21 posiedzenie Wspólnego Komitetu Ministrów Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej (CEEPUS)

Zdjęcie zbiorowe uczestników spotkania.

W stolicy Chorwacji odbyło się 21 posiedzenie w ramach Programu Wymiany Uniwersyteckiej – CEEPUS, w którym uczestniczył również sekretarz stanu w MNiSW, Andrzej Stanisławek. Podstawowym celem programu jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich.

Zarys historyczny

Idea stworzenia programu wymiany akademickiej krajów Europy Środkowej, przedstawiona przez stronę austriacką w 1992 roku, zyskała aprobatę Bułgarii, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier. Kraje te podpisały w 1993 r. Porozumienie w sprawie ustanowienia współpracy w dziedzinie edukacji i kształcenia w ramach Środkowoeuropejskiego programu studiów uniwersyteckich CEEPUS. Tym samym Polska stała się jednym z krajów-założycieli Programu.

Państwa, które wchodzą w skład Porozumienia CEEPUS III

Od 1 maja 2011 roku realizowane jest Porozumienie CEEPUS III, którego  sygnatariuszami jest 15 państw regionu tj.: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia Północna, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Uniwersytet w Prisztinie (Kosowo).

Co oferuje Program CEEPUS?

Program CEEPUS to Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej, który umożliwia intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi będącymi Stronami Porozumienia.  W ramach programu CEEPUS III:

  • tworzone są sieci współpracy międzyuczelnianej przy udziale partnerów z co najmniej trzech krajów,
  • przyznawane są stypendia na staże krótkoterminowe, studia semestralne i praktyki,
  • prowadzone są seminaria doskonalące, kursy językowe, kursy specjalistyczne.

O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS starać się mogą:

  • studenci,
  • studenci doktoranci,
  • pracownicy naukowi.

Korzyści dla Polski

Program CEEPUS jest dla MNiSW drugim co do wielkości wielostronnym programem współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego (po programie Erasmus+). W ramach programu Polska najczęściej współpracuje z Czechami, Węgrami, Austrią, Słowacją i Rumunią.

Około 300 polskich studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz ok. 350 nauczycieli akademickich uczestniczy co roku w różnych formach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Polacy najczęściej wyjeżdżają do Czech, na Słowację, do Chorwacji, Austrii i na Węgry.

Polska jest wiodącym uczestnikiem programu

W roku akademickim 2018/2019 150 polskich instytucji akademickich było zaangażowanych w sieci akademickie, co daje najwyższą liczbę zaangażowanych uczelni wśród wszystkich państw programu. Duże zaangażowanie polskich uczelni w sieci akademickie pokazuje, iż program umożliwia im kontynuowania współpracy, pielęgnowania nawiązanych kontaktów i prowadzenia wymiany z partnerami zagranicznymi, dzięki wsparciu w formie stypendiów przyznawanych osobom uczestniczącym w tej współpracy międzyuczelnianej. Program tym samym tworzy korzystne i stabilne warunki, pozwalające na bardziej intensywny rozwój współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego z krajami Europy Środkowej.

Program poprzez mobilność akademicką przyczynia się również do podniesienia poziomu i jakości kształcenia oraz badań naukowych prowadzonych w polskich szkołach wyższych, a także na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich i rozwój młodej kadry naukowej.

Roczny koszt udział w programie po stronie polskiej wynosi ok. 2 mln złotych, środki są przekazywane przez MNiSW do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. NAWA realizuje program CEEPUS jako zadanie zlecone MNiSW.

21 posiedzenie CEEPUS
21 posiedzenie CEEPUS
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics