W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

List do rektorów

27.05.2020

Wiceminister Anna Budzanowska wystosowała list do rektorów uczelni, w którym omawia kwestie związane ze stopniowym znoszeniem ograniczeń w działalności uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów wprowadzonych w związku z epidemią.

książki i notes

Szanowni Państwo Rektorzy,

w związku z pojawiającymi się zapytaniami ze strony uczelni dotyczącymi regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 911), przedstawiam następujące informacje.

Z dniem 25 maja br. weszły w życie przepisy ww. rozporządzenia ograniczające funkcjonowanie uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przez zawieszenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych i w innych formach, a także zawieszające kształcenie doktorantów realizowane w ramach zajęć przez uczelnie oraz inne (niż uczelnie) podmioty prowadzące kształcenie doktorantów, na okres od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. Przepisy rozporządzenia, zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 51a i art. 198a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), obejmują swoim zakresem wszystkie ww. rodzaje kształcenia.

W myśl § 1 ust. 2 rozporządzenia zasadą jest, że w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.:

    1. zajęcia prowadzone przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW na studiach, studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia,
    2. zajęcia w ramach kształcenia doktorantów prowadzonego przez uczelnie oraz przez inne niż uczelnie podmioty

– analogicznie jak w okresie od 12 marca 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. – będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia, przy czym stosowanie tego sposobu kształcenia jest obligatoryjne, a nie jak dotychczas uzależnione od możliwości infrastrukturalnych.

Jednocześnie w związku ze stopniowym przywracaniem działalności dydaktycznej w uczelni oraz w innych podmiotach prowadzących kształcenie doktorantów, w § 1 ust. 3 ustanowiono wyjątki od ww. zasady kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, i tak - w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.:

– zajęcia na studiach, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być przeprowadzone w sposób zdalny – niezależnie od roku, na którym odbywa się obecnie kształcenie, mogą być realizowane w tradycyjny sposób w siedzibie uczelni lub jej filii; rozwiązanie to dotyczy również zajęć na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być realizowane zdalnie (np. zajęcia w laboratoriach, kliniczne, ale także w formie praktyk zawodowych studentów),

– zajęcia w ramach kształcenia doktorantów, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być przeprowadzone w sposób zdalny, mogą być realizowane w tradycyjny sposób w siedzibie uczelni lub jej filii albo w podmiocie prowadzącym kształcenie doktorantów.

– zajęcia dla studentów kształcących się na ostatnim roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, mogą być realizowane w tradycyjny sposób w siedzibie uczelni lub jej filii.

Zastosowana w przepisach ww. rozporządzenia konstrukcja prawna odnosząca się do uczelni, a także innych podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów, była stosowana od marca br. w kolejnych rozporządzeniach MNiSW dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Przepisy rozporządzenia, w tym regulacje § 1 ust. 2 i 3, odnoszą się do wszystkich rodzajów działalności uczelni, o których mowa w § 1 ust. 1 tego rozporządzenia, a nie wyłącznie do zajęć realizowanych w ramach kształcenia doktorantów.

Decyzję w sprawie prowadzenia zajęć w siedzibie danego podmiotu, tj. uczelni lub podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów, podejmuje odpowiednio rektor lub kierujący podmiotem prowadzącym kształcenie doktorantów. Podejmując taką decyzję, rektor lub kierujący podmiotem prowadzącym kształcenie doktorantów, musi również określić warunki realizacji tych zajęć i korzystania z infrastruktury, zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących te zajęcia i biorących w nich udział. Pragnę podkreślić, że stopniowe przywracanie działalności dydaktycznej powinno odbywać się zgodnie z procedurami zapewniającymi bezpieczne funkcjonowanie w sytuacji zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Jednocześnie w odniesieniu do kształcenia doktorantów w § 2 ust. 2 rozporządzenia utrzymano rozwiązanie umożliwiające przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się określonych w programie tego kształcenia poza siedzibą uczelni lub jej filią lub innego podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  W odniesieniu do kształcenia na studiach, kwestię możliwości weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się – zaliczenia, egzaminy oraz egzaminy dyplomowe – poza siedzibą lub filią uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej reguluje przepis art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.).  

                                                               Łączę wyrazy szacunku

                                                               dr Anna Budzanowska

                                                               Podsekretarz Stanu w Ministerstwie

                                                               Nauki i Szkolnictwa Wyższego