W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Fundusze Europejskie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

VIII oś Priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ma na celu ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego, a także rozwój zasobów kultury. W ramach Priorytetu VIII będzie można realizować projekty przede wszystkim z zakresu zachowania dziedzictwa kulturowego: renowacji zabytków wraz z otoczeniem, konserwacji zabytków ruchomych, zabytkowych parków i ogrodów. Ponadto, dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty mające na celu przebudowę czy rozbudowę instytucji kultury oraz szkół i uczelni artystycznych z przeznaczeniem ich na cele kulturalne. Więcej


Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021

W ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG wsparcie dla sektora kultury realizowane będzie dzięki Programowi Kultura Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Głównym celem Programu jest rozwój współpracy kulturalnej, przedsiębiorczości w sektorze kultury i zarządzania dziedzictwem kulturowym. W ramach Programu środki finansowe rozdysponowane będą w ramach: Działania 1 Zarządzanie dziedzictwem kulturowym (projekty inwestycyjne), Działania 2 - Współpraca kulturalna (projekty kulturalne), Funduszu Współpracy Dwustronnej (wizyty studyjne). Więcej


Termomodernizacja Państwowych Szkół Artystycznych

Podstawowym celem projekt, pt. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez termomodernizację 187 budynków placówek szkolnictwa artystycznego na terenie całej Polski. Więcej


Program Kreatywna Europa 2014-2020

Kreatywna Europa to program Unii Europejskiej wspierający europejskie sektory kultury i kreatywne, w tym przemysł audiowizualny. Więcej


Program Europa dla Obywateli

Europa dla Obywateli to program Unii Europejskiej wspierający aktywne obywatelstwo europejskie. Program ten, zaplanowany na lata 2014-2020, dąży do zaangażowania obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji europejskiej. Więcej


Znak Dziedzictwa Europejskiego

Od roku 2011 Komisja Europejska przyznaje tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego miejscom i wydarzeniom, które są przykładem wartości i praw, które stanowią fundament wspólnego europejskiego dziedzictwa oraz odegrały znaczącą rolę w historii i kulturze Europy. Jednym z celów tej inicjatywy jest uznanie regionalnej różnorodności oraz wzmocnienie międzykulturowego i pokoleniowego dialogu. Więcej


Projekty pomocy technicznej PO IiŚ 2014-2020

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako beneficjent Funduszy Europejskich, realizuje projekty pomocy technicznej, związane z wdrażaniem programów polityki spójności 2014-2020 w Polsce. Celem projektów pomocy technicznej jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania PO IiŚ przez MKiDN, jako Instytucji Pośredniczącej dla VIII osi PO IiŚ 2014-2020. Więcej


Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014

Mechanizm Finansowy EOG, obok funduszy strukturalnych, stanowi największe źródło zewnętrznego finansowania kultury w Polsce. Środki przeznaczone przez trzy kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegię, Islandię i Liechtenstein aktywnie wspierają działania m.in. z zakresu kultury w ramach dwóch Programów, tj. „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” oraz „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”. Więcej


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

W ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego w latach 2007-2013 dofinansowano 79 projektów. Odrestaurowano wiele zabytków, w tym o znaczeniu europejskim i światowym oraz wybudowano lub zmodernizowano opery, filharmonie, teatry, biblioteki, muzea, centra kultury oraz szkoły i uczelnie artystyczne. Podejmowane w ramach programu działania umożliwiły wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego dla zwiększenia atrakcyjności Polski. Więcej


Projekt „Kultura bez Barier”

Finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, projekt „Kultura bez Barier” ma za zadanie poprawę dostępności oferty polskich instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach projektu, który realizowany będzie w latach 2021-2023, wypracowany zostanie model zapewniania dostępności zasobów i oferty instytucji kultury, który następnie w trybie grantowym zostanie pilotażowo przetestowany w 100 instytucjach kultury z całej Polski. Na realizację tych projektów wyłonione w otwartym konkursie instytucje otrzymają granty na łączną kwotę niemal 20 mln zł. W cały proces – zarówno planowanie projektów, jak i ich realizację – włączone zostaną organizacje pozarządowe działające na rzecz dostępności kultury i przedstawiciele lokalnych społeczności. Więcej


Termomodernizacja wybranych obiektów Archiwów Państwowych w Polsce 

Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów archiwów państwowych w Polsce- etap 1 – przygotowanie dokumentacji” to jeden z dwóch etapów projektu mającego na celu głęboką modernizację energetyczną budynków Archiwów Państwowych oraz umożliwienie bezpiecznych warunków przechowywania państwowego zasobu archiwalnego.  Więcej

{"register":{"columns":[]}}