Złóż petycję

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji w Ministerstwie Energii odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach  (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Komórką koordynującą rozpatrywanie petycji w Ministerstwie Energii jest Departament Kontroli i Audytu.

Petycje kierowane do Ministra Energii można nadsyłać:

 • pisemnie na adres:

Ministerstwo Energii
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

 • faksem pod numer: +48 22 695 81 96;
 • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznejePUAP;
 • pocztą elektroniczną na adres: me@me.gov.pl;
 • w Punkcie Podawczym Ministerstwa Energii - wejście od ul. Wspólnej 6, Warszawa, w poniedziałki - w godzinach od 8:15 do 18:00 oraz we wtorki, środy, czwartki i piątki - w godzinach od 8:15 do 16:15;

Ważne!
Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Petycja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą ją osobę;
 2. jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, którą należy dołączyć do petycji;
 3. oznaczenie adresata petycji;
 4. wskazanie przedmiotu petycji.

Petycję niezawierającą imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Energii przez wejście od ul. Wspólnej 6. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na dziedzińcu budynku Ministerstwa Energii, wjazd od ul. Żurawiej.

 

Petycje rozpatrywane w Ministerstwie Energii 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, iż:

 1. Dane osobowe przekazywane w związku z rozpatrywaniem petycji są przetwarzane przez Ministra Energii z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 36/Wspólna 6 (00-522), który jest administratorem tych danych osobowych. 
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016, str. 1) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przyjmowania i rozpatrywanie petycji w Ministerstwie Energii.
 4. Dane osobowe przekazywane w związku z rozpatrywaniem petycji nie będą przetwarzane w innym celu niż określony w pkt 3.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Energii Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usług dla Ministerstwa Energii.
 9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego działającego na podstawie obowiązujących przepisów, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).
 11. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie petycji.
 12. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (iodo@me.gov.pl).

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 25.05.2018 15:44
Osoba publikująca: Ilona Bartkowska
Zmodyfikowano: 25.05.2018 15:44
Osoba modyfikująca: Ilona Bartkowska