Nabór do zespołów doradczych oceniających czasopisma trwa!

Książki

Prace nad rozporządzeniem w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych dobiegają końca. Już teraz wiadomo jednak, że istotną rolę w ich tworzeniu odegrają oceniające zespoły doradcze. Właśnie otworzyliśmy nabór na ekspertów do zespołów, które będą zajmować się oceną czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Na zgłoszenia czekamy do 16 listopada.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powoła 44 zespoły doradcze, które pracować będą w ramach wszystkich dyscyplin z dziedzin nauk humanistycznych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, a także teologicznych.

Zadania zespołów

Podstawowym zadaniem zespołów będzie:

 • wybór dwóch wskaźników bibliometrycznych, najbardziej adekwatnych do oceny wpływu czasopism związanych z daną dyscypliną (spośród wskazanych w  rozporządzeniu w sprawie sporządzania wykazów),
 • przedstawianie uzasadnionych propozycji zmian w punktacji czasopism wynikającej z zastosowania wybranych wskaźników bibliometrycznych.

Zespoły zajmujące się dyscyplinami w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych:

 • będą mogły zgłosić propozycję ujęcia w wykazie zagranicznego czasopisma naukowego umieszczonego w bazie ERIH+, posiadającego międzynarodową renomę, szczególnie istotnego dla rozwoju danej dyscypliny naukowej.

Zespoły dla dyscyplin takich jak informatyka oraz informatyka techniczna i telekomunikacja:

 • będą dodatkowo przeprowadzały ocenę recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w bazie The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE).

Kogo szukamy?

Szukamy osób cieszących się najwyższym autorytetem naukowym w środowiskach zajmujących się problematyką wchodzącą w zakres poszczególnych dyscyplin, a także posiadających wybitne osiągnięcia naukowe.

Kluczowym kryterium doboru członków zespołów doradczych będą indywidualne osiągnięcia naukowe kandydatów. Potwierdzeniem tych osiągnięć mogą być w szczególności:

 • funkcja kierownika projektu badawczego finansowanego w ramach programów Unii Europejskiej,
 • kierowanie projektem finansowanym w ramach konkursu NCN „Maestro”,
 • nagroda Narodowego Centrum Nauki,
 • nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
 • nagrody ministra za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej,
 • nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej,
 • wyróżniający się w danym środowisku naukowym dorobek publikacyjny, w tym autorstwo artykułów naukowych w najbardziej prestiżowych czasopismach lub monografii naukowych postrzeganych przez dane środowisko naukowe jako wybitne.

Z uwagi na zakres zadań, pożądana będzie również znajomość zagadnień związanych z bibliometrią i funkcjonowaniem międzynarodowych baz czasopism.

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 listopada

Zgłoszenia kandydatów (osobiste lub przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Komitet Polityki Naukowej, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Radę Narodowego Centrum Nauki) należy przesyłać na dołączonym do komunikatu formularzu w terminie do 16 listopada 2018 r. na adres: czasopisma-zespoly@nauka.gov.pl.

Zgłoszenie  powinno zawierać:

 1. dane osobowe kandydata: imię, nazwisko, adres do korespondencji elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, miejsce zatrudnienia, ewentualnie: zajmowane stanowisko i pełnione funkcje;
 2. wskazanie reprezentowanej przez kandydata dyscypliny naukowej (dyscyplin), według załącznika do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. poz. 1818);
 3. pięć najważniejszych osiągnięć naukowych kandydata potwierdzających jego autorytet naukowy w danym środowisku naukowym;
 4. Informację o znajomości zagadnień związanych z bibliometrią i funkcjonowaniem międzynarodowych baz czasopism.

doc Kwestionariusz kandydata

0.06MB

docx Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

0.02MB

pdf Klauzula informacyjna dla osób, które zostały wskazane przez podmioty

0.23MB

pdf Klauzula informacyjna dla osób, które zostały wskazane w swoim imieniu

0.3MB

Wykaz czasopism z baz Scopus i Web of Science

Navigation Menu

Metrics