W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Fundacje

Informacja

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 36) Minister Spraw Zagranicznych jest ministrem właściwym dla fundacji, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra.

Działalność fundacji regulują akty prawne:

  1. ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach;
  2. ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115, 730, 2088 orz z 2020 r. poz. 568);
  3. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 36).

Fundacje zobowiązane są do:

  1. składania corocznie właściwemu ministrowi sprawozdań z działalności (art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach);

Powyższe sprawozdanie ma zawierać elementy wyszczególnione w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

UWAGA! Rozporządzenie to zostało zmienione w grudniu 2018 r. i uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, co oznacza, że dotychczasowe sprawozdania, począwszy od sprawozdań z działalności fundacji za rok 2018  powinny, dodatkowo, zawierać:

  • informację, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  • Informację o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.
  1. aktualizacji postanowień w statutach i odpowiednio wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie informacji o właściwym ministrze oraz zgłaszania zmiany innych danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, 435 i 1798).

 

Przypominamy, iż zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach, fundacja corocznie składa sprawozdanie ze swojej działalności właściwemu ministrowi. Sprawozdanie musi być przez fundację udostępnione do publicznej wiadomości (art. 12 ust. 3). Przepisu ust. 2 nie stosuje się do fundacji posiadających status organizacji pożytku publicznego, które zamieściły na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 i 1570 oraz z 2020 r. poz. 284).

Fundacje, które nie złożyły sprawozdań za 2018 r. i / lub za lata wcześniejsze zobowiązane są do niezwłocznego dopełnienia ciążącego na nich obowiązku. 

UWAGA: powyższa informacja nie wyczerpuje wszystkich obowiązków fundacji, nałożonych na nie przez inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego

 

Materiały

Wzór sprawozdania z działalności fundacji, który można wykorzystać przy jego sporządzaniu
Wzór​_sprawozdania​_z​_działalności​_fundacji​_-​_05​_05​_2020.docx 0.04MB
Pismo z Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów IF6.771.1.2020 z dn. 3 kwietnia
pismo​_z​_MF​_z​_3-04-2020.pdf 0.18MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.04.2019 15:02 Bartosz Kempiński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Natalia Kubik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Fundacje 4.0 06.05.2020 16:56 Sebastian Indra
Fundacje 3.0 06.05.2020 16:01 Sebastian Indra
Fundacje 2.0 06.05.2020 15:53 Sebastian Indra
Fundacje 1.1 29.04.2019 15:24 Bartosz Kempiński
Fundacje 1.0 29.04.2019 15:02 Bartosz Kempiński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP