W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku

Rada Ministrów 17 września 2019 r. przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą: „Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku”

Realizacja programu zapewni sprawne funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich, a także przyczyni się do wykorzystania w pełni ich potencjału.

Wykonanie inwestycji wskazanych w programie jest niezwykle ważne dla dalszego dynamicznego rozwoju portów oraz utrzymania i wzmocnienia ich pozycji wśród portów europejskich. Planowane przedsięwzięcia są niezwykle istotne dla związanych z nimi branż i sektorów oraz całej gospodarki narodowej.

Program przygotowano w celu realizacji „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”.

Przyjęcie programu jest konieczne, bo od kilku lat nie było żadnego dokumentu rządowego kompleksowo poświęconego problematyce rozwoju portów. Ostatnim dokumentem tego typu była „Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku”, przyjęta przez Radę Ministrów 13 listopada 2007 r. 

Głównym celem programu jest trwałe umocnienie polskich portów morskich jako liderów wśród portów morskich basenu Morza Bałtyckiego. Mają one pełnić rolę kluczowych węzłów, globalnych łańcuchów dostaw dla Europy Środkowo-Wschodniej i przyczynić się do większego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Program obejmuje trzy województwa: pomorskie, zachodniopomorskie oraz warmińsko-mazurskie. Uwzględniono w nim: 4 porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście), 28 portów niemających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej, w tym 9 portów regionalnych i 19 portów lokalnych oraz 50 przystani.

W programie kompleksowo uregulowano problematykę rozwoju polskich portów i przystani morskich. Oprócz działań ściśle związanych z inwestycjami w obrębie portów zdefiniowano w nim również potrzeby dotyczące rozwoju infrastruktury dostępu do portów morskich od strony morza i lądu, w tym rozwój korytarzy drogowych i kolejowych oraz szlaków rzecznych, zapewniających lepszą dostępność transportową do portów morskich, a także wskazano działania  służące ochronie środowiska i poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu portowego.
Na wszystkie inwestycje wskazane w planie finansowym programu trzeba będzie przeznaczyć blisko 40 mld zł.

Najważniejsze przedsięwzięcia to: budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m oraz budowa: Portu Centralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni i Terminala Kontenerowego w Świnoujściu. Inwestycje realizowane będą m.in. z budżetu państwa, przy wsparciu środków UE, a także w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Polskie porty morskie mają ogromne znaczenie społeczno-gospodarcze. Wskazuje na to m.in. wysokość należności budżetowych z tytułu ceł i podatków – naliczanych w oddziałach celnych funkcjonujących na ich terenie. Według danych Krajowej Administracji Skarbowej w 2018 r. należności celno-podatkowe związane z odprawą ładunków w morskich oddziałach celnych wyniosły ok. 40,6 mld. W 2015 r. było to jedynie 17,1 mld zł.

Program zakłada zwiększenie przeładunków w portach morskich, tak aby w 2030 r. przekroczyły one 150 mln ton. W ostatnich latach wielkość obrotów ładunkowych w polskich portach oscylowała wokół 70 mln ton. W roku 2018 – jak do tej pory najlepszym pod tym względem –  przekroczono 90 mln ton. Z uwzględnieniem masy własnej jednostek ładunkowych, było to ponad 100 mln ton.

Dzięki rozbudowie portów i ich modernizacji poprawi się konkurencyjność importu i eksportu towarów oraz wzrośnie atrakcyjność turystyczna miast i miejscowości portowych.

Uchwała nr 100 Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku” weszła w życie 18 października 2019 r.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące wcześniejszych etapów procedowania ww. dokumentu, a także prognozę oddziaływania na środowisko oraz podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu.

Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Projekt „Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)”, przygotowany został w celu realizacji „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, tj. kluczowego dokumentu Państwa Polskiego w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej, w której wskazany został jako jeden z tzw. projektów strategicznych, a także wspierania rozwoju polskich portów morskich.

Program będzie dokumentem o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, realizującym także cele zawarte w „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)” w zakresie portów morskich. Projekt Programu przygotowywany jest równolegle do aktualizowanej obecnie przez Ministerstwo Infrastruktury, przy wsparciu MGMiŻŚ w zakresie właściwości, „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)”. Opracowany projekt Programu zbieżny jest z projektem „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.”.

Program będzie kompleksowo odnosić się do problematyki funkcjonowania i rozwoju polskich portów morskich, kierunkując ten złożony i wymagający proces, i jednocześnie wskazując najważniejsze, niezbędne do podjęcia działania.

 

Konsultacje publiczne projektu „Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)”

W dniach od 7 grudnia 2018 r. do 14 stycznia 2019 r. prowadzone są konsultacje publiczne projektu „Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307, z późn. zm.).

MGMiŻŚ zaprasza do zapoznania się z projektem Programu. Projekt ten wyłożony jest do wglądu w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00 w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Departament Gospodarki Morskiej), w budynku przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie oraz dostępny jest poniżej w wersji elektronicznej.

Uwagi, wnioski i opinie składać można w dniach od 7 grudnia 2018 r. do 14 stycznia 2019 r.:

  • w formie pisemnej na adres pocztowy: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa,
  • ustnie do protokołu w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00 w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w budynku przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie (Departament Gospodarki Morskiej),
  • wypełniając ankietę bezpośrednio w miejscu udostępnienia dokumentów sprawy,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (poprzez e-mail na adres: SekretariatDGM@mgm.gov.pl).

 

Udział społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu „Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)”

W dniach od 7 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, t.j.), realizowany jest udział społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu „Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)”.

MGMiŻŚ zaprasza do zapoznania się z prognozą oddziaływania na środowisko „Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)” oraz projektem Programu. Dokumentacja dostępna jest w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00 w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Departament Gospodarki Morskiej), w budynku przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie oraz dostępna jest poniżej w wersji elektronicznej.

Uwagi, wnioski i opinie składać można w dniach od 7 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.:

  • w formie pisemnej na adres pocztowy: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa,
  • ustnie do protokołu w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00 w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w budynku przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie (Departament Gospodarki Morskiej),
  • wypełniając ankietę bezpośrednio w miejscu udostępnienia dokumentów sprawy,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (poprzez e-mail na adres: SekretariatDGM@mgm.gov.pl).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, wniosków i opinii jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dokumenty do pobrania

 

Konferencja konsultacyjna

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza na konferencję konsultacyjną w sprawie projektu „Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)” wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko.

Konferencja jest elementem konsultacji publicznych projektu „Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)”, które prowadzone są w dniach 7 grudnia 2018 r. – 14 stycznia 2019 r.

Konferencja odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 r. w godzinach 10.00 - 14.15 (rejestracja od godz. 9.30 do 10.00) w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w budynku przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie (Sala Kinowa CBF).

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o rejestrację (ze wskazaniem imienia, nazwiska, reprezentowanej organizacji i stanowiska oraz danych kontaktowych) poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: SekretariatDGM@mgm.gov.pl do dnia 14 grudnia 2018 r., do godziny 14:00 z dopiskiem „KONFERENCJA”. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt „Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)” wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce „Programy i projekty”.

Szczegółowy program konferencji znajduje się pod tym linkiem.

W trakcie konferencji wykonywane będą zdjęcia.

 

Podsumowanie wyników konsultacji

W ramach konsultacji publicznych ponad 20 podmiotów przekazało blisko 200 propozycji zmian, uwag itp. Dotyczyły one wielu różnych części projektu „Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)” oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla programu.  
- Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji
- Zestawienie uwag wraz ze stanowiskiem MGMiŻŚ

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
12.03.2020 13:21 administrator gov.pl
Pierwsza publikacja:
21.02.2019 12:39 Piotr Gmurczyk
{"register":{"columns":[]}}