W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ewaluacja transferu wiedzy i technologii – nowe rozwiązanie w systemie szkolnictwa wyższego i nauki

24.09.2020

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza przedstawicieli środowiska akademickiego, organizacji społecznych i biznesu do debaty na temat nowego instrumentu o charakterze ewaluacji, który przyczyni się do zdecydowanego wzmocnienia współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Podczas konferencji prasowej, z udziałem ministra Wojciech Murdzka, przedstawiono założenia nowego systemu ewaluacji.

Minister Wojciech Murdzek przemawia podczas konferencji prasowej.

Transfer wiedzy i technologii jako instrument ewaluacji

Wraz z wdrażaniem reformy szkolnictwa wyższego i nauki pojawiła się potrzeba opracowania nowego narzędzia ewaluacji, obok istniejących już metod służących do ewaluacji jakości kształcenia, szkół doktorskich oraz jakości działalności naukowej. Tym nowym narzędziem ma się stać ewaluacja transferu wiedzy i technologii. Posłuży ona do oceny podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie ich uczestnictwa w rozwoju społecznym oraz tworzenia gospodarki opartej na innowacjach.

– Bardzo zależy nam, żeby wdrażanie reformy prowadziło do podwyższania jakości funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki polskiej. Stąd niezwykle ważna rola procesu ewaluacji, która pozwala oceniać, czy to te działania prowadzą nas do spodziewanych efektów. Ewaluacja transferu wiedzy i technologii pozwoli na jakościową ocenę podmiotów naukowych. Proces będzie wymagał pewnego zróżnicowania, gdyż specyfika funkcjonowania instytutów badawczych jest inna niż uczelni – powiedział minister Murdzek podczas konferencji prasowej w siedzibie MNiSW.

Zwiększanie współpracy nauki i biznesu

Instrumenty tego rodzaju są już wprowadzane w najbardziej rozwiniętych systemach akademickich (m.in. w Wielkiej Brytanii, Australii). System ewaluacji badający transfer wiedzy i technologii wpisuje się też w założenia Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, która wskazuje, że reforma systemu szkolnictwa wyższego i nauki powinna służyć m.in. zwiększeniu współpracy nauki i biznesu.

– Chcemy żeby ewaluacja transferu wiedzy i technologii przyczyniała się do jak największego wprowadzania innowacji do gospodarki – stwierdził minister Murdzek.

Obiektywne kryteria transferu wiedzy i technologii

Nowy system ewaluacji głównie obejmie uczelnie akademickie i instytuty badawcze, które współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Pozwoli na obiektywną ocenę transferu wiedzy i technologii, przeprowadzanego przez uczelnie czy instytuty badawcze podczas współpracy z biznesem, administracją publiczną czy III sektorem. Przepływ ten jest realizowany w ramach np. świadczenia usług badawczych i konsultingowych, współpracy w prowadzeniu badań, rozwijania kapitału ludzkiego, komercjalizacji, czy też wzmocnienia rozwoju lokalnego.

Wyniki ewaluacji zwiększą innowacyjność gospodarki oraz ułatwią dystrybucję środków finansowych

Uzyskane wyniki ewaluacji transferu wiedzy zachęcą ewaluowane podmioty do prowadzenia dalszych działań w tym zakresie, a także do komercjalizacji wyników badań i know-how, rozwijania współpracy z biznesem, w tym do większej aktywności w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł przychodów.

Wyniki mogą być również wykorzystywane do oceny sposobu wykorzystywania środków publicznych m.in. przez uczelnie, które świadczą usługi badawcze oraz współpracują z biznesem, czy też działań na rzecz społeczności lokalnych. Mogą również służyć do rozdzielania środków finansowych, m.in. subwencji będących w gestii ministerstwa oraz grantów przyznawanych przez agencje podległe.

Kompleksowa ocena wpływu na społeczeństwo i gospodarkę

Ewaluacja transferu wiedzy i technologii uzupełni system ewaluacji uczelni i instytucji naukowych, którego kluczowym elementem pozostaje ewaluacja jakości działalności naukowej, której jednym z trzech kryteriów jest ocena wspływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Uczelnie i instytuty przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy w wyniku działań o różnym charakterze, często wykraczającym poza obszar działalności naukowej. Zastosowanie nowego narzędzia ewaluacji pozwoli w jeszcze większym stopniu wesprzeć te działania.

Ewaluacja transferu wiedzy i technologii przyjazna dla ocenianych instytucji

Ewaluacja transferu będzie oparta na wskaźnikach. Poszukiwane będą parametry wykorzystujące dane zbierane już m.in. w ramach statystyki publicznej lub systemu POL-on. Przeprowadzenie ewaluacji co do zasady nie powinno wiązać się ze zwiększaniem obowiązków sprawozdawczych po stronie ocenianych podmiotów.