Złóż petycję

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji w Ministerstwie Energii odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach  (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Komórką koordynującą rozpatrywanie petycji w Ministerstwie Energii jest Departament Kontroli i Audytu.

Petycje kierowane do Ministra Energii można nadsyłać:

  • pisemnie na adres:

Ministerstwo Energii
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

  • faksem pod numer: +48 22 695 81 96;
  • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznejePUAP;
  • pocztą elektroniczną na adres: me@me.gov.pl;
  • w Punkcie Podawczym Ministerstwa Energii - wejście od ul. Wspólnej 6, Warszawa, w poniedziałki - w godzinach od 8:15 do 18:00 oraz we wtorki, środy, czwartki i piątki - w godzinach od 8:15 do 16:15;

Ważne!
Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Petycja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą ją osobę;
  2. jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, którą należy dołączyć do petycji;
  3. oznaczenie adresata petycji;
  4. wskazanie przedmiotu petycji.

Petycję niezawierającą imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Energii przez wejście od ul. Wspólnej 6. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na dziedzińcu budynku Ministerstwa Energii, wjazd od ul. Żurawiej.

 

Petycje rozpatrywane w Ministerstwie Energii 

docx Klauzula_informacyjna_dot_przetwarzania_danych_osobowych_-_petycje.docx

0.01MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 23.11.2018 16:06
Osoba publikująca: Dominika Kalinowska
Zmodyfikowano: 23.11.2018 16:06
Osoba modyfikująca: Dominika Kalinowska