Konsultacje

Informacje o inicjatywach Ministerstwa i możliwości przedstawienia stanowiska

Przygotowując polityki i projekty aktów prawnych staramy się zasięgać opinii środowiska naukowego i akademickiego oraz organizacji i stowarzyszeń zainteresowanych sprawami nauki i szkolnictwa wyższego. W organizacji prac inspiruje nas Kodeks Konsultacji opracowany przez ekspertów społecznych i przedstawicieli administracji, który prostym językiem opisuje najważniejsze reguły konsultacji i praktyczne wskazówki do ich stosowania (Siedem Zasad Konsultacji).

Na tej stronie można znaleźć informacje o podejmowanych inicjatywach, o tym, gdzie szukać projektów i w jaki sposób można przedstawić stanowisko.


Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie współczynników kosztochłonności

Data rozpoczęcia: 2018-11-26
Data zakończenia: 2018-12-17
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: uwagidoreformy@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania

Data rozpoczęcia: 2018-11-16
Data zakończenia: 2018-12-20
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wpisywania infrastruktury na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej oraz sposobu jej przeglądu

Data rozpoczęcia: 2018-11-14
Data zakończenia: 2018-12-11
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działających w systemie szkolnictwa wyższego i nauki

Data rozpoczęcia: 2018-11-06
Data zakończenia: 2018-11-28
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Data rozpoczęcia: 2018-10-30
Data zakończenia: 2018-11-21
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: katarzyna.peczynska-karbownik@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie statutu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Data rozpoczęcia: 2018-10-17
Data zakończenia: 2018-11-15
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Data rozpoczęcia: 2018-10-17
Data zakończenia: 2018-11-15
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Data rozpoczęcia: 2018-10-15
Data zakończenia: 2018-11-02
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: uwagidoreformy@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową

Data rozpoczęcia: 2018-10-08
Data zakończenia: 2018-11-05
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych

Data rozpoczęcia: 2018-09-17
Data zakończenia: 2018-10-15
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: anna.szymanska@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Data rozpoczęcia: 2018-08-02
Data zakończenia: 2018-08-31
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: uwagidoreformy@mnisw.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Data rozpoczęcia: 2018-08-02
Data zakończenia: 2018-08-31
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Projekt ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Nauki Polskiej

Data rozpoczęcia: 2018-07-31
Data zakończenia: 2018-08-30
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl

Navigation Menu

Metrics