W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Polska aktywna w dyskusji o przyszłej Agendzie Strategicznej UE na lata 2019-2024

21.05.2019

W związku z rozpoczynającym się po wyborach do Parlamentu Europejskiego nowym cyklem legislacyjnym w UE, Rada Europejska na posiedzeniu w dniach 20-21 czerwca br. przyjmie Agendę Strategiczną UE na lata 2019-2024. Polska aktywnie angażuje się w opracowanie dokumentu.

Budynek Rady

Agenda Strategiczna wyznaczy nadrzędne priorytety dla UE na kolejne pięć lat oraz wskaże cele i kierunki rozwoju polityk unijnych. Opiera się ona na analizie wyzwań stojących przed wspólnotą w najbliższych latach. Aby w pełni uczestniczyć w procesie tworzenia nowej Agendy Strategicznej, Polska zaprezentowała dzisiaj instytucjom UE i państwom członkowskim swój wkład do przygotowania tego dokumentu.

Opracowane przez Polskę dokumenty pozycyjne odnoszą się do priorytetowych w naszej ocenie polityk UE takich jak: Jednolity Rynek, zrównoważona polityka migracyjna, polityka klimatyczna, cyfryzacja, obronność i rola parlamentów narodowych. Każdy z zaprezentowanych przez nasz kraj syntetycznych tekstów przedstawia kluczowe, w ocenie Polski, wyzwania w ww. obszarach, określa cele, które UE powinna realizować, a także proponuje konkretne działania do podjęcia przez UE.

– Polska prezentuje inicjatywy, które mogłyby zjednoczyć UE w najbliższym czasie oraz przynieść rozwiązanie problemów istotnych dla różnych państw i regionów UE – podkreślił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański reprezentujący Rząd RP podczas dzisiejszej Rady ds. Ogólnych poświęconej m.in. przygotowaniu posiedzenia Rady Europejskiej planowanego na czerwiec br. – W każdej z ważnych spraw występujemy w licznych koalicjach. Wspólny rynek zjednoczył 17 premierów. Grupa przyjaciół spójności w kontekście negocjacji budżetowych to ponad 15 państw, a Deklaracja Warszawska nt. przyszłości UE została podpisana przez 13 państw, które weszło do UE po 2004 roku. Nie zamykamy naszych oczekiwań wobec UE tylko do tych elementów, ale na tym wkładzie można zbudować wizje bezpiecznej najbliższej przyszłości UE – powiedział. 

Poniżej prezentujemy główne cele dla UE w priorytetowych dla Polski obszarach przedstawione w opracowanych przez Rząd RP dokumentach pozycyjnych:

Jednolity Rynek

Postulujemy dalszy rozwój wspólnego rynku, identyfikację i eliminację istniejących barier oraz zapewnienie lepszego egzekwowania obowiązującego prawa. Opowiadamy się w szczególności za dalszą liberalizacją przepływu usług w ramach UE poprzez m.in. zagwarantowanie przejrzystości i łatwego dostępu do informacji na temat wymogów nakładanych przez państwa członkowskie na usługodawców.

Jednolity Rynek Cyfrowy

Postulujemy stworzenie konkurencyjnego, przyjaznego innowacjom środowiska, opartego na swobodzie przepływu danych oraz dobrze skalibrowanych regulacjach dotyczących innowacji technologicznych. Wskazujemy na potrzebę wspierania budowy europejskich firm AI; dostosowania polityki konkurencji do wyzwań ery cyfrowej; zapewnienia swobody przepływu danych nieosobowych w UE oraz ustanowienia ram przepływu danych w relacjach z państwami trzecimi. Podkreślamy potrzebę kontynuowania prac nad opodatkowaniem sektora cyfrowego na poziomie międzynarodowym i europejskim.

Zrównoważona polityka migracyjna

Kluczowym elementem bezpiecznej i stabilnej polityki azylowej i migracyjnej UE oraz warunkiem koniecznym dla prawidłowego funkcjonowania Schengen jest zarządzanie granicami zewnętrznymi bez uszczerbku dla kompetencji państw członkowskich. Postulujemy rozwój współpracy w zakresie ochrony granic zewnętrznych. Wyrażamy sprzeciw wobec jakiejkolwiek formy przymusu relokacyjnego.

Polityka klimatyczna

UE powinna przyjąć długookresową strategię niskoemisyjną nie wcześniej niż w 2020 r. Unijna polityka klimatyczna musi uwzględniać specyficzne potrzeby państwo członkowskich. Dlatego przyszłość polityki klimatycznej powinna zostać sformułowana na podstawie krajowych planów na rzecz energii i klimatu oraz przygotowywanych obecnie krajowych strategii niskoemisyjnych.

Obronność

Wyzwania globalne w obszarze bezpieczeństwa i obrony wymagają jedności Zachodu. Współpraca UE i NATO musi mieć kompleksowy charakter. Wzmocniona polityka obronna UE musi odpowiadać na realne zagrożenia dla europejskiego bezpieczeństwa płynące z Południa i ze Wschodu. Polska postuluje wspieranie państw członkowskich w rozwoju ich zdolności obronnych.

Rola parlamentów narodowych

Aby zwiększyć poziom zaufania obywateli do instytucji i do procesu decyzyjnego w UE, niezbędne jest wzmocnienie roli parlamentów narodowych. Postulujemy ustanowienie mechanizmu tzw. czerwonej kartki, tj. przyznanie parlamentom narodowym kolektywnego uprawnienia do blokowania inicjatyw ustawodawczych KE.

 

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Fot. Tymon Markowski / MSZ

Materiały

Jednolity Rynek
Jednolity​_Rynek.pdf 2.82MB
Jednolity Rynek Cyfrowy
Jednolity​_Rynek​_Cyfrowy.pdf 1.92MB
Zrównoważona polityka migracyjna
Zrównoważona​_polityka​_migracyjna.pdf 0.07MB
Polityka klimatyczna
Polityka​_klimatyczna.pdf 4.32MB
Obronność
Obronność.pdf 1.58MB
Rola parlamentów narodowych
Rola​_parlamentów​_narodowych.pdf 0.36MB