W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1353), zgody na odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej w przypadkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 udziela wojewódzki inspektor JHARS lub Główny Inspektor JHARS, po zapoznaniu się z opinią w tej sprawie jednostki certyfikującej kontrolującej danego producenta. Wydawanie pozwoleń na odstępstwo, ich zmiana, cofnięcie lub odmowa wydania, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek producenta ekologicznego skierowany za pośrednictwem jednostki certyfikującej do Głównego Inspektora lub właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności wojewódzkiego inspektora JHARS. Adresy na które należy kierować wnioski, zamieszczone są w zakładce „Kontakt" w przypadku Głównego Inspektora oraz w zakładce „Inspektoraty Wojewódzkie" w przypadku inspektorów wojewódzkich JHARS.

Uwaga

Do wojewódzkiego inspektora JHARS należy przekazać wniosek o odstępstwo, na którym musi się znajdować opinia jednostki certyfikującej. 

Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej, w sprawie których wnioski należy kierować do wojewódzkich inspektorów JHARS

Materiały

F-2 BRE-07-IR-01. Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do gospodarstwa, w celu odnowienia stada, nieekologicznych samic w liczbie większej niż przewiduje art. 9 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008
F-2​_BRE-07-IR-01.pdf 0.24MB
F-3​_BRE-07-IR-01. Wniosek o wydanie zgody na mocowanie taśmy do ogonów owiec, przycinanie ogonów, piłowanie zębów, kształtowanie dziobów, usuwanie rogów
F-3​_BRE-07-IR-01.pdf 0.66MB
F-4​_BRE-07-IR-01. Wniosek o wydanie zgody na stosowanie naturalnych barwników i/lub naturalnych substancji powlekających do tradycyjnego barwienia skorup gotowanych jaj wielkanocnych
F-4​_BRE-07-IR-01.pdf 0.66MB
F-5 BRE-07-IR-01. Wniosek o uznanie z mocą wsteczną uprzedniego okresu, jako części okresu konwersji
F-5​_BRE-07-IR-01.pdf 0.28MB
F-7​_BRE-07-IR-01. Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie równoległej ekologicznej i nieekologicznej produkcji roślin wieloletnich o odmianach trudnych do rozróżnienia, wymagających co najmniej 3-letniego okresu uprawy
F-7​_BRE-07-IR-01.pdf 0.67MB
F-8​_BRE-07-IR-01. Wniosek o wydanie zgody na równoległy chów zwierząt tego samego gatunku metodą ekologiczną i nieekologiczną w gospodarstwie objętym badaniami rolniczymi lub formalnymi działaniami edukacyjnymi
F-8​_BRE-07-IR-01.pdf 0.67MB
F-9 BRE-07-IR-01. Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobiu
F-9​_BRE-07-IR-01.pdf 0.26MB
F-10​_BRE-07-IR-01. Wniosek o wydanie zgody na użycie zwierząt nieekologicznych w celu odnowienia lub odbudowy stada w związku z zaistniałymi okolicznościami katastroficznymi
F-10​_BRE-07-IR-01.pdf 0.66MB
F-12​_BRE-07-IR-01. Wniosek o wydanie zgody na zastosowanie dodatku azotynu sodu lub azotanu potasu
F-12​_BRE-07-IR-01.pdf 0.66MB
F-13​_BRE-07-IR-01. Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie równoległej ekologicznej i nieekologicznej produkcji roślin na obszarze przeznaczonym do badań rolniczych lub formalnych działań edukacyjnych
F-13​_BRE-07-IR-01.pdf 0.67MB
F-14​_BRE-07-IR-01. Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie równoległej produkcji nasion, wegetatywnego materiału rozmnożeniowego i transplantów metodą ekologiczną i nieekologiczną
F-14​_BRE-07-IR-01.pdf 0.68MB
F-15​_BRE-07-IR-01. Wniosek o wydanie zgody na odtworzenie ekologicznej pasieki przy użyciu nieekologicznych pszczół w związku z zaistniałymi okolicznościami katastroficznymi
F-15​_BRE-07-IR-01.pdf 0.66MB
F-16​_BRE-07-IR-01. Wniosek o wydanie zgody na użycie nieekologicznych pasz w związku z zaistniałymi okolicznościami katastroficznymi
F-16​_BRE-07-IR-01.pdf 0.66MB
F-17​_BRE-07-IR-01. Wniosek o wydanie zgody na dokarmianie pszczół miodem, cukrem lub syropem cukrowym uzyskanymi metodami ekologicznymi w związku z zaistniałymi okolicznościami katastroficznymi lub długotrwałymi wyjątkowymi warunkami pogodowymi
F-17​_BRE-07-IR-01.pdf 0.66MB
F-19​_BRE-07-IR-01. Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo w zakresie akwakultury, dotyczące równoczesnego chowu młodych osobników zwierząt w tych samych wylęgarniach i podchowalniach, w ramach tego samego gospodarstwa, złożonego z jednostek produkcji ekologicznej i nieekologicznej
F-19​_BRE-07-IR-01.pdf 0.67MB
F-20​_BRE-07-IR-01. Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo w zakresie akwakultury, dotyczące równoczesnego ekologicznego i nieekologicznego chowu zwierząt w etapie wzrostowym w ekologicznej i nieekologicznej jednostce produkcyjnej, w ramach tego samego gospodarstwa
F-20​_BRE-07-IR-01.pdf 0.66MB
F-21​_BRE-07-IR-01. Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo w zakresie akwakultury, dotyczące wstecznego zaliczenia udokumentowanego okresu do okresu konwersji dla urządzeń wykorzystywanych w produkcji
F-21​_BRE-07-IR-01.pdf 0.66MB

Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej, w sprawie których wnioski należy kierować do Głównego Inspektora JHARS

  • Zastosowanie składnika pochodzenia rolniczego nie ujętego w załączniku IX do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008. Odstępstwo przewidziane w art. 29 ust. 1 rozporządzenia nr 889/2008. 
  • Przekroczenie w danym roku limitu zastosowania 6 kg/ha miedzi. Odstępstwo przewidziane w pierwszym wierszu pkt 6 załącznika II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008. 

    Uwaga! w związku ze zmianami rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 załącznik II tego rozporządzenia nie zawiera już pkt 6. Ponadto, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2164 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli wprowadziło zmianę do załącznika II polegającą na usunięciu warunków ograniczających stosowanie związków miedzi w postaci wodorotlenku miedzi, tlenochlorku miedzi, tlenku miedzi, cieczy bordoskiej i trójzasadowego siarczanu miedzi do maksymalnie 6 kg miedzi na hektar rocznie.

    W związku z  powyższym nie ma potrzeby składnia wniosku w zakresie przekroczenia w danym roku limitu zastosowania 6 kg/ha miedzi do GIJHARS.

  • Zastosowanie syntetycznych witamin A, D i E w karmieniu przeżuwaczy. Odstępstwo przewidziane w trzecim akapicie lit. a) pkt 1. 1 załącznika nr VI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.