W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Legia Akademicka - informacje

07.01.2019

W dniu 21 grudnia 2018 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Minister Obrony Narodowej podpisali porozumienie w sprawie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Jest to kontynuacja zapoczątkowanego w ubiegłym roku pilotażowego projektu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

Na mocy ww. porozumienia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamierza zlecić (wybranym spośród nadzorowanych przez siebie uczelni) realizację części teoretycznej programu edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej w II semestrze roku akademickiego 2018/2019.

Opis programu

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Do programu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, który to moduł szkolenia będzie musiał być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do dn. 15 maja 2019 r.

Zasadniczym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

Organizatorem procesu dydaktycznego, obejmującego przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie Rektor uczelni, w której realizowany będzie proces teoretycznego szkolenia wojskowego. Przedsięwzięcie w zakresie kosztów osobowych i bieżących kosztów pośrednich zostanie sfinansowane z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W przypadku, gdy Uczelnia zdecyduje się przystąpić do programu będzie zobowiązana także do:

 1. prowadzenia:
 • ewidencji wniosków złożonych przez studentów w sprawie przyjęcia ich na zajęcia z zakresu części teoretycznej programu,
 • wykazu studentów przyjętych na zajęcia z zakresu części teoretycznej programu,
 1. przesyłania do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego ze względu na siedzibę uczelni:
 • wykazu studentów przyjętych na zajęcia z zakresu części teoretycznej programu,
 • wykazu studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym zajęcia z zakresu części teoretycznej programu,
 • w terminie do dnia 15 maja 2019 r. wniosków studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym zajęcia z zakresu części teoretycznej programu, o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach tego programu,
 1. wydawania przez Uczelnie studentom zaświadczeń o ukończeniu z wynikiem pozytywnym zajęć z zakresu części teoretycznej programu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że Minister Obrony Narodowej udostępni uczelniom biorącym udział w projekcie niezbędne materiały dydaktyczne, w tym w formie elektronicznej, do zajęć z zakresu części teoretycznej programu, a także umożliwi kontakt z rekomendowanymi przez siebie wykładowcami. Minister Obrony Narodowej jest także odpowiedzialny za zrealizowanie procesu, w ramach części praktycznej programu, w jednostkach wojskowych, centrach i ośrodkach szkolenia.

Zadanie realizowane jest na podstawie art. 404 ustawy z dnia 20 lipca 20018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 2024 i 2245). Limit miejsc w ramach programu określono na 5000 studentów.

O realizację zadania ubiegać się mogą:

Uczelnie nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- publiczne

- niepubliczne, kształcące w roku akademickim 2017/2018 co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych (dane z systemu POL-on).

Kryteria wyboru:

Przy zlecaniu zadania Minister będzie brał po uwagę zapewnienie szkolenia we wszystkich województwach (wg. rozkładu terytorialnego).

W miastach do 100 tys. mieszkańców zadanie może być zlecone tylko 1 uczelni publicznej i 1 niepublicznej.

Wybrane uczelnie, którym zostanie zlecone zadanie zobowiązane będą przyjmować kandydatów do przeszkolenia teoretycznego z innych uczelni w danym mieście (województwie).

Termin

Zgłoszenia do udziału w programie składają w imieniu uczelni rektorzy lub osoby przez nich upoważnione ( w tym przypadku do zgłoszenia dołączane jest także upoważnienie udzielone przez rektora) w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r., w formie dokumentu elektronicznego zatytułowanego „legia akademicka” i opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W zgłoszeniu należy zadeklarować liczbę grup, które Uczelnia zamierza utworzyć oraz wskazać osobę upoważnioną (imię, nazwisko nr. telefonu i e-mail) do uzgodnienia ostatecznej treści umowy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz organizacji przedmiotowego szkolenia.

Harmonogram realizacji programu

 • luty 2019 r. - wyłonienie uczelni, które wezmą udział w programie oraz podpisanie umów
 • do 15 maja 2019 r. - termin zrealizowania części teoretycznej szkolenia, a następnie przesłania do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego ze względu na siedzibę Uczelni wniosków studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym zajęcia z zakresu części teoretycznej programu, o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach tego programu
 • do 30 czerwca 2019 r. - złożenie raportu końcowego z realizacji zadania oraz rozliczenie kosztów realizacji.

Finansowanie

Grupy szkoleniowe - 25-30 osób, koszty za grupę 3.000 zł + do 50% kosztów pośrednich

Pytania

Wszelkie pytania i inne kwestie dotyczące programu edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej prosimy kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: legiaakademicka@nauka.gov.pl.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.01.2019 14:06 Biuro Ministra
Pierwsza publikacja:
07.01.2019 14:06 Biuro Ministra