznanie się z ww. zmianami oraz składanie sprawozdań (począwszy od sprawozdań za 2018 r.) według nowo określonego wzoru. W przypadku fundacji, które złożyły sprawozdanie za 2018 r. na nieaktualnym formularzu, należy dokonać niezbędnej korekty i przygotować go zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie Ci z Państwa, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o fundacjach, proszę o jak najszybsze przesłanie zaległych sprawozdań za rok 2017 i wcześniejsze lata (na poprzednio obowiązującym formularzu), na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Biuro Dyrektora Generalnego
Wydział Ogólny i Nadzoru
Al. Szucha 23
00-580 Warszawa

Materiały

Ustawa o fundacjach
Ustawa​_o​_Fundacjach.pdf 0.04MB
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Ustawa​_o​_przeciwdziałaniu​_praniu​_pieniędzy​_oraz​_finansowaniu​_terroryzmu.pdf 0.15MB
Rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ze zmianami
Rozporządzenie​_Ministra​_Sprawiedliwości​_w​_sprawie​_ramowego​_zakresu​_sprawozdania​_z​_działalności​_fundacji.pdf 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.04.2019 15:02 Bartosz Kempiński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Natalia Kubik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Fundacje 1.1 29.04.2019 15:24 Bartosz Kempiński
Fundacje 1.0 29.04.2019 15:02 Bartosz Kempiński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP