Informacja w sprawie wyników konkursu ogłoszonego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Uprzejmie informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalił listę projektów zakwalifikowanych do finansowania  w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (pełna lista poniżej).

Wysokość środków przyznanych poszczególnym wnioskodawcom zostanie ogłoszona odrębnym komunikatem z uwagi na konieczność weryfikacji zachowania przez przedsiębiorców warunków kumulacji pomocy określonych w art. 3 ust. 2 i art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), tzn. całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 € w okresie trzech lat podatkowych.

Ponadto, informujemy, że termin wskazany w § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Dz. U. poz. 1832 i 2198), w którym przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w urzędzie obsługującym ministra 3 egzemplarze umowy podpisanej przez upoważnione osoby, biegnie od dnia przekazania przez ministra informacji o wielkości przyznania pomocy. Informacja ta zostanie przekazana przedsiębiorcom za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Podmiot, któremu zostało przyznane wsparcie w ramach programu jest zobowiązany zweryfikować dane dot. pomocy de minimis udzielonej mu łącznie w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach, wskazując w ww. umowie kwotę przyznaną przez Ministra lub kwotę niższą, tak by warunek nieprzekroczenia kwoty 200 000 € w ww. trzech latach podatkowych, został zachowany.

pdf lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu wsparcie dla czasopism naukowych

0.4MB

Navigation Menu

Metrics