W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna

Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna (CMKE) organizuje i przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o uzyskanie dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowisk na statkach morskich, jachtach komercyjnych oraz dokumentów stwierdzających uzyskanie kwalifikacji pilota morskiego.

Kontakt

Sekretariat CMKE w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
ul. Nowy Świat 6/12,
00-400 Warszawa
e-mail: cmke@mgm.gov.pl,

Sekretariat CMKE w Urzędzie Morskim w Gdyni,
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10,
81-338 Gdynia
pokój 131
godz. pracy 10.00-13.00 (poniedziałek-piątek)

 

tel.: 58 355 33 35,
e-mail: cmkegdynia@mgm.gov.pl,

Sekretariat CMKE w Urzędzie Morskim w Szczecinie,
budynek Kapitanatu Portu Szczecin,
ul. Jana z Kolna 9,
71-603 Szczecin
pokój 101,
godz. pracy 10.00-13.00 (poniedziałek-piątek)

tel.: 91 440 35 55,
e-mail: cmkeszczecin@mgm.gov.pl.

Informacje dla osób składających wnioski o dopuszczenie do egzaminu

Na podstawie rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego i obsługi administracyjnej egzaminu:

 • do przystąpienia do egzaminu teoretycznego przed CMKE na dyplom lub świadectwo konieczne jest posiadanie całości praktyki pływania wymaganej przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U., poz. 937 z późn. zm.) do uzyskania odpowiedniego dyplomu lub świadectwa, do przystąpienia do egzaminu praktycznego całość praktyki pływania nie jest wymagana;
 • podpisany pisemny wniosek o dopuszczenie do egzaminu teoretycznego i praktycznego (osobno dla każdego z egzaminów za wyjątkiem osób zamierzających przystąpić do takich egzaminów na świadectwo kucharza okrętowego w tym samym dniu, które mogą złożyć wniosek na jednym formularzu), wraz z wymaganymi załącznikami (z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w § 4 ust. 5 oraz w § 5 ust. 3 rozporządzenia) należy składać do sekretariatu Komisji, właściwego dla miejsca przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu;
 • pisemny wniosek o przystąpienie do egzaminu poprawkowego składa się do sekretariatu Komisji właściwego dla miejsca przeprowadzenia egzaminu, którego egzamin poprawkowy dotyczy, na co najmniej 14 dni przed określonym w harmonogramie egzaminów terminem egzaminu poprawkowego
 • wymaga się posiadania na egzaminie dowodu osobistego lub paszportu służącego do sprawdzenia tożsamości zdającego;
 • wgląd do materiałów egzaminacyjnych przysługuje każdemu zdającemu niezależnie od złożenia odwołania od wyniku egzaminu

Nowe dowody uiszczenia opłaty egzaminacyjnej powinny zawierać nazwę egzaminu, miejsce i termin przeprowadzenia egzaminu oraz imię i nazwisko zdającego. Dowody opłat wniesionych bez podania powyższej informacji nie będą przyjmowane jako właściwe w rozumieniu § 4 ust. 3 rozporządzenia i skutkowały niedopuszczeniem do egzaminu. Zwrot takich opłat będzie następował zgodnie z § 28 ust 2 rozporządzenia.

Pisemne wnioski o dopuszczenie do egzaminu wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do sekretariatu CMKE właściwego dla miejsca przeprowadzenia egzaminu, wskazanego w harmonogramie egzaminów, w godzinach pracy sekretariatów. Dopuszcza się przesłanie oryginału pisemnego wniosku oraz załączników pocztową przesyłką listową lub przesyłką kurierską z zachowaniem wymaganego (co najmniej 21 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu) terminu dostarczenia. W przypadku przesyłania wniosków o dopuszczenie do egzaminu w sposób, o którym mowa powyżej, wyciąg pływania potwierdzający odbycie wymaganej praktyki pływania może być zastąpiony potwierdzonymi notarialnie kopiami odpowiednich stron książeczki żeglarskiej, łącznie ze stroną zawierającą dane osobowe właściciela tej książeczki. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących zaświadczeń o ukończeniu szkolenia oraz zaświadczeń o zaliczeniu części praktycznej szkolenia na stronach poświęconych morskim jednostkom edukacyjnym.

Tekst rozporządzenia dołączony jest w części „Akty prawne regulujące działanie CMKE”

Opłaty za egzamin

Opłaty za egzamin, w zależności od miejsca przeprowadzania egzaminu prosimy wpłacać na konta:

Urząd Morski w Szczecinie
Narodowy Bank Polski O/O w Szczecinie
17 1010 1599 0028 9922 3100 0000

Urząd Morski w Gdyni
Narodowy Bank Polski O/O w Gdyni
92 1010 1140 0065 7822 3100 0000

W tytule opłaty prosimy zamieszczać: Rodzaj egzaminu (teoretyczny lub praktyczny), miejsce egzaminu, termin egzaminu, nazwa egzaminu, imię i nazwisko.
Przykład: Egzamin teoretyczny Szczecin 11-12.09.2014 r. Dział pokładowy – poziom zarządzania. Imię Nazwisko.

Opłaty za egzamin należy wpłacać w wysokości określonej w Załączniku do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281 z późn. zm.).

Dowód uiszczenia wpłaty należy przedstawić w momencie składania wniosku na egzamin CMKE. Za dowód wpłaty przyjmuje się bankowe potwierdzenie wykonania przelewu lub potwierdzenie dokonania wpłaty w polskim urzędzie pocztowym.

Opłaty egzaminacyjne można realizować z użyciem karty płatniczej w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni i w Szczecinie.

 

Informacje dla przystępujących do egzaminów

Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna z dniem  30 października 2020 r. zawiesza proces przeprowadzania egzaminów praktycznych i teoretycznych.

Materiały

Zawieszenie procesu egzaminacyjnego w Gdynia i Szczecinie
Zaw​_egzaminów​_CMKE.jpeg 0.25MB

Listy przystępujących do egzaminów

Materiały

Zawieszenie procesu egzaminacyjnego w Gdynia i Szczecinie
Zaw​_egzaminów​_CMKE.jpeg 0.25MB

Pytania Egzaminacyjne

Na egzaminach przeprowadzanych przez Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną mogą być wykorzystywane pytania z banku pytań zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

Bank pytań zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Bank pytań nie stanowi zbioru zamkniętego, zawarte w nim pytania podlegaja stałej aktualizacji. Na podstawie § 11. pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego i obsługi administracyjnej egzaminu komisja egzaminacyjna posiada uprawnienia do tworzenia testów zawierających pytania, które nie zostały zamieszczone w banku pytań.

 

Materiały

Pytania dział maszynowy
Dział​_maszynowy.zip 42.61MB
Pytania dział pokładowy
Dział​_pokładowy.zip 11.60MB
Pytania rybołówstwo morskie
Rybołówstwo​_morskie.zip 17.85MB
Tłumaczenia
angielski.zip 17.95MB

Ważne dokumenty

Materiały

Tabela opłat za egzaminy kwalifikacyjne
Tabela​_opłat​_za​_egzaminy​_kwalifikacyjne.pdf 0.24MB
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu
wniosek​_egz​_kwalifikacyjny.doc 0.05MB
APPLICATION FORM
Application​_form.docx 0.02MB
Wniosek o zwrot nadpłaty
Wniosek​_o​_zwrot​_nadpłatyoświadczenie​_o​_rezygnacji​_ze​_zwrotu​_nadpłaty.rtf 0.05MB
Wniosek o zwrot opłaty egzaminacyjnej
Wniosek​_o​_zwrot​_opłaty​_egzaminacyjnej.rtf 0.05MB
Wniosek do Przewodniczącego CMKE o zgodę na uzupełnienie dokumentacji
Dodatkowy​_wniosek​_do​_przewodniczącego​_Komisji​_o​_zgodę​_na​_uzupełnienie​_niekompletnego​_wniosku​_nie​_później​_niż​_w​_dniu​_rozpoczęcia​_egzaminu.docx 0.02MB

Harmonogram

Materiały

Harmonogram
Kopia​_Harmonogram​_28092020.pdf 0.31MB

Egzaminatorzy

Wszystkie wnioski o wpisanie na listę egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjna proszę kierować  drogą pocztową na adres Sekretariat CMKE w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa w formie papierowej z własnoręcznym podpisem. Zmiany w przesyłaniu wniosków wynikają z nowelizacji prawa o ochronie danych osobowych.

Materiały

Lista Egzaminatorów CMKE
Lista​_egzaminatorow.pdf 0.97MB
Wniosek o wpisanie na listę egzaminatorów
Wniosek​_o​_wpisanie​_na​_listę​_egzaminatorów​_CMKE.doc 0.28MB

Akty prawne regulujące działanie CMKE

 • Zarządzenie Nr 29 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie organizacji oraz regulaminu działania Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej (Dz. U. poz. 867)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego i obsługi administracyjnej egzaminun (Dz. U., poz. 323)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunki ich uzyskiwania (Dz. U. z 2018 r., poz. 490)
 • Regulation of the Minister Of Maritime Economy And Inland Navigation on the qualification examinations and the remuneration of members of the Examination Team and providers of the administrative management of the examinations (Please notice: the translation of this regulation into English is for illustrative purposes only and shall not be legally binding)

Inne akty prawne

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego (Dz. U. poz. 536)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r.w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego (Dz. U. poz. 258)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim (Dz.U. poz. 499)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 820).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie uznania egzaminu dyplomowego w uznanych uczelniach za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym (Dz.U.poz.220)
 • Ordinance of the Minister of Maritime Economy and Inland Navigation of February 4th, 2016 on recognition of the diploma examination at recognised universities as equivalent to a qualification examination at the operational level
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
30.10.2020 10:05 Krzysztof Rurek
Pierwsza publikacja:
22.07.2019 14:10 Monika Potkowska
{"register":{"columns":[]}}