Szkolnictwo wyższe

W Polsce działa ponad 400 uczelni publicznych i niepublicznych. Sprawujemy nadzór nad większością z nich (choć trzeba pamiętać, że nad niektórymi z nich nadzór sprawują inni ministrowie – na przykład uczelnie medyczne podlegają ministrowi właściwemu ds. zdrowia, a uczelnie wojskowe – ministrowi obrony narodowej). 

Zakres naszej współpracy ze szkołami wyższymi określa Konstytucja dla Nauki, czyli Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku. Dysponujemy również budżetem na naukę i szkolnictwo wyższe ustalanym corocznie przez Radę Ministrów. Ze środków tych finansujemy m.in. działalność statutową, stypendia naukowe czy pomoc materialną.

W tej części serwisu publikujemy najważniejsze informacje dotyczące uczelni, stypendiów, kredytów studenckich i pomocy materialnej.